Home

Nachádzate sa tu

Poistenie advokátov, notárov a mediátorov

Poskytovanie právnych služieb je spojené s rizikami, ktoré je možné efektívne poistiť. Niektoré poistné produkty sú povinné, niektoré dobrovoľné.
 

Ste advokát, notár, mediátor alebo riadite advokátsku firmu? Poraďte sa s nami

na infolinke 0948 117 707 
alebo nám napíšte e-mail na adresu online@poistenie.sk.


Obsah stránky:

Poistenie profesnej zodpovednosti právnikov
Poistenie prevádzkovej zodpovednosti právnikov
Poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
Poistenie motorových vozidiel

Poistenie profesnej zodpovednosti právnikov

 • Poistenie profesnej zodpovednosti je povinné pre advokáta - fyzickú osobu aj notára, ktorí ručia za spôsobené škody až do výšky svojho majetku, v prípade akvokátskej právnickej osoby je povinný minimálny limit poistného plnenia 1 500 000 € za každého advokáta - spoločníka; 
 • Poistenie kryje čisté finančné škody spôsobené pri poskytovaní právnych služieb – omyl, chyba, zmeškanie lehoty, nesprávne zistenie totožnosti účastníkov konania a podobne;
 • Pripoistenie straty prevzatých dokumentov;
 • Retroaktívny dátum poistného krytia k začiatku poistenia;
 • Poistené sú škody, ktoré spôsoba  advokáti, notári, koncipienti, administratívni pracovníci a podobne;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a získate najlepšiu ponuku na trhu!
 • Pripravíme vám poistnú zmluvu do 48 hodín.

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti právnikov

 • Poistenie kryje zavinené a nezavinené škody na zdraví a na veci tretích osôb, spôsobené prevádzkou kancelárie a budovy;
 • Krytie následných škôd, ušlého zisku;
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu na prenajatých nehnuteľnostiach;
 • Pripoistenie regresov zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne pri pracovných úrazoch zamestnancov.

Poistenie elektroniky

 • Kancelárske prístroje - počítače, servre, rootre, kopírky a podobne je možné poistiť proti všetkým nebezpečenstvám - poistenie elektroniky;
 • Krytie proti rozbitiu, prepätiu, živelným udalostiam a krádeži;
 • Poistenie sa vzťahuje aj na neodborný zásah alebo nešikovnosť obsluhy;
 • Poistené môžu byť aj prenosné zariadenia, a to aj počas prepravy;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a my vám spracujeme ponuku do 2 pracovných dní.

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku

 • Poisťuje sa hnuteľný majetok - zariadenie právnickej kancelárie a iné, ako aj budovy a stavby;
 • Poistné krytie proti klasickým majetkovým rizikám - požiar, živelné pohromy a krádež;
 • Poistenie na novú hodnotu - plnenie vždy v nových cenách;
 • Vyplňte dotazník a my vám predložíme poistné riešenie.

Poistenie motorových vozidiel