Home

Nachádzate sa tu

Povinné informácie

Povinné informácie pre klientov spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. ako sprostredkovateľa z iného členského štátu a spolupracujúcej spoločnosti HEUREKA, s.r.o. ako samostatného finančného agenta (ďalej len „povinné subjekty alebo spoločnosti“) podľa

 • Zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Spoločnosť HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, Vložka číslo: 107634, IČO: 272 50 423 ako zriaďovateľ, konajúca prostredníctvom HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. organizačná zložka, so sídlom M. R. Štefánika 66, P.O.BOX 9, 036 01 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Po, Vložka číslo: 10212/L, IČO: 36 714 127, Registrácia orgánu dohľadu domovského členského štátu  č.:  040875PA, 040876PM, Názov domovského členského štátu: Česká republika, zapísaná v NBS, v podregistri ako sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia a zaistenia,  registračné číslo: 23094

 

a spolupracujúca spoločnosť HEUREKA, s.r.o., Sídlo: M.R. Štefánika 66, 036 01 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10565/L IČO: 36 374 181, zapísaná v NBS, v podregistri ako samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, registračné číslo: 120128.

Spoločnosti vykonávajú finančné sprostredkovanie, a to na základe zmluvy s viacerými poisťovňami. Tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Obchodné mená a adresy týchto poisťovní sú uvedené na internetových stránkach www.poistenie.sk , a na žiadosť klienta spoločnostiam môže poskytnúť klientovi obchodné mená týchto poisťovní aj písomne alebo elektronickou poštou.

2. Predmetom činnosti spoločností je podľa Obchodného registra SR:

HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. :

 • Sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve v zmysle zákona č. 38/2004 Sb., o sprostredkovaní poistenia, menovite,
 1. Činnosť poisťovacieho agenta
 2. Činnosť poisťovacieho makléra
 • Poskytovanie investičných služieb podľa § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb. o podnikaní na kapitálovom trhu, vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 3, odst. 1, písm. a) a b), v súvislosti s § 29, odst. 1
 • Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
 • výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona

HEUREKA Brokerage & Consulting, s.r.o. organizačná zložka Slovensko:

 • Sprostredkovateľská činnosť v poisťovníctve podľa zákona č. 38/2004 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a to:
 1. činnosť poisťovacieho agenta
 2. činnosť poisťovacieho makléra

HEUREKA, s.r.o. :

 • činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia a zaistenia, 2. kapitálového trhu, 3. doplnkového dôchodkového sporenia, 4. prijímania vkladov, 5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
 • vzdelávanie a mimoškolská výchova v rozsahu voľnej živnosti
 • organizovanie školení, kurzov a seminárov
 • podnikateľské poradenstvo a obchodný manažment
 • konferencie organizovanie
 • výskum trhu a verejnej mienky
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných živností
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 • maloobchod v rozsahu voľných živností
 • reklamné činnosti
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
 • finančný leasing
 • prenájom motorových vozidiel
 • faktoring a forfaiting
 • prenájom nehnuteľností
 • kongresy organizovanie
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

4. Odplatou spoločností ako finančného agenta alebo sprostredkovateľa z iného členského štátu v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve za poskytnuté finančné poradenstvo a uzatvorenie poistnej zmluvy je finančná odmena od poisťovne  provízia finančného agenta alebo sprostredkovateľa z iného členského štátu, ktorá je určená obchodnými podmienkami konkrétnej poisťovne. Uvedenú finančnú odmenu obdrží spoločnosť len vtedy, pokiaľ bolo riadne zaplatené príslušné poistné.

Klient, ktorému spoločnosti poistenie sprostredkovali, môže spoločnosti požiadať o informáciu o výške odmeny za sprostredkovanie jeho poistenia.

Klient neuhrádza spoločnostiam ani jej zmluvným partnerom žiadnu odplatu za službu a neplatí spoločnostiam žiadne poplatky, výdavky a dane.

5. Ponúkaná finančná služba, t. j. sprostredkovanie neživotného poistenia, nie je spojená so žiadnymi nástrojmi zahŕňajúcimi riziká súvisiacimi s činnosťami, ktoré sa majú vykonať, alebo ktorých cena je závislá od zmien na finančných trhoch, na ktoré dodávateľ nemá vplyv.

6. Prostredníctvom dodávateľa finančnej služby nie sú vyberané žiadne dane ani žiadne iné poplatky.

7. Informácie o produktoch, obchodné podmienky a zmluvné dojednania, ako aj výška poistného jednotlivých poisťovní sú poskytnuté  z interných zdrojov jednotlivých poisťovní a to buď doručených príslušnou poisťovňou písomne alebo e-mailom. Informácie môžu byť získané aj z oficiálnej internetovej stránky príslušnej poisťovne. Poskytnuté údaje majú platnosť 30 dní od obdržania danej informácie, a to za predpokladu, že žiadna z poisťovní - partnerov spoločností nepristúpi k zmene svojich všeobecných poistných alebo iných zmluvných obchodných podmienok v tomto časovom rozmedzí.

8. Klient platí poistné v prospech účtu konkrétnej poisťovne, pri vybraných produktoch na účet spoločností. V prípade priamej platby na účet spoločností, je klient o tejto skutočnosti vždy vopred informovaný. Konkrétne platobné podmienky sú uvedené v poistnej zmluve a všeobecných poistných podmienkach konkrétnej poisťovne a môžu sa líšiť v závislosti od frekvencie platenia poistného, priznávaných výhod, zliav a bonusov, spôsobu platenia poistného alebo iných faktorov určených danou poisťovňou. Tieto informácie sú súčasťou poistnej zmluvy, poistných podmienok či iných zmluvných dojednaní príslušnej poisťovne, zasielaných klientovi spolu s poistnou zmluvou.

9. Spoločnosti neúčtuje klientom žiadne dodatočné poplatky či náklady, spojené s finančným sprostredkovaním.

10. Klient má právo odstúpiť od uzatvorenej poistnej zmluvy podľa poistných podmienok danej poisťovne, u ktorej si dojednáva príslušné poistenie. Tieto informácie sú súčasťou všeobecných poistných podmienok danej poisťovne, zasielaných klientovi s poistnou zmluvou.

11. Podľa ustanovenia § 800 Občianskeho zákonníka klient má možnosť vypovedať poistnú zmluvu neživotného poistenia, a to do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne. V takomto prípade je klient povinný zaplatiť poistné za obdobie platnosti poistnej zmluvy do doby zániku poistnej zmluvy.

V prípade poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom poistenie zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného, osoba, ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 tohto zákona, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom. Poistná zmluva uzavretá počas tohto poistného obdobia s iným poisťovateľom je neplatná.

12. Podľa § 5 zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre oblasť životného poistenia a doplnkového dôchodkového sporenia, klient má právo odstúpiť od zmluvy životného poistenia do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bol klient informovaný o uzatvorení zmluvy životného poistenia na diaľku.

13. V prípade výpovede poistenia je klient povinný informovať príslušnú poisťovňu, s ktorou uzatvoril poistnú zmluvu prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia spoločností, a to písomnou formou výpovede poistnej zmluvy, a odoslať takúto písomnú výpoveď na adresu ústredia príslušnej poisťovne, uvedenej v poistných podmienkach danej poisťovne.

14. Poistné zmluvy, dojednávané a uzatvárané prostredníctvom finančného sprostredkovateľa, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ poistné podmienky príslušnej poisťovne nestanovujú odlišne. Uzatvorením poistnej zmluvy je klient povinný dodržiavať a riadiť sa príslušnými poisťovacími a obchodnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami, ako aj zákonmi Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú k uzatvorenému poisteniu. Klient berie na vedomie, že nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže mať za následok zrušenie poistnej zmluvy, finančné sankcie, poprípade trestnoprávny postih.

Poistná zmluva, ktorú klient uzatvára, predstavuje najmä záväzok poisťovne uhradiť vzniknutú škodu, v prípade, ak táto nastane v zmysle poistnej zmluvy a záväzok klienta platiť za dojednané poistenie poistné. Najdôležitejšími časťami poistnej zmluvy sú predmet poistenia, teda skonkretizovanie veci, osoby, udalosti či iného faktu, ktorého sa poistenie týka, výška poistnej sumy, ktorá určuje, aké maximálne finančné odškodné poisťovňa v prípade vzniku škody vyplatí, a poistné, teda cena ktorú klient za poistenie zaplatí. V zmysle zákona je klient povinný poskytnúť poisťovni aj finančnému sprostredkovateľovi všetky informácie, ktoré sú k uzatvoreniu zmluvy potrebné.

15. Spoločnosti komunikujú a oznamujú všeobecné poistné podmienky a iné zmluvné podmienky a informácie podľa zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vždy v slovenskom jazyku.

16. Spoločnosti. nemajú žiadnu účasť na základnom imaní poisťovní alebo na hlasovacích právach v poisťovniach, s ktorými má uzavreté zmluvy o obchodnom zastúpení, o finančnom sprostredkovaní alebo mandátne zmluvy.

17. Žiadna z poisťovní, s ktorou má spoločnosti uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení, o finančnom sprostredkovaní alebo mandátnu zmluvu, nemá žiadnu účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach u povinných subjektoch.

18. Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania poistenia: klient spoločností môže podať sťažnosť na výkon činnosti finančného agenta alebo sprostredkovateľa z iného členského štátu, a to písomne na adresu M. R. Štefánika 66, P.O.BOX 9, 036 01 Martin, alebo mailom na poistenie@poistenie.sk. Spoločnosti sú povinné začať riešiť príslušnú sťažnosť do 15 dní od doručenia a o výsledku šetrenia informovať klienta písomne alebo mailom do 30 dní od doručenia.

V prípade nespokojnosti s riešením sťažnosti môže klient podať sťažnosť Národnej banke Slovenska, na adrese Národná Banka Slovenska, podateľňa ústredia NBS v Bratislave, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1.

Spor medzi klientom a finančným agentom alebo sprostredkovateľom z iného členského štátu je takisto možné riešiť rozhodcovským konaním v zmysle zákona č. 244/2002 o rozhodcovskom konaní. V tomto prípade musí klient po vzájomnej dohode so spoločnosťou uzatvoriť rozhodcovskú zmluvu v zmysle vyššie uvedeného zákona.

19. Pred uzatvorením poistnej zmluvy s finančným agentom, sprostredkovateľom z iného členského štátu alebo podriadeným finančným agentom so zmluvným vzťahom so spoločnosťou HEUREKA, s.r.o. zaznamenáva požiadavky a potreby klienta, súvisiace s dojednávaným poistením a dôvody, na ktorých základe sprostredkovateľ poistenia poskytuje svoje odporúčanie pre výber poistného produkt, a to v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe na internetových stránkach www.poistenie.sk, prostredníctvom na to určených častí formulára poistných kalkulačiek, formulárov poistnej zmluvy, alebo prostredníctvom e-mailu.

20. Sprostredkovateľ je oprávnený ponúkať služby poisťovní:

 1. AEGON poisťovňa, a. s.
 2. Allianz poisťovňa, a.s.
 3. AXA poisťovňa, a. s.
 4. AXA životná poisťovňa, a. s.
 5. Česká poisťovňa a.s.
 6. Česká podnikateľská poisťovňa, a.s.
 7. ČSOB poisťovňa, a.s., člen holdingu ČSOB
 8. Generali poisťovňa, a.s.
 9. Kooperativa poisťovňa, a.s.
 10. Triglav poisťovňa,a.s.
 11. UNIQA poisťovňa, a.s.
 12. Wüstenrot poisťovňa, pobočka pre Českú republiku .

     Ponúkané produkty:

 1. Poistenie straty licencie profesionálneho pilota – Allianz
 2. Poistenie zodpovednosti pilota za škodu na prevzatom lietadle / Poistenie finančnej ujmy
 3. Cestovné poistenie
 4. Poistenie nákladov Horskej záchrannej služby
 5. Poistenie storna
 6. Povinné zmluvné poistenie vozidiel
 7. Úrazové poistenie sedadiel v aute
 8. Poistenie zodpovednosti zamestnanca