ČSOB neudržala zisky, stratila viac ako jedenásť percent

31.7.2012

BRATISLAVA 31. júla (WEBNOVINY) – Skupina ČSOB dosiahla v prvom polroku zisk 30,3 mil. eur pri medziročnom poklese o 11,7 %.

„Mierny medziročný pokles zisku pripisujeme najmä bankovému odvodu a zvýšenému tlaku trhu na marže. Ich vplyv bol do určitej miery redukovaný kontrolou nákladov a nižšou tvorbou opravných položiek,“ povedal člen predstavenstva ČSOB Michal Štefek.

Čisté úrokové výnosy boli za 88,3 mil. eur. Pozitívne sa na ich celkovej sume prejavil podľa vyjadrení ČSOB pokračujúci záujem o úvery na bývanie, ako aj komerčné úvery poskytované firemnej klientele.

Na druhej strane však vzrástli náklady spojené s financovaním, čo malo za následok medziročný pokles čistých úrokových výnosov o 3,3 %. Čisté výnosy z poplatkov a provízií vzrástli o 1,2 % na 22,5 mil. eur. Najvýznamnejší podiel tvorili poplatky za vedenie účtov a platobný styk.

Prevádzkové náklady skupiny ČSOB boli vyššie o takmer 5 %, a to predovšetkým kvôli bankovému odvodu. Bez zarátania tohto negatívneho vplyvu je vývoj prevádzkových nákladov podľa ČSOB stabilný a odráža dlhodobé zefektívnenie využívania zdrojov a optimalizáciu procesu riadenia výdavkov.

Vývoj opravných položiek a rezerv bol podľa vyjadrení skupiny pozitívny, medziročne poklesli o 57 % ako výsledok obozretnej úverovej politiky banky a konzervatívnej tvorby opravných položiek a rezerv v minulých rokoch. Konsolidovaná bilančná suma bola na konci júna v objeme 5,79 mld. eur a medziročne sa znížila o 0,3 %.

Skupina zaznamenala v oblasti úverov poskytnutých klientom medziročný nárast o 7,4 % na 3,993 mld. eur. Pod tento výsledok sa podpísal podľa ČSOB predovšetkým zvýšený záujem o úvery na bývanie, ktoré vzrástli o viac ako 12 %, a tiež komerčné úvery poskytované firemnej klientele s nárastom o 6 %.

Vklady a úvery prijaté od klientov vzrástli o 11,5 % na 3,81 mld. eur. Objem finančných prostriedkov na termínovaných účtoch medziročne vzrástol o viac ako 82 %.

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach.