Home

Nachádzate sa tu

Povinné informácie

Povinné informácie pre klientov spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. ako sprostredkovateľa z iného členského štátu a spolupracujúcej spoločnosti HEUREKA, s.r.o. ako finančného agenta (ďalej len „povinné subjekty alebo spoločnosti“) podľa

  • Zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, Vložka číslo: 107634, IČO: 272 50 423 ako zriaďovateľ, konajúca prostredníctvom HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. organizačná zložka, so sídlom M. R. Štefánika 66, P.O.BOX 9, 036 01 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Po, Vložka číslo: 10212/L, IČO: 36 714 127, Registrácia orgánu dohľadu domovského členského štátu  č.:  040875PA, 040876PM, Názov domovského členského štátu: Česká republika. Na žiadosť klienta mu bude predložený výpis z obchodného registra sprostredkovateľa a osvedčenie o zápise sprostredkovateľa do registra poisťovacích sprostredkovateľov a likvidátorov poistných udalostí, vedeného Českou národnou bankou. Tieto informácie sú verejne prístupné na internetových stránkach na http://orsr.sk/vypis.asp?ID=88119&SID=5&P=0  a http://ispoz.cnb.cz/RegistrVyhledavani.aspx a www.nbs.sk v časti Dohľad nad finančným trhom.  HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. organizačná zložka Slovensko je zapísaná v NBS od 17.07.2006, v podregistri sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia a zaistenia,  registračné číslo: 23094 a 43982. Tieto údaje o registrácii je možné overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska https://subjekty.nbs.sk/ alebo požiadaním o predloženie povolenia na výkon činnosti, resp. osvedčenia o zápise do registra.

a spolupracujúca spoločnosť HEUREKA, s.r.o., Sídlo: M.R. Štefánika 66, 036 01 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10565/L IČO: 36 374 181, zapísaná v NBS od 09.06.2010, v podregistri ako samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, registračné číslo: 120128. Tieto údaje o registrácii je možné overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska https://subjekty.nbs.sk/alebo požiadaním o predloženie povolenia na výkon činnosti, resp. osvedčenia o zápise do registra.
Spoločnosti vykonávajú finančné sprostredkovanie, a to na základe zmluvy s viacerými poisťovňami. Tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Obchodné mená a adresy týchto poisťovní sú uvedené na internetových stránkach www.poistenie.sk , a na žiadosť klienta spoločnostiam môže poskytnúť klientovi obchodné mená týchto poisťovní aj písomne alebo elektronickou poštou.
2. Predmetom činnosti spoločností je podľa príslušného Obchodného registra:
HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. :
• Sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve v zmysle zákona č. 38/2004 Sb., o sprostredkovaní poistenia, menovite,
a) Činnosť poisťovacieho agenta
b) Činnosť poisťovacieho makléra
• Poskytovanie investičných služieb podľa § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb. o podnikaní na kapitálovom trhu, vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 3, odst. 1, písm. a) a b), v súvislosti s § 29, odst. 1
• Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
• výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona
HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. organizačná zložka Slovensko:
• Sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve podľa zákona č. 38/2004 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a to:
a) činnosť poisťovacieho agenta
b) činnosť poisťovacieho makléra

• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
• počítačové služby
• služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
• vydavateľská činnosť
• finančný leasing
• administratívne služby
• činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
• vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
• reklamné a marketingové služby
• prieskum trhu a verejnej mienky
• služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
HEUREKA, s.r.o. :
• činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia a zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. doplnkového dôchodkového sporenia, 4. prijímania vkladov, 5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
• vzdelávanie a mimoškolská výchova v rozsahu voľnej živnosti
• organizovanie školení, kurzov a seminárov
• podnikateľské poradenstvo a obchodný manažment
• konferencie organizovanie
• výskum trhu a verejnej mienky
• sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
• veľkoobchod v rozsahu voľných živností
• maloobchod v rozsahu voľných živností
• reklamné činnosti
• činnosť organizačných a ekonomických poradcov
• finančný leasing
• prenájom motorových vozidiel
• faktoring a forfaiting
• prenájom nehnuteľností
• kongresy organizovanie
• sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
• činnosť samostatného finančného agenta v sektore starobného dôchodkového sporenia
3. Spoločnosti svoje produkty a služby ponúkajú aj na diaľku prostredníctvom internetových stránok poistenie.sk, online.poistenie.sk, cestovnepoistenie.com, poisteniepilotov.sk.
4. Odplatou spoločností ako finančného agenta alebo sprostredkovateľa z iného členského štátu v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve za poskytnuté finančné poradenstvo a uzatvorenie poistnej zmluvy je finančná odmena od poisťovne, provízia finančného agenta alebo sprostredkovateľa z iného členského štátu, ktorá je určená obchodnými podmienkami konkrétnej poisťovne. Uvedenú finančnú odmenu obdrží spoločnosť len vtedy, pokiaľ bolo riadne zaplatené príslušné poistné.
Klient, ktorému spoločnosti poistenie sprostredkovali, môže spoločnosti požiadať o informáciu o výške odmeny za sprostredkovanie jeho poistenia.
Klient neuhrádza spoločnostiam ani jej zmluvným partnerom žiadnu odplatu za službu a neplatí spoločnostiam žiadne poplatky, výdavky a dane. Spoločnosti pri poskytovaní finančného sprostredkovania nesmú od klienta alebo potenciálneho klienta prijímať akékoľvek plnenia peňažnej alebo nepeňažnej povahy. V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmú poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne výhody finančnej povahy, hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov.
5. Ponúkaná finančná služba, t. j. sprostredkovanie neživotného poistenia, nie je spojená so žiadnymi nástrojmi zahŕňajúcimi riziká súvisiacimi s činnosťami, ktoré sa majú vykonať, alebo ktorých cena je závislá od zmien na finančných trhoch, na ktoré dodávateľ nemá vplyv.
6. Prostredníctvom dodávateľa finančnej služby nie sú vyberané žiadne dane ani žiadne iné poplatky.
7. Informácie o produktoch, obchodné podmienky a zmluvné dojednania, ako aj výška poistného jednotlivých poisťovní sú poskytnuté  z interných zdrojov jednotlivých poisťovní a to buď doručených príslušnou poisťovňou písomne alebo e-mailom. Informácie môžu byť získané aj z oficiálnej internetovej stránky príslušnej poisťovne. Poskytnuté údaje majú platnosť 30 dní od obdržania danej informácie, a to za predpokladu, že žiadna z poisťovní - partnerov spoločností nepristúpi k zmene svojich všeobecných poistných alebo iných zmluvných obchodných podmienok v tomto časovom rozmedzí.
8. Klient platí poistné v prospech účtu konkrétnej poisťovne, pri vybraných produktoch na účet spoločností. V prípade priamej platby na účet spoločností, je klient o tejto skutočnosti vždy vopred informovaný. Konkrétne platobné podmienky sú uvedené v poistnej zmluve a všeobecných poistných podmienkach konkrétnej poisťovne a môžu sa líšiť v závislosti od frekvencie platenia poistného, priznávaných výhod, zliav a bonusov, spôsobu platenia poistného alebo iných faktorov určených danou poisťovňou. Tieto informácie sú súčasťou poistnej zmluvy, poistných podmienok či iných zmluvných dojednaní príslušnej poisťovne, zasielaných klientovi spolu s poistnou zmluvou.
9. Spoločnosti neúčtujú klientom žiadne dodatočné poplatky či náklady, spojené s finančným sprostredkovaním.
10. Klient má právo odstúpiť od uzatvorenej poistnej zmluvy podľa poistných podmienok danej poisťovne, u ktorej si dojednáva príslušné poistenie. Tieto informácie sú súčasťou všeobecných poistných podmienok danej poisťovne, zasielaných klientovi s poistnou zmluvou.
11. Podľa ustanovenia § 800 Občianskeho zákonníka klient má možnosť vypovedať poistnú zmluvu neživotného poistenia, a to do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne. V takomto prípade je klient povinný zaplatiť poistné za obdobie platnosti poistnej zmluvy do doby zániku poistnej zmluvy.
V prípade poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom poistenie zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného, osoba, ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia, nie je však povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom.
12. Podľa § 5 zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov klient, ktorý je spotrebiteľom má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy na diaľku.
Podľa dotknutých ustanovení zákona pri zmluvách uzatvorených na diaľku v  oblasti životného poistenia a doplnkového dôchodkového sporenia osobitne platí, že klient, ktorý je spotrebiteľom má právo odstúpiť od zmluvy životného poistenia do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bol klient informovaný o uzatvorení zmluvy životného poistenia na diaľku a od zmluvy na diaľku, na základe ktorej sa poskytujú finančné služby v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia má klient právo odstúpiť od zmluvy do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy na diaľku.
Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy o sprostredkovaní poistenia uzatvorenej na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní. Odstúpenie od zmluvy zašle klient písomne na adresu M. R. Štefánika 66, P.O.BOX 9, 036 01 Martin. Zo zmluvy tretej osoby s dodávateľom nevznikajú klientovi žiadne povinnosti vo vzťahu k tretej osobe, zabezpečujúcej poskytovanie Dohodnutej finančnej služby.
Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku podľa tohto odseku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu sa nevzťahuje na poistnú zmluvu o poistení cestujúcich a poistení batožiny alebo na iné poistné zmluvy uzavreté na dobu kratšiu ako jeden mesiac, ani na zmluvu na diaľku, ak sa finančná služba splnila na výslovnú žiadosť spotrebiteľa predtým, ako spotrebiteľ uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku.
13. V prípade výpovede poistenia je klient povinný informovať príslušnú poisťovňu, s ktorou uzatvoril poistnú zmluvu prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia spoločností, a to písomnou formou výpovede poistnej zmluvy, a odoslať takúto písomnú výpoveď na adresu ústredia príslušnej poisťovne, uvedenej v poistných podmienkach danej poisťovne.
14. Poistné zmluvy, dojednávané a uzatvárané prostredníctvom finančného sprostredkovateľa, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ poistné podmienky príslušnej poisťovne nestanovujú odlišne. Zmluvy uzatvorené s finančným sprostredkovateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Uzatvorením poistnej zmluvy je klient povinný dodržiavať a riadiť sa príslušnými poisťovacími a obchodnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami, ako aj zákonmi Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú k uzatvorenému poisteniu. Klient berie na vedomie, že nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže mať za následok zrušenie poistnej zmluvy, finančné sankcie, poprípade trestnoprávny postih.
Poistná zmluva, ktorú klient uzatvára, predstavuje najmä záväzok poisťovne uhradiť vzniknutú škodu, v prípade, ak táto nastane v zmysle poistnej zmluvy a záväzok klienta platiť za dojednané poistenie poistné. Najdôležitejšími časťami poistnej zmluvy sú predmet poistenia, teda skonkretizovanie veci, osoby, udalosti či iného faktu, ktorého sa poistenie týka, výška poistnej sumy, ktorá určuje, aké maximálne finančné odškodné poisťovňa v prípade vzniku škody vyplatí, a poistné, teda cena ktorú klient za poistenie zaplatí. V zmysle zákona je klient povinný poskytnúť poisťovni aj finančnému sprostredkovateľovi všetky informácie, ktoré sú k uzatvoreniu zmluvy potrebné.
15. Spoločnosti komunikujú a oznamujú všeobecné poistné podmienky a iné zmluvné podmienky a informácie podľa zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vždy v slovenskom jazyku.
16. Spoločnosti nemajú žiadnu účasť na základnom imaní poisťovní alebo na hlasovacích právach v poisťovniach, s ktorými má uzavreté zmluvy o obchodnom zastúpení, o finančnom sprostredkovaní alebo mandátne zmluvy.
17. Žiadna z poisťovní, alebo ich ovládajúca osoba s ktorou má ktorákoľvek zo spoločností uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení, o finančnom sprostredkovaní alebo mandátnu zmluvu, nemá žiadnu účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v spoločnostiach.
18. Postup pri podávaní reklamácií/ sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania poistenia: klient spoločností môže podať sťažnosť na výkon činnosti finančného agenta alebo sprostredkovateľa z iného členského štátu, a to písomne na adresu M. R. Štefánika 66, P.O.BOX 9, 036 01 Martin, alebo mailom na poistenie@poistenie.sk. Spoločnosti sú povinné vybaviť sťažnosť a prijať opatrenia na vybavenie sťažnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote je povinná upovedomiť klienta o spôsobe vybavenia sťažnosti. V odôvodnených prípadoch môže Spoločnosť vyššie uvedenú lehotu predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom musí sťažovateľovi oznámiť dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti.
V prípade nespokojnosti s riešením reklamácie/ sťažnosti môže klient podať sťažnosť Národnej banke Slovenska, na adrese Národná Banka Slovenska, podateľňa ústredia NBS v Bratislave, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1.
Spor medzi klientom a finančným agentom alebo sprostredkovateľom z iného členského štátu je takisto možné riešiť rozhodcovským konaním v zmysle zákona č. 244/2002 o rozhodcovskom konaní, ak sa nejedná o spor vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo v zmysle zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak je klient spotrebiteľom. V tomto prípade musí klient po vzájomnej dohode so spoločnosťou uzatvoriť rozhodcovskú zmluvu alebo spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu v zmysle vyššie uvedeného zákona. Prípadné spory možno mimosúdne riešiť tiež mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. Ak sa súdy nepodarí vyriešiť mimosúdne sú na ich riešenie príslušné súdy v Slovenskej republike. Ak spoločnosti odpovia na sťažnosť alebo reklamáciu zamietavo alebo na ňu neodpovedia do 30 dní od jej odoslania, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS). Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z., v tomto prípade združenia založené za účelom riešenia alternatívnych sporov. Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na webovej stránke Ministerstva  hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ /klient môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len klient, ktorý je spotrebiteľom v prípade sporu zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
19. Pred uzatvorením poistnej zmluvy s finančným agentom, sprostredkovateľom z iného členského štátu alebo podriadeným finančným agentom so zmluvným vzťahom so spoločnosťou HEUREKA, s.r.o. zaznamenáva požiadavky a potreby klienta, súvisiace s dojednávaným poistením a dôvody, na ktorých základe sprostredkovateľ poistenia poskytuje svoje odporúčanie pre výber poistného produkt, a to v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe na internetových stránkach www.poistenie.sk, prostredníctvom na to určených častí formulára poistných kalkulačiek, formulárov poistnej zmluvy, alebo prostredníctvom e-mailu.
20. Účinnosťou poistnej zmluvy vznikajú vzájomné práva a povinnosti  klienta a poisťovne vyplývajúce z poistnej zmluvy a príslušných obchodných podmienok poisťovne, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Poistná zmluva predstavuje záväzok a právo zmluvných strán na vzájomné finančné plnenie počas dohodnutej doby. Neplnenie si záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy ako aj jej predčasné ukončenie môže mať za následok uplatnenie sankcií alebo zmenu podmienok poskytovania finančnej služby, prípadne stratu nároku na dohodnuté plnenie a pod.
21. Spôsob a systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie: Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad finančným trhom a tým v istej miere zabraňuje zlyhaniu poisťovne ako finančnej inštitúcie. Systém ochrany finančného trhu je tiež upravený zákonom č. 371/2014 o riešení krízových situácií na finančnom trhu v platnom znení. V sektore poistenia a zaistenia systém ochrany vyplýva z ustanovení zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s týmto zákonom a vychádzajúc zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), je každá poisťovňa povinná udržiavať svoju kapitálovú primeranosť v miere dostatočnej na krytie záväzkov, vyplývajúcich z poistných zmlúv od počiatku svojej činnosti po celú dobu svojho podnikania. Rovnako je poisťovňa povinná prispievať do Garančného fondu, z ktorého sa poskytujú a uhrádzajú záväzky poisťovne voči klientom. Dohľad nad poisťovňami vykonáva Národná banka Slovenska, ktorá je v prípade zlyhávania poisťovne oprávnená okrem iného požadovať ozdravný plán činnosti poisťovne, ukladať sankcie, rozhodnúť o nútenej správe alebo nariadiť prevod klientskeho kmeňa na inú poisťovňu, ktorá je vzhľadom na svoju solventnosť schopná vstúpiť do všetkých práv a povinností pôvodnej poisťovne voči klientom v súlade s § 80 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22. Sprostredkovateľ je oprávnený ponúkať služby poisťovní:
• Aegon Životná poisťovňa, a. s.
• Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
• Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu
• AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
• Colonnade Insurance S.A.
• ČSOB Poistovňa, a.s.
• ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
• D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
• Generali Poisťovňa, a. s.
• Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
• Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
• HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu
• INTER PARTNER ASSISTANCE, S. A., člen skupiny AXA
• KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
• KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
• MSIG Insurance Europe AG
• Union poisťovňa, a.s.
• UNIQA poisťovňa, a. s.
• Wüstenrot poisťovňa, a. s.
• AEGON Hungary Composite Insurance Closed Company Limited by Shares, pobočka poisťovne z iného členského štátu
• AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

     Ponúkané produkty:
• Poistenie zodpovednosti pilota za škodu na prevzatom lietadle / Poistenie finančnej ujmy
• Cestovné poistenie
• Poistenie nákladov Horskej záchrannej služby
• Poistenie storna
• Povinné zmluvné poistenie vozidiel
• Úrazové poistenie sedadiel v aute
• Poistenie zodpovednosti zamestnanca
• Poistenie majetku podnikateľov
• Poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľov
• Poistenie majetku a zodpovednosti občanov
• Havarijné poistenie motorových vozidiel
• Poistenie koní
• Životné a úrazové poistenie (pri týchto produktoch spoločnosti neumožňujú uzatvoriť poistnú zmluvu na diaľku)