Dôvera v slovenskom priemysle v januári mierne stúpla

BRATISLAVA 30. januára (WEBNOVINY) – Nálada v slovenskom priemysle sa v januári mierne zlepšila.

Ako vyplýva z výsledkov konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR, indikátor dôvery v priemysle sa v januári zvýšil o jeden bod na záporných 9,3 bodu.

„Rast indikátora ovplyvnilo očakávané zvýšenie produkcie na najbližšie tri mesiace a pokles zásob hotových výrobkov,“ konštatujú štatistici.

Trend priemyselnej produkcie sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil. Saldo vzrástlo o 8 bodov, ale jeho hodnota je ešte 19 bodov pod dlhodobým priemerom. Vývoj priaznivo ovplyvnili najmä výrobcovia počítačov, elektronických a optických výrobkov a ostatná výroba, oprava a inštalácia. Pokles produkcie zaznamenali hlavne odvetvia výroby koksu, rafinovaných ropných produktov, strojov a zariadení a ostatných nekovových výrobkov.

Konjunkturálne saldo celkového dopytu sa oproti decembru znížilo o jeden bod na hodnotu mínus 32 bodov. Súčasnú úroveň dopytu považujú za nedostatočnú vo všetkých odvetviach, najmä vo výrobe strojov a zariadení, dopravných prostriedkov a textilu a odevov a podľa veľkosti v podnikoch s 500 až 999 zamestnancami.

Dopyt v zahraničí klesá

Saldo zahraničného dopytu sa zvýšilo o 2 body na záporných 27 bodov. S výnimkou dodávky elektriny, plynu a pary však producenti signalizujú znížený dopyt aj v zahraničí, najvýraznejšie vo výrobe potravín, drevených a papierových výrobkov, textilu a odevov a strojov a zariadení.

Saldo zásob hotových výrobkov kleslo o 2 body na mínus jeden bod. Zásoby hotových výrobkov sa znížili najvýraznejšie vo výrobe dopravných prostriedkov. Naopak, zásoby najviac vzrástli v ťažobnom priemysle, vo výrobe ostatných nekovových výrobkov a v chemickom priemysle. Viac ako štyri pätiny respondentov považuje zásoby za primerané.

Saldo očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace oproti decembru vzrástlo o dva body na úroveň 3 bodov. Zvýšenie produkcie predpokladajú hlavne v chemickom priemysle, vo výrobe kovov a kovových konštrukcií a drevených a papierových výrobkov. Podľa veľkosti v podnikoch so 100 až 249 zamestnancami a podľa regiónov v Bratislavskom kraji. Naopak pokles produkcie očakávajú vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a potravín.

V najbližšom trojmesačnom období sa očakáva pokles cien priemyselných výrobkov, saldo sa znížilo o 11 bodov na záporných 5 bodov. Pokles cien predpokladajú najmä producenti dopravných prostriedkov, dodávky elektriny, plynu a pary a výroby farmaceutických výrobkov. Rast cien sa očakáva najmä v dodávke vody, vo výrobe kovov a kovových konštrukcií a v chemickom priemysle.

Zamestnanosť sa zvýši len v jednej oblasti

Vo vývoji zamestnanosti predpokladajú respondenti v nasledujúcich troch mesiacoch zmeny, saldo sa zvýšilo o 4 body na záporných 13 bodov, čo je 5 bodov nad dlhodobým priemerom.

Zvýšenie zamestnanosti predpokladajú len vo výrobe dopravných prostriedkov, zvýšil sa však podiel podnikov, ktoré uvažujú so stabilizovaným vývojom. Znižovanie zamestnanosti očakávajú najmä v odvetviach výroby kovov a kovových konštrukcií a dodávky elektriny, plynu a pary, podľa veľkosti v podnikoch s 500 až 999 zamestnancami a podľa regiónov v Košickom a Žilinskom kraji.

Pri hodnotení faktorov obmedzujúcich rast priemyselnej produkcie 40 % respondentov uviedlo nedostatočný dopyt po svojich výrobkoch, žiadne bariéry nepociťuje 37 % podnikov. Ako ďalšie bariéry respondenti uvádzajú negatívny vplyv pretrvávajúcej krízy, vysoké ceny vstupných materiálov a energií a iné. Väčšina respondentov, až 92 %, považuje svoju súčasnú produkčnú kapacitu za dostatočnú a 6 % za viac ako dostatočnú. Na základe objednávok majú podniky zabezpečenú prácu v priemere na 7 mesiacov.

V nasledujúcich troch mesiacoch možno podľa predpovedí respondentov očakávať zvýšenie dopytu, saldo sa zvýšilo o 11 bodov na 5 bodov. Rast signalizujú hlavne respondenti vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, kovov a kovových konštrukcií a drevených a papierových výrobkov, naopak zníženie predpokladajú vo výrobe ostatných nekovových výrobkov a dopravných prostriedkov.

V porovnaní s minulým štvrťrokom vzrástlo aj saldo očakávaného exportu a to o 17 bodov. Rast exportu predpokladajú hlavne vo výrobe koksu, rafinovaných ropných produktov, kovov a kovových konštrukcií a v chemickom priemysle.

Priemyselné firmy využívajú výrobné kapacity v priemere na 75 %. Podľa výsledkov prieskumu sa pozícia podnikov v domácom konkurenčnom prostredí oproti predchádzajúcemu štvrťroku zlepšila, keď indikátor stúpol po sezónnom očistení o 4 body. Konkurenčná pozícia na zahraničných trhoch v rámci Európskej únie sa oproti októbru nezmenila, pričom na trhoch mimo únie bol zaznamenaný rast o 6 bodov.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...