ČSOB banka vlani zarobila takmer 90 miliónov eur

30.3.2012

BRATISLAVA 30. marca (WEBNOVINY) – Finančná skupina ČSOB dosiahla v minulom roku podľa konsolidovaných auditovaných výsledkov zisk po zdanení 55,4 mil. eur pri medziročnom náraste o 7 %. Individuálny zisk samotnej banky bol na úrovni 87,5 mil. eur.

„Rozdiel predstavuje okrem štandardných konsolidačných úprav aj mimoriadne vyplatenie dividend dcérskych spoločností z minulých období, ktoré sa v konsolidácii eliminujú,“ vysvetlila skupina. Pod medziročný nárast zisku sa podpísala najmä nižšia tvorba opravných položiek, ako aj úspory v oblasti prevádzkových nákladov.

Narástol počet poskytnutých úverov

Napriek nestabilnému ekonomickému prostrediu sa ČSOB darilo zvyšovať obchodnú výkonnosť. „Darilo sa nám posilniť naše postavenie najmä v segmentoch, ktoré sú pre nás kľúčové, predovšetkým v oblasti úverov na bývanie, resp. úverov pre malé a stredné podniky,“ povedal generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár. Celkový objem úverov poskytnutých klientom ku koncu roka 2011 dosiahol takmer 4 mld. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 16 %. „Zároveň sme udržali pod kontrolou náklady a výrazne znížili tvorbu opravných položiek,“ povedal Kollár.

V štruktúre prevádzkových výnosov dominovali čisté úrokové výnosy, ktoré dosiahli 188 mil. eur, čo je takmer na úrovni predchádzajúceho roka. Na celkovej sume čistých úrokových výnosov sa pozitívne prejavil predovšetkým zvýšený záujem o úvery na bývanie, ako aj komerčné úvery pre korporátnu klientelu. Čisté výnosy z poplatkov a provízií medziročne vzrástli o 8 % na 45 mil. eur. Tento nárast dosiahla skupina predovšetkým vďaka intenzívnejšiemu využívaniu služieb platobného styku zo strany klientov ako aj pre výrazný nárast poskytnutých úverov.

Celkové výnosy klesli o13,6 % na takmer 219 mil. eur. Na tomto poklese sa najväčšou mierou podieľala čistá strata z finančných operácií v objeme 21 mil. eur. Operácie na finančných trhoch zaznamenali viditeľný negatívny trend pre turbulentnú makroekonomickú situáciu, predovšetkým v druhom polroku 2011.

Prevádzkové náklady skupiny boli za 143,4 mil. eur. Optimalizácia využívania zdrojov a dôsledné riadenie výdavkov sa odrazilo na medziročnom poklese nákladov o 4 %. Rizikové náklady vďaka obozretnej úverovej politike a zlepšujúcej sa situácie v ekonomike v prvom polroku 2011 medziročne klesli o 69 % na 11,5 mil. eur.

Ľudia viac odkladali na terminované účty

Konsolidovaná bilančná suma bola na konci decembra vo výške 5,741 mld. eur pri medziročnom znížení o necelé jedno percento. Najvýznamnejšou zložkou aktív boli naďalej úvery poskytnuté klientom. Najrýchlejší medziročný rast úverových produktov o 30 % zaznamenal segment malých a stredných podnikov, a to predovšetkým v oblasti komerčných úverov a kontokorentov. Na výsledky retailového bankovníctva pozitívne vplýval najmä medziročný nárast v oblasti úverov na bývanie o 18 %.

Klientske vklady boli ku koncu roka v sume 3,583 mld. eur a predstavovali 62 % z celkového objemu pasív a medziročne vzrástli o 3 %. Pod vplyvom ekonomickej nestability a očakávania recesie obyvateľstvo šetrilo viac, čo sa výrazne prejavilo aj v raste objemu finančných prostriedkov na termínovaných účtoch fyzických osôb o 32 %.

ČSOB banka podľa jej vyjadrení pravidelne spĺňa externé kapitálové požiadavky na individuálnej aj konsolidovanej úrovni. Primeranosť základných vlastných zdrojov stanovená na minimálnu úroveň 9 %, vyplývajúca z odporúčania Národnej banky Slovenska na podporu stability bankového sektora, dosahovala na konci roka 2011 úroveň 11,8 % na individuálnej úrovni, resp. 13,8 % na konsolidovanej úrovni. ČSOB banka a jej dcérske spoločnosti nevlastnia žiadne portugalské, talianske, írske, grécke ani španielske štátne dlhopisy.