Envirorezort dostane najviac peňazí za posledné štyri roky

16.8.2012

BRATISLAVA 16. augusta (WEBNOVINY) – Ministerstvo životného prostredia by malo mať v roku 2013 k dispozícii 584 miliónov eur, rozpočtové prostriedky sú 50 miliónov eur, výdavky Európskej únie a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu predstavujú 534 miliónov eur.

Vyplýva to z prvého návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013, ktorý zverejnilo ministerstvo financií, no rokovania o jednotlivých kapitolách sú stále otvorené.

V porovnaní s tromi predchádzajúcimi rokmi je to najvyššia suma pre rezort životného prostredia. V roku 2014 by mal rezort dostať približne 394 miliónov eur a v roku 2015 približne 425 miliónov eur.

Výdavky ministerstva životného prostredia smerujú do vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, do ochrany prírody a krajiny a do administratívy.

Vodné hospodárstvo má zhltnúť až 57 percent výdavkov

Celkové výdavky približne 378 miliónov eur do vodného hospodárstva rastú v porovnaní s týmto rokom o 57 percent a výdavky EÚ rastú o 58,9 percenta.

Výdavky sú určené na konkrétne projekty budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva, ako sú preventívne protipovodňové opatrenia, dobudovanie a prevádzka povodňového varovného a predpovedného systému, zásobovanie vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Do ochrany ovzdušia by malo ísť celkovo približne 22 miliónov eur, čo je v porovnaní s rokom 2012 viac o 30,4 percenta.

Financovať by sa mali konkrétne projekty znižovania emisií znečisťujúcich látok, emisií skleníkových plynov, ekologizácie verejnej dopravy, výroby energie z obnoviteľných zdrojov a zvýšenia energetickej efektívnosti.

Na odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory sa rozpočtujú prostriedky o 137 percent vyššie ako v tomto roku a tvoria ich len prostriedky Európskej únie a spolufinancovania. Celková suma na odpadové hospodárstvo predstavuje približne 114 miliónov eur.

Tieto prostriedky slúžia na dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, ako je recyklácia odpadov, uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží.

Na ochranu prírody dajú 33 miliónov

Na ochranu prírody a krajiny je v návrhu určených približne 33 miliónov eur, pričom výdavky na túto oblasť predstavujú v porovnaní s týmto rokom pokles o 5,14 percenta, na inštitucionálnu podporu životného prostredia je navrhnutých približne 37 miliónov eur, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2012 pokles o 15,3 percenta.

Prostriedky štátneho rozpočtu sú určené na inštitucionálnu podporu a činnosti vykonávané ústredným orgánom, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Slovenskou agentúrou životného prostredia, špecializovanou miestnou štátnou správou – úradmi životného prostredia.

Okrem týchto výdavkov na administratívu sem patria prostriedky určené na výchovu, vzdelávanie, propagáciu, prieskum, výskum, vývoj, technickú pomoc, ďalej výdavky na oficiálnu rozvojovú pomoc a hospodársku mobilizáciu.