Firma v Bolerázi dostala najvyššiu pokutu, stavala načierno

BRATISLAVA 27. marca (WEBNOVINY) – Slovenská inšpekcia životného prostredia udelila minulý rok v súvislosti s povoleniami pre prevádzky v priemysle a poľnohospodárstve 74 pokút v celkovej výške takmer 150-tisíc eur a nariadila 135 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Slovenská inšpekcia životného prostredia popri štátnom dozore v oblasti životného prostredia vydáva aj integrované povolenia na činnosť prevádzok v priemysle a poľnohospodárstve.

Vlani vydala 568 právoplatných rozhodnutí. Popri tom inšpektori kontrolovali plnenie podmienok vydaných integrovaných povolení. Urobili 213 kontrol, porušenie predpisov zistili v 62 prípadoch. Agentúru SITA o tom informoval Maroš Stano z odboru komunikácie Ministerstvo životného prostredia.

„Najvyššiu pokutu, 20-tisíc eur, uložili inšpektori spoločnosti Amylum Slovakia v Bolerázi za porušenie stavebného zákona,“ uviedol Stano. Tri stavby stavala bez povolenia špeciálneho stavebného úradu, ktorým je v prípade integrovaného povoľovania inšpekcia, a jednu stavbu začala prevádzkovať bez kolaudačného rozhodnutia.

Takisto za porušenie stavebného zákona uložili inšpektori pokutu vo výške 15-tisíc eur prevádzke povrchových úprav komponentov pre automobilový priemysel v spoločnosti ALRO Slovakia v Trnave.

Za nedodržanie podmienok integrovaného povolenia v prevádzke výroby buničiny uložili pokutu 13 280 eur Bukocelu v Hencovciach.

„Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia. Do štátneho rozpočtu idú zasa správne poplatky za podanie žiadostí o vydanie integrovaného povolenia. Vlani ich vybrali v celkovej sume takmer stotisíc eur,“ priblížil Stano.

Súčasťou integrovaných povolení sú aj stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia pre uvedené prevádzky. Namiesto množstva povolení pre jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré predtým vydávali rôzne orgány štátnej a verejnej správy, vydáva teraz inšpekcia pre činnosť príslušných prevádzok jedno prehľadné integrované povolenie. „Hlavný prínos pre prevádzkovateľov je v tom, že ich partnerom je len jeden orgán štátnej správy v životnom prostredí vrátane stavebného poriadku. Tento systém zároveň umožňuje inšpekcii posúdiť prevádzku komplexne a stanoviť podmienky v povolení zamerané na prevenciu znečisťovania životného prostredia,“ vysvetlil.

Od 15. marca nadobudol účinnosť nový zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorý rozširuje počet prevádzok, ktoré budú musieť mať na svoju činnosť vydané integrované povolenie. Inšpekcia preto musí do 7. januára 2014 preskúmať všetky doteraz vydané povolenia.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...