Centrálny elektronický priečinok zabezpečí menej byrokracie

15.5.2012

BRATISLAVA 15. mája (WEBNOVINY) – Podnikateľov čaká od budúceho roka menej byrokracie pri dovoze a vývoze tovarov.

Slovensko totiž v prvej polovici 2013 zavedie do praxe systém Centrálneho elektronického priečinka (CEP), ktorý podstatne zníži administratívnu záťaž pri zahranično-obchodných transakciách.

Projekt v hodnote takmer 17 mil. eur má na starosti ministerstvo financií, ktoré naň získalo prostriedky z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).

„Z dlhodobého pohľadu je možné očakávať, že elektronizácia v tejto oblasti uľahčí získavanie nových zahraničných investorov, keďže prinesie jasné a presné priame informácie o našom podnikateľskom prostredí a jeho špecifikách,“ uviedol rezort financií.

Centrálny elektronický priečinok umožní podľa ministerstva podnikateľom vyžiadať si z jedného miesta všetky príslušné povolenia a registrácie a zároveň z rovnakého miesta podať Colné vyhlásenie so všetkými prílohami.

Vývozcovia, dovozcovia, či prepravcovia tak budú môcť zabezpečiť úplné vybavenie nevyhnutnej administrácie spojenej s pohybom tovaru.

Riešenie obchodnej a colnej agendy sa tak prenesie z papierovej do elektronickej formy, čím sa podstatne zníži objem obchodných dokumentov na národnej úrovni a zároveň sa urýchli ich spracovania štátnymi inštitúciami.

Centrálny elektronický priečinok umožní taktiež rýchlejšie vybavovanie a prepúšťanie tovaru, čo v konečnom dôsledku pomôže výrazne znížiť náklady vyplývajúce z omeškania prepravy. Hlavným prínosom pre podnikateľov tak podľa rezortu financií bude podstatná finančná a časová úspora v rámci medzinárodného obchodu.

Pre obchodníkov bude jedným z hlavných prínosov vytvorenie jednotného miesta pre jednorazové predloženie všetkých požadovaných informácií a dokumentov všetkým štátnym organizáciám.

Zavádzanie podobných projektov presadzuje aj Európska komisia, Svetová obchodná organizácia (WTO) a Svetová colná organizácia (WCO). V súčasnosti je vo svete realizovaných viac ako 30 národných projektov tohto typu.