Daniari sa nedržia plánu, Machová podáva trestné oznámenie

12.3.2012

BRATISLAVA 12. marca (WEBNOVINY) – Prezidentka finančnej správy podáva trestné oznámenie

O problémoch v daňovej správe hovoril v pondelok aj prezident Ivan Gašparovič s poverenou prezidentkou Finančnej správy SR Máriou Machovou, ktorá pre problémy v daňovej správe podáva aj trestné oznámenie.

„Prezidentka Machová hlavu štátu informovala aj o podaní trestného oznámenia na neznámeho páchateľa v súvislosti so zisteniami po kontrole Najvyššieho kontrolného úradu,“ informoval hovorca prezidenta Marek Trubač. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR zistil v rámci kontroly problémov vo finančnej správe viaceré porušenia zákonov.

Vyplýva to zo správy NKÚ o ukončenej kontrole, ktorú úrad zverejnil. NKÚ v rámci kontroly napríklad zistil obmedzenú funkčnosť informačných systémov daňovej správy a nedodržanie zásady správy daní podľa ustanovenia zákona o správe daní.

„Pri správe daní sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia sa záujmy štátu a obcí a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb,“ cituje úrad nedodržané ustanovenie zákona.

Najvyšší kontrolný úrad SR odporučil štatutárnemu zástupcovi Finančného riaditeľstva SR vzhľadom na závery kontroly okamžite prijať účinné opatrenia pre „zabezpečenie riadneho výkonu správy daní“.

NKÚ vo zverejnenej správe napríklad konštatuje, že napriek informáciám o rizikách projektu, neplnení harmonogramu projektu KONS IS v priebehu roka 2011, riadiaci výbor projektu UNITAS na svojich zasadnutiach neprijal zásadné rozhodnutia na vyriešenie situácie.

„Na základe analýzy vývoja rizík v projekte KONS IS overeného v riadiacich dokumentoch projektu, záznamov z rozhovorov a ďalších predložených dokumentov NKÚ SR konštatuje, že pred nasadením KONS IS do produkčného prostredia vo februári 2012 riziká boli definované, boli zdokumentované. Tieto riziká neboli zohľadnené v rozhodovacom procese a v riadení projektu,“ uvádza NKÚ.

Kontrolou NKÚ okrem iného zistil aj to, že Slovensko si prvýkrát od zavedenia systému VIES, teda od mája 2004, nesplnilo povinnosti pri výmene registračných údajov a údajov o obrate tovarov a služieb zaťažených DPH. „Údaje o obratoch a službách za 4. štvrťrok 2011 a december 2011 neboli za Slovenskú republiku prenesené do systému VIES ani v odloženom termíne do 29.02.2012 a takisto neboli v termíne do 29.02.2012 zaslané údaje za január 2012. Údaje o obrate tovarov a služieb za uvedené obdobia tak nie sú prístupné pre ostatné členské krajiny EÚ,“ upozorňuje NKÚ.

Najvyšší kontrolný úrad zároveň v správe z kontroly upozorňuje, že neriešením, respektíve odkladom riešenia kontrolou zisteného stavu v správe daní narastá riziko úplnej konsolidácie údajov, ktoré priebežne vznikajú v jednotlivých druhoch daní. „Zvyšuje sa riziko škôd štátu pri neplnení zákonných povinností pri nadmerných odpočtoch a vracania dane daňovým subjektom v Slovenskej republike ale i v zahraničí,“ konštatuje NKÚ.

NKÚ SR vykonal kontrolu, ktorej účelom bolo overiť správnosť evidencie daňových príjmov na účtoch štátnych príjmov, či vyhodnotiť celkové plnenie rozpočtových príjmov za rok 2011, na základe žiadosti poslancov parlamentného výboru pre financie a rozpočet. Kontrolu NKÚ vykonal od 20. februára do 6. marca 2012 na Finančnom riaditeľstve Slovenskej republiky za kontrolované obdobie minulého roka a súvisiace obdobia.