Kandidátov na verejné obstarávanie vyberie odborná komisia

BRATISLAVA 14. augusta (WEBNOVINY) – Kandidátov na šiestich z deviatich členov budúcej Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) navrhne odborná hodnotiaca komisia ako nezávislý orgán. Bude zložená zo siedmich členov navrhnutých rôznymi inštitúciami, pričom jej predsedom bude predstaviteľ ÚVO.

Úrad vlády SR má zverejniť výzvu na navrhnutie kandidátov za prvých členov rady najneskôr päť týždňov pred ich vymenovaním. Vyplýva to z návrhu spôsobu výberu kandidátov na členov Rady ÚVO, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet zároveň odsúhlasil rokovací poriadok odbornej hodnotiacej komisie.

„Po uplynutí termínu na navrhovanie kandidátov budú všetky doručené žiadosti zverejnené na webe úradu vlády. Komisia hodnotí anonymizované návrhy na kandidátov za členov rady, “ priblížil nedávno pre agentúru SITA spôsob výberu kandidátov vedúci úradu vlády Igor Federič, ktorý návrh predložil.

Komisia odporučí vláde deväť kandidátov

Z prvých dvanásť s najvyšším počtom bodov podľa neho komisia odporučí vláde deväť kandidátov, z ktorých vláda vyberie šesť a tých vymenuje za členov rady. „Očakávame vyššiu transparentnosť, efektivitu a odbornosť v procesoch verejného obstarávania,“ uviedol Federič.

Rada ÚVO bude najmä rozhodovať o odvolaniach účastníkov verejného obstarávania proti rozhodnutiam úradu v konaniach o námietkach. Podľa novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá platí od 1. júla, bude v rade automaticky predsedníčka a dvaja podpredsedovia ÚVO, teda Zita Táborská, Andrej Holák a Danka Bekeová. Vláda má členov rady vymenovať do 1. októbra.

V hodnotiacej komisii pre výber členov rady majú byť zástupcovia siedmich inštitúcií – ÚVO, úradu vlády, Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, Slovenskej akadémie vied, Združenia miest a obcí Slovenska, Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity a Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Menovať a odvolávať ich bude vedúci úradu vlády na návrh príslušnej organizácie.

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) mala zásadnú pripomienku k tomu, že v návrhu nie je uvedená medzi organizáciami, ktorých zástupcovia budú členmi odbornej hodnotiacej komisie. „RÚZ nie je zrejmý prístup predkladateľa pri selektívnom výbere zamestnávateľskej organizácie a žiada, aby RÚZ bola doplnená do zoznamu organizácií,“ uviedla RÚZ v pripomienkovom konaní k návrhu spôsobu výberu kandidátov na členov Rady ÚVO.

Úrad vlády jej výhradu neprijal s tým, že počet inštitúcii, ktoré nominujú člena odbornej hodnotiacej komisie, je dostatočný. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, ktorá bude v komisii zastúpená, je podľa úradu vlády relevantný zástupca zamestnávateľov.

Výzva na navrhnutie kandidátov má svojich oponentov

Úrad na ochranu osobných údajov zas žiadal vypustiť z obsahu výzvy na predkladanie kandidátov ich súhlas so spracovaním údajov podľa osobitného predpisu.

Zdôvodnil to tým, že právo na ochranu osobných údajov nie je absolútne v tom zmysle, že by vylučovalo všetky zásahy orgánov štátu. Úrad vlády túto zásadnú pripomienku akceptoval.

ÚVO mal k návrhu deväť pripomienok, z nich bolo šesť prijatých. Podľa ÚVO išlo o pripomienky prevažne technického charakteru, ktoré nemali zásadný vplyv na obsah návrhu.

Verejnosť, vrátane mimovládnych organizácií, mala šesť pripomienok. Prešla iba jedna k navrhovanému riešeniu konfliktov záujmov vo výberovej komisii. V praxi by to znamenalo zníženie počtu možných uchádzačov, ktorí by do výberového konania mohli byť navrhnutí.

Ďalšie verejné pripomienky neboli úspešné. Výhrady boli zamerané voči tomu, aby predsedom komisie bol zástupca ÚVO, ale aj zloženiu komisie zo siedmich organizácií. Podľa inej pripomienky by hodnotiacim prvkom uchádzačov namiesto projektu mala byť prípadová štúdia, na základe ktorej možno zistiť odborné kvality a znalosť problematiky verejného obstarávania, ako aj test znalostí. Verejnosť mala výhrady aj k tomu, aby členovia výberovej komisie boli viazaní mlčanlivosťou a aby jej zasadnutia boli neverejné.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...