Home

Nachádzate sa tu

Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľovPoistenie profesnej zodpovednosti je určené podnikateľom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť alebo vykonávajú ekonomické a právne profesie, prípadne niektoré iné odborné činnosti, tzv. slobodné povolania, pri ktorých sú vystavení rizikám spojeným s možnosťou chyby s následkom škody, spôsobenej voči tretej osobe na zdraví a na veci, najmä im však hrozí tzv. čistá finančná škoda.


Poraďte sa o poistení profesnej zodpovednosti!

0948 117707
alebo nám napíšte e-mail na adresu zodpovednostne@poistenie.sk

a my vám spracujeme ponuku do 2 pracovných dní.


Obsah stránky:

Ako funguje poistenie profesnej zodpovednosti?
Poistenie zodpovednosti lekárov a zdravotníckych zariadení
Poistenie zodpovednosti účtovníkov, daňových poradcov a audítorov
Poistenie zodpovednosti advokátov, notárov a mediátorov
Poistenie zodpovednosti architektov a projektantov
Poistenie zodpovednosti geodetov a kartografov
Poistenie IT profesijnej zodpovednosti
Poistenie zodpovednosti súdnych znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Ako funguje poistenie profesnej zodpovednosti?

Poistenie profesnej zodpovednosti sa riadi zásadami claims made, to znamená, že poistná udalosť je uznaná za likvidnú len s podmienkou, že príčina škody vznikla a zároveň bola škoda nahlásená v čase trvania poistnej zmluvy, niekedy dokonca počas poistného obdobia. 

Poistenie profesnej zodpovednosti lekárov a zdravotníckych zariadení

Vyplňte dotazník pre poistenie profesnej zodpovednosti ambulantných zdravotníckych zariadení, pošlite nám ho a my Vám do 2 pracovných dní vyberieme najlepšiu ponuku na trhu.

Lekár poistený proti chybePoskytovatelia zdravotnej starostlivosti – ambulancie, nemocnice, polikliniky, lekárne, kúpele a ostatné majú podľa zákona povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (§ 79, odsek u) zákona č. 578/2004 Z. z.). Poistenie je určené aj masérom, fyzioterapeutom, očným optikom a podobne.

Možné príčiny vzniku škody sú v chybných postupoch a  nesprávnych rozhodnutiach ako napríklad:

 • chybné stanovenie diagnózy
 • nesprávna liečba
 • chyby pri dohľade nad liečbou pacienta
 • nezabezpečená hospitalizácia alebo skoré prepustenie pacienta z nemocnice
 • chyba pri predpisovaní liekov
 • nesprávne použitie lekárskych prístrojov
 • chyba v lekárni pri vydávaní alebo príprave liekov

Poistené riziká

 • škody na zdraví
 • priame a následné škody na majetku, vrátane ušlého zisku
 • právne náklady v prípade oprávnených aj neoprávnených nárokov
 • strata prevzatých dokumentov.

Príklad škody:

 • Lekár chybne stanoví diagnózu a naordinuje pacientovi nesprávnu liečbu, pričom nezohľadní jeho doterajšie zdravotné problémy. Dôjde k trvalej invalidite pacienta, ktorého právnici dokážu neúmyselné pochybenie lekára a vznesú nárok na náhradu škody vo výške 1 500 000 €;
 • 20 - ročný muž podstúpi jednoduchú operáciu nosovej prepážky, pričom dôjde k zanedbaniu povinných postupov lekárov, dôjde k zástave dýchania a a nezvratnému poškodeniu mozgu, čím sa pacient dostane do stavu nezvratnej bdelej kómy, doživotne odkázaný na celodennú starostlivosť. Po niekoľkoročnom súdnom procese musí nemocnica zaplatiť rodine postihnutého odškodné vo výške 550 000 €;
 • Následkom bežnej laserovej operácie očí na korekciu krátkozrakosti 25-ročná pacientka stratí zrak na jednom oku. Advokát podá žalobu na zdravotnícke zariadenie za zanedbanie zdravotnej starostlivosti s následkom škody na zdraví a trvalej invalidity s výškou odškodného 390 000 €. 

Poistenie zodpovednosti účtovníkov, daňových poradcov a audítorov

Vyberte si a vyplňte jeden z nasledujúcich dotazníkov, pošlite nám ho a my Vám do 2 pracovných dní vyberieme najlepšiu ponuku na trhu: 
Dotazník pre poistenie profesnej zodpovednosti účtovníka - fyzickej osoby
Dotazník pre poistenie profesnej zodpovednosti účtovníkov - právnickej osoby, audítorov a daňových poradcov

ÚčtovníčkaPoistenie profesnej zodpovednosti účtovníkov, daňových poradcov alebo audítorov sa vzťahuje na čisté finančné škody, vyplývajúce z týchto odborných služieb, vykonávaných za odmenu.

Chybné posúdenie, nesprávne zaúčtovanie, pokuty, penále, ale aj napr. strata dokladov sú typické škody, ktoré si môže zákazník nárokovať od svojho účtovníka alebo audítora v prípade, že ich pri svojej odbornej činnosti spôsobil.

Príklad škody:

 • Účtovník urobí chybu v zaúčtovaní príjmov, v dôsledku ktorej daňový úrad vymeria doplatok na daniach klienta a penále 80 000 €, túto škodu - penále zaplatí poisťovňa. 
 • Účtovníčka stratí daňový doklad zo zahraničia, na základe ktorého by bolo možné vykonať odpočet DPH 1 080 €, čím spôsobila škodu svojmu klientovi. 
 • Účtovníčka zanedbala včasné odovzdanie 12 ks hlásení na daňový úrad, ktorý vyrúbil pokutu 12x66 €, spolu 792 €.

Poistenie zodpovednosti advokátov, notárov a mediátorov

Vyplňte dotazník pre poistenie profesnej zodpovednosti právnych profesií, pošlite nám ho a my Vám do 2 pracovných dní vyberieme najlepšiu ponuku na trhu.

Ak advokát pri svojej činnosti zanedbá, poruší alebo si nedostatočne splní svoje povinnosti, následkom čoho vznikne škoda klientovi, ktorého zastupuje (obhajuje), je objektívne zodpovedný za vzniknutú škodu. Tieto prípady je povinný si poistiť, v prípade advokátskej spoločnosti s ručením obmedzeným až na minimálny limit poistného plnenia 1 500 000 € na každého spoločníka.

Rovnako notár je povinný v zmysle zákona uzavrieť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu. Zákon nestanovuje výšku limitu poistného krytia. Notár pracuje denne s veľkými materiálnymi hodnotami – nehnuteľnosti, osvedčovanie obchodných zmlúv, dedičské konania a podobne, preto riziko chyby je vysoké.

Príklady škôd:

 • Advokát má s klientom uzavretú zmluvu o poskytovaní právnych služieb. Napriek skutočnosti, že mal včas dodané podklady a pokynu klienta na podanie odporu však oneskorene podá odpor voči vydanému platobnému rozkazu a teda dôjde k zmeškaniu lehoty. Platobný rozkaz následne nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť, pričom nie sú zohľadnené čiastočné úhrady klienta z dlžnej sumy. Klient následne vyčísli škodu a vznesie nárok na náhradu škody vo výške 5.000,- €, vzniknutú nezohľadnením vykonaných čiastočných úhrad.
 • Klient požiada advokáta o vypracovanie zmluvy s dôrazom na zapracovanie menovej doložky, v prípade vzniku menových výkyvov. Napriek pokynu a upozorneniu klienta však advokát predmetný článok do zmluvy nezapracuje a opomenie svoju povinnosť. Klient následne z dôvodu nezapracovania predmetného článku stratí pri obchodných transakciách menovými zmenami značnú finančnú čiastku. Klient následne vyčísli škodu a vznesie nárok na náhradu škody vo výške 1.000.000,- €, vzniknutú z dôvodu zmien menového kurzu a nezapracovania menovej doložky.
 • Klient požiada advokáta o podanie žaloby na príslušný súd o určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Napriek pokynu klienta a včasného dodania všetkých podkladov však advokát zmešká lehotu na podanie žaloby a poruší svoju povinnosť. Klient následne z dôvodu nepodania žaloby na príslušnom súde príde o značné finančné prostriedky. Klient z dôvodu zmeškania lehoty advokátom na podanie žaloby vyčísli škodu a vznesie nárok na náhradu škody vo výške 2.000.000,- €.
 • Notár bol požiadaný o vyhotovenie uznania dlhu vo forme notárskej zápisnice, nemá však istotu o totožnosti účastníkov tohto úkonu. Výzve tieto osoby na predloženie dokladov totožnosti, ako i vykoná zisťovanie totožnosti na základe iných listinných dôkazov. Napriek tomu sa však notárovi nepodarí zistiť relevantne skutočnú totožnosť týchto osôb. Následne však vyhotovenie notárskej zápisnice neodmietne a uznanie dlhu vyhotoví. Neskôr vyjde najavo, že totožnosť osôb nebola správne zistená a výkonom notárskej zápisnice ako riadneho exekučného titulu vznikne tretej osobe škoda 100.000,- €. Tretia osoba podá žalobu na notára na príslušný súd za spôsobenú škodu.

Poistenie zodpovednosti architektov a projektantov

Vyplňte dotazník pre poistenie profesnej zodpovednosti autorizovaných architektov a stavebných inžinierov, pošlite nám ho a my Vám do 2 pracovných dní vyberieme najlepšiu ponuku na trhu.

ProjektovaniePoistenie sa vzťahuje na všetky autorizované osoby zapísané v zozname autorizovaných architektov alebo autorizovaných stavebných inžinierov vedenom Slovenskou komorou architektov a Slovenskou komorou stavebných inžinierov, ale aj projektantov a projektových firiem, ktorí sú od komôr nezávislí a majú príslušné oprávnenia na vykonávanie týchto profesií.

Poistené riziká:

 • škody na zdraví
 • priame a následné škody na majetku, vrátane ušlého zisku
 • právne náklady v prípade oprávnených aj neoprávnených nárokov
 • strata prevzatých dokumentov

Príklady škody:

 • Projektant chybne vypočíta rozmery príjazdovej cesty k veľkoskladu. Kamión sa nemôže otočiť, čím sa zistí, že cesta rozmerovo nevyhovuje príslušným normám. Investor vznesie nárok na náhradu finančnej straty voči projektantovi vo výške 25 000 €. Táto suma vyrovná náklady na úpravu príjazdovej cesty, premiestnenie brány do objektu veľkoskladu, pričom zmenu projektu vykoná projektová kancelária vo vlastnej réžii. 
 • Statik nesprávne vypočíta - poddimenzuje pevnosť nosnej konštrukcie diaľničného mosta, ktorý sa počas bežnej prevádzky zrúti, pričom 6 ľudí príde o život, ďalších 5 osôb je ťažko zranených, dôjde k materiálnym škodám na majetku poškodených užívateľov mosta a k finančnej škode na vybudovanom diele. Nároky poškodených sa vyšplhajú na približne 15 000 000 €, z toho najväčšie sú škody na živote a zdraví.

Poistenie zodpovednosti geodetov a kartografov

Vyplňte dotazník pre poistenie profesnej zodpovednosti geodetov a kartografov, pošlite nám ho a my Vám do 2 pracovných dní vyberieme najlepšiu ponuku na trhu.

Autorizovaní geogeti a kartografi, združení v Komore geodetov a kartografov sú v zmysle zákona povinní uzavrieť povinné zmluvné poistenie profesnej  zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením povinností pri ich odbornej činnosti. Zákon vôbec nestanovuje, na aký limit poistného plnenia sa majú poistiť.

Poistenie IT profesnej zodpovednosti

Vyplňte dotazník pre poistenie IT profesnej zodpovednosti, pošlite nám ho a my Vám do 2 pracovných dní vyberieme najlepšiu ponuku na trhu.

Poskytovatelia celého radu produktov a služieb v oblasti informačných technológií sú vystavení rizikám škody spôsobenej svojím zákazníkom a tretím osobám. 

Čo je IT profesia?

 • Vývoj, predaj, inštalácia softvéru
 • Predaj, dodanie, inštalácia, oprava a údržba počítačov a servrov
 • Spracovanie dát
 • Správa počítačových sietí
 • Internetové služby, webhosting, serverhosting  
 • Poradenstvo a školenia v oblasti IT

Poistné krytie IT zodpovednosti zahŕňa:

 • Finančná škoda
 • Škoda na zdraví alebo usmrtením
 • Majetková – vecná škoda
 • Právne náklady pri oprávnených alebo neoprávnených nárokoch poškodených
 • Neúmyselné porušenie práv duševného vlastníctva
 • Náklady na obnovu dokumentov alebo počítačových dát

Príklady škôd:

 • Zvárací robot vo zvarovni výrobcu motorových vozidiel začne vykonávať nepredvídateľný pohyb, čím vážne zraní pracovníka obsluhy. Vyšetrovaním sa zistí, že príčinou nešťastia bola chyba programátora. Vznesený nárok je vo výške 650 000 € z titulu profesnej IT zodpovednosti.
 • Programátorská firma vyvinie aplikáciu pre poisťovňu na výpočet a online uzavretie cestovného poistenia. Klient sa poistí, pričom chce cestovať do USA, označí rizikovú zónu - územnú platnosť USA, no program toto zle vyhodnotí a predpíše klientovi namiesto 350 € poistné len 180 €, pričom na poistnej zmluve vyznačí úzamnú platnosť Európa. Klient si to nevšimne a po úraze v USA mu nechce poisťovňa preplatiť liečebné náklady vo výške 125 000 €, pretože sa poistil len do Európy. Prešetrovaním sa zistí, že došlo k programátorskej chybe, poisťovňa a klient vymáhajú škodu od dodávateľa programu v plnej výške.

Poistenie zodpovednosti súdnych znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Vyplňte dotazník pre poistenie profesnej zodpovednosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, pošlite nám ho a my Vám do 2 pracovných dní vyberieme najlepšiu ponuku na trhu.

Znalec, tlmočník alebo prekladateľ môže podľa zákona vykonávať činnosť len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti; svoje poistenie je znalec, tlmočník alebo prekladateľ povinný Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na požiadanie preukázať.

Minimálne povinné limity poistného plnenia za jednu poistnú udalosť:

 • 33 193 € znalec
 • 3 319 € tlmočník alebo prekladateľ zapísaný v zozname.

Príklad škody:

 • Znalec určený súdom bol požiadaný o vyhotovenie znaleckého posudku v oblasti  zdravotníctvo – neurológia. Pri vyhotovovaní znaleckého posudku dôjde nedopatrením k zámene zdravotnej dokumentácie pacienta. Z uvedeného omylu znalec dospeje k nesprávnemu posúdeniu zdravotného stavu a konečného záveru posudku, na základe ktorého súd rozhodne v neprospech účastníka sporu. Neskôr pri kontrole zdravotnej dokumentácie vyjde najavo, že chybou znalca došlo k zámene. Účastník sporu zažaluje znalca o náhradu škody vo výške 50.000,- € spôsobenú zámenou zdravotnej dokumentácie pri vyhotovení znaleckého posudku a následného nesprávneho záveru posudku
 • Chyba v preklade manuálu z cudzieho jazyka spôsobila nesprávne používanie lekárskeho prístroja, čím došlo k poškodeniu zdravia niekoľkých pacientov. Prekladateľ bol označený za vinníka tejto škody a poškodení pacienti vzniesli proti nemocnici nárok na náhradu škody, pričom tento nárok sa ďalej preniesol na prekladateľa.