Energetická politika vracia Slovensko o 40 rokov späť

25.10.2013

BRATISLAVA 25. októbra (WEBNOVINY) – Nová Energetická politika SR je o krok bližšie k schváleniu. Na Ministerstve hospodárstva SR (MH) sa v piatok uskutočnilo v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) verejné prerokovanie návrhu energetickej politiky.

„Energetická politika je strategicky dokument, ktorý definuje hlavne ciele a priority energetického sektora do roku 2035 s výhľadom na rok 2050. Je súčasťou národohospodárskej stratégie, nakoľko zabezpečenie trvalo udržateľného ekonomického rastu je podmienene spoľahlivou dodávkou cenovo dostupnej energie,“ povedal v tejto súvislosti minister hospodárstva Tomáš Malatinský.

Politika má extrémne neambiciózne ciele

Organizácia Greenpeace na verejnom prerokovaní žiadala o stiahnutie energetickej politiky a o jej prepracovanie za účasti odborníkov a mimovládnych organizácií.

„Návrh energetickej politiky vracia Slovensko o 40 rokov späť. Predložený návrh hodnotíme ako nedostatočný, jednostranne zameraný iba na rozvoj jadrovej energetiky a udržanie neprijateľného stavu podpory ťažby a spaľovania hnedého uhlia. Politika má extrémne neambiciózne ciele v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov a až zarážajúco chýba snaha o úsporu energií a plán na efektívne využívanie energie,“ povedal koordinátor kampaní Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

„Cieľom Energetickej politiky SR je prispieť k trvalo udržateľnému rastu národného hospodárstva. Z tohto pohľadu je prioritou zabezpečenie spoľahlivosti a stability dodávok energií, efektívne využívanie energie za optimálne náklady a zabezpečenie ochrany životného prostredia. Úlohou energetickej politiky je vytvárať stabilný rámec pre bezpečne fungovanie trhu s energiami, ktorý motivuje k investovaniu do energetiky,“ pripomenul Malatinský.

Vládny kabinet by sa mal strategickým energetickým dokumentom podľa pôvodných plánov zaoberať v novembri tohto roka.

Chcú novú jadrovú elektráreň

Energetická politika (EP) napríklad počíta s výstavbou novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Tá by mohla mať výkon až 2 400 megawattov.

Postaviť by sa mala po roku 2025. Okrem výstavby tohto energetického zdroja počíta nová energetická politika aj s projektom vodnej elektrárne Sereď, ktorá by mohla ročne vyrobiť 180 gigawatthodín elektrickej energie. Stále sa počíta aj s výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ s inštalovaným výkonom 600 megawattov.

Realizácia spomínaných projektov je však v súčasnosti skôr otázkou ďalekej budúcnosti vzhľadom na výšku cien elektriny, a teda návratnosti projektov. Reálnejšími projektmi sú projekty výstavby malých vodných elektrární.

„V nasledujúcich rokoch sa dá očakávať nárast inštalovaného výkonu o niekoľko desiatok megawattov,“ dodáva rezort hospodárstva v energetickej politike.

Ministerstvo má viacero cieľov

Ministerstvo si dalo v energetickej politike viacero cieľov v oblasti elektroenergetiky.

Okrem budovania nových a posilňovania existujúcich prenosových kapacít je podľa rezortu hospodárstva potrebné aj pokračovať v podpore budovania regionálneho trhu s elektrinou s cieľom posilniť bezpečnosť dodávok a súťaž na veľkoobchodnom trhu, podporovať vstup nových dodávateľov na maloobchodný trh a súbežne s rastom konkurencie postupne deregulovať maloobchodné ceny elektriny.

Podľa návrhu EP elektrická energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov energií by sa po roku 2020 už nemala podporovať vyššími výkupnými cenami.

„Budú uprednostňované tie druhy obnoviteľných zdrojov, ktoré nevykazujú fluktuáciu výroby a ktorých výkupné ceny budú najbližšie trhovým,“ uvádza sa v stratégii.

Do projektu patrí i ropovod

Ministerstvo hospodárstva zahrnulo do EP aj projekt ropovodného prepojenia medzi Bratislavou a rakúskym Schwechatom.

Ropovod Bratislava-Schwechat Pipeline má prepájať ropovodný systém Družba s rafinériou Schwechat pri Viedni. Realizáciu projektu majú na starosti slovenský prepravca ropy, spoločnosť Transpetrol a rakúska firma OMV. Ropovod by mal stáť 75 až 140 mil. eur.

Na financovaní projektu sa majú podieľať obe spomínané spoločnosti. Do konca tohto roka sa majú pripraviť potrebné dokumenty, ktoré zabezpečia realizáciu projektu. Podľa návrhu energetickej politiky je strategickým projektom v oblasti ropy aj rekonštrukcia ropovodu Adria.

Spoločnosti Slovnaft, MOL a Transpetrol už pripravujú projekt rekonštrukcie a zvýšenia prepravnej kapacity ropovodu Adria, na trase Šahy – Százhalombatta (Maďarsko) s cieľom zvýšiť využívanie a prepravnú kapacitu ropovodu z 3,5 na 6 mil. ton za rok. Ropovod má byť uvedený do prevádzky v roku 2015.

Systém centrálneho zásobovania teplom (CZT) sa dočká podpory zo strany štátu. Aspoň to vyplýva z EP, podľa ktorej by sa mal v najbližšom období prepracovať legislatívny rámec pre sektor centrálneho zásobovania teplom.

V plynárenstve žiadne veľké nové plány

„Chceme vytvoriť legislatívne podmienky pre rekonštrukciu existujúcich a budovanie nových systémov CZT v záujme vytvorenia možnosti využitia odpadového tepla z vlastnej výroby, výroby elektrickej energie a z priemyselných výrob pri zohľadnení súčasného trendu vývoja potreby tepla a chladu v závislosti od masívneho zatepľovania budov, výmeny okien, inštalácie solárnych kolektorov a požiadaviek na nové budovy,“ uviedlo MH v návrhu energetickej politiky.

V plynárenstve nemá Slovensko podľa návrhu EP do budúcnosti veľké nové plány. Medzi najväčšie a najdôležitejšie projekty v oblasti plynárenstva zaradilo ministerstvo hospodárstva do energetickej politiky výstavbu plynovodov s Poľskom a Maďarskom. Ide však už o známe projekty, ktoré sú viac či menej rozpracované.

Podľa ministerstva je do budúcna potrebné pracovať na odstránení prekážok trhu s plynom, zabezpečiť ďalší rozvoj trhu s plynom, podporovať investície do výstavby plynárenskej infraštruktúry s okolitými krajinami, či podporovať budovanie podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku.

Slovensko sa v súčasnosti ešte riadi energetickou politikou schválenou ešte v roku 2008 počas vládnutia prvého kabinetu Roberta Fica.