Alstom v účtovnom roku 2012/2013 vykázal medziročný nárast

BRATISLAVA 7. mája (WBN/PR) – V období od 1. apríla 2012 do 31. marca 2013 zaznamenala spoločnosť Alstom 10 % medziročný nárast objemu objednávok na 23,8 miliardy eur. Podľa oznámených výsledkov dosiahla skupina vo štvrtom štvrťroku vysoký objem objednávok, a to v hodnote 6,6 miliardy eur, a vykázala tak pomer objednávok k fakturovaným dodávkam väčší ako 1 už 10. štvrťrok v rade. Výnosy vzrástli oproti predchádzajúcemu roku o 2 % na 20,3 miliardy eur. Prevádzkový zisk dosiahol 1 463 miliónov eur a prevádzková marža 7,2 %, t.j. o 10 bázických bodov viac oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. Čistý zisk vzrástol o 10 % zo 732 miliónov eur v účtovnom roku 2011/12 na 802 miliónov. Voľné peňažné prostriedky sa v účtovnom roku 2012/13 vrátili do kladných hodnôt 408 miliónov eur.

Na svojom nasledujúcom valnom zhromaždení Alstom navrhne vyplatenie dividend vo výške 0,84 eura na akciu, čo predstavuje 5 % nárast oproti minulému roku.

„V účtovnom roku 2012/13 vykázala skupina Alstom solídne obchodné výsledky, čo dokladá pomer objednávok k fakturovaným dodávkam väčšie ako 1 vo všetkých štvrťrokoch. Výnosy vzrástli napriek oneskoreniu obnoviteľných zdrojov a útlmu projektov u niektorých našich zákazníkov v oblasti rozvodných sietí. Prevádzková marža oproti predchádzajúcemu roku vzrástla predovšetkým vďaka riadnemu vybavovaniu objednávok a optimalizácii nákladov. Voľné peňažné prostriedky sa dostali do pozitívnych hodnôt po dvoch rokoch v červených číslach. Dlhodobý výhľad zostáva solídny vzhľadom k dobrým výkonnostným ukazovateľom vo všetkých našich trhových segmentoch. V krátkodobom horizonte však očakávame negatívny dopad nižšieho než očakávaného objemu predaja spôsobeného zložitejšou trhovou situáciou. V tomto kontexte očakávame obchodný rast výnosov na úrovni jednotiek percent, stabilnú prevádzkovú maržu vo fiškálnom roku 2013/14 a v ďalších dvoch až troch rokoch jej postupný nárast na hodnotu okolo 8 %. Generovanie peňažných prostriedkov zostáva najvyššou prioritou a vo všetkých rokoch uvedeného obdobia očakávame pozitívne hodnoty,“ hovorí Patrick Kron, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Alstom.

Pokiaľ ide o Slovenskú republiku, pôsobí tu Alstom ako dodávateľ environmentálnych technológií pre slovenské energetické zdroje. V posledných dvoch rokoch firma vytvorila 30 nových pracovných miest a tento trend bude pokračovať. Do budúcnosti sa chce Alstom na Slovensku tiež podieľať na dodávkach pre nové vodné a jadrové zdroje a silnejšie sa presadiť v sektore Transportu, kde je jedným zo svetových lídrov v oblasti koľajových vozidiel a automatizácie.

Solídny obchodný výsledok
Vo fiškálnom roku zaznamenala spoločnosť objednávky v objeme 23,8 miliardy eur, čo predstavuje 10 % nárast oproti predchádzajúcemu roku. Obchodná aktivita zostala silná v rozvíjajúcich sa krajinách, odkiaľ pochádzala takmer polovica všetkých objednávok. Divízia Transport bola v Európe obzvlášť úspešná. Ku dňu 31. marca 2013 dosiahol objem rozpracovaných zákaziek 53 miliárd eur, čo predstavuje nárast o 7 % a objemovo výnosy za 31 mesiacov.

Divízia Thermal Power získala významné zákazky vo všetkých oblastiach svojej pôsobnosti. Za zmienku stojí objednávka 12 plynových turbín z Číny, Veľkej Británie, Jordánska, Izraela a Thajska, kde predala svoje prvé dve modernizované plynové turbíny GT26. Skupina takmer zdvojnásobila svoj podiel na inštalovanom výkone oproti úrovni objednávok z roku 2011/12, konkrétne z 2,8 na 5 GW, a to vďaka väčšiemu počtu predaných turbín GT26. Skupina bola tiež aktívna v oblasti parných turbín. Niekoľko turbínových ostrovov predala do Saudskej Arábie, Indie a Egypta. Divízia Thermal Power ťažila z obchodných aktivít v oblasti sústav pre riadenie emisií, modernizácie a servisných činností.

Divízia Renewable Power bola v roku 2012/13 aktívna najmä v oblasti veterných elektrární, predovšetkým v Brazílii. Tri kľúčové kontrakty pre vodné elektrárne boli podpísané v Etiópii, Kolumbii a Brazílii, čím si táto divízia udržala významný trhový podiel.

Divízia Grid zaznamenala rekordný objem objednávok, vrátane dvoch rozsiahlych projektov vysokonapäťového jednosmerného vedenia v Indii a Nemecku, a obvyklých zákaziek menšieho a stredného rozsahu z rôznych častí sveta.

Divízie Transport dosiahla najlepšie výsledky od fiškálneho roka 2009/10. Úspešná bola v západnej Európe, kde získala zákazky na regionálne vlaky v Nemecku, Taliansku a Švédsku, vysokorýchlostné vlaky vo Švajčiarsku, prímestské vlaky a súpravy metra vo Francúzsku a na signalizačný systém v Holandsku. Mimo Európy podpísala tiež rad významných kontraktov, napr. na súpravy metra v Brazílii, ľahké koľajové vozidlá v Kanade a kontrakt na údržbu koľajových vozidiel v Kazachstane.

Postupné oživenie výnosov a prevádzkového zisku
Vo fiškálnom roku 2012/13 vrástli výnosy skupiny medziročne o 2% na 20,3 miliardy eur. Hlavnými ťahúňmi rastu boli divízie Thermal Power (5% nárast) a Transport (6% nárast), ktoré vyrovnali výkyv z predchádzajúceho roka. Výnosy divízie Renewable Power sa znížili o 11% vplyvom poklesu tržieb z realizácie rozsiahlych hydroenergetických projektov v Latinskej Amerike v prvom polroku. Výnosy divízie Grid poklesli o 5% vplyvom spomalenia projektov na strane zákazníkov predovšetkým v Indii.

Prevádzkový zisk vo fiškálnom roku 2012/13 dosiahol 1 463 miliónov eur oproti 1 406 miliónom eur v roku predchádzajúcom. Prevádzková marža skupiny sa zvýšila o 10 bázických bodov na 7,2%. Čistý zisk vzrástol medziročne o 10% na 802 miliónov eur.

Potvrdený obrat vo vývoji voľných peňažných prostriedkov
Voľné peňažné prostriedky vo fiškálnom roku 2012/13 nadobudli kladných hodnôt – 408 miliónov eur, a to vďaka efektívnemu riadeniu pracovného kapitálu, a napriek nižšiemu objemu zákaziek na kľúč, čo ovplyvňuje zálohové platby zákazníkov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa tvorba voľných peňažných prostriedkov zlepšila takmer o miliardu eur.

Pokračujúce stabilné výdavky do výskumu, vývoja a budúceho rozvoja spoločnosti
V priebehu fiškálneho roka 2012/13 pokračovala spoločnosť Alstom v investíciách do výskumu a vývoja, ktoré dosiahli 737 miliónov eur. Kapitálové náklady sa udržali na úrovni 505 miliónov eur, pričom všetky štyri sektory investovali do posilňovania kapacít, predovšetkým na rozvíjajúcich sa trhoch, a do modernizácie zariadení. Spoločnosť ďalej posilňovala prítomnosť na dynamických trhoch, ako aj politiku partnerstva a selektívnych akvizícií.

Internetové stránky: www.alstom.com

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...