Konsolidovaný zisk skupiny SPP po zdanení 564 mil. eur

23.4.2012

BRATISLAVA 23. apríla (WBN/PR) – Skupina SPP dosiahla v roku 2011 konsolidovaný zisk po zdanení vo výške 564 mil. eur, čo je približne na úrovni roka 2010 (561 mil. eur). Na kladnom hospodárskom výsledku skupiny SPP sa rovnako ako v predchádzajúcich rokoch podieľali najmä príjmy z činností súvisiacich s medzinárodnou prepravou zemného plynu. Konsolidované výsledky skupiny SPP zahŕňajú výsledky hospodárenia SPP, dcérskych spoločností Eustream, SPP – distribúcia, NAFTA, SPP CZ, SPP Bohemia ako aj ďalších spoločností s majetkovou účasťou SPP.

„Vďaka dosiahnutým výsledkom v roku 2011 odvedú spoločnosti skupiny SPP spomedzi všetkých firiem na Slovensku jeden z najväčších príspevkov do štátneho rozpočtu, a to najmä vo forme dividend z 51 % podielu štátu a daní. V čase potreby konsolidácie verejných financií sú pozitívne hospodárske výsledky a daňová disciplína, ktorú skupina SPP dlhodobo preukazuje, jedným z dôležitých pilierov pre udržanie príjmovej strany štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,“ uviedol predseda predstavenstva SPP, Jean-Jacques Ciazynski.

Okrem dividend vzťahujúcich sa k 51 % podielu štátu v SPP, ktoré v roku 2011 predstavovali sumu 280,5 mil. eur, sa SPP na príjmoch do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky podieľa aj formou odvodov za zamestnancov a daní, z ktorých najväčší podiel tvoria daň z príjmu a DPH. V roku 2011 odviedli spoločnosti skupiny SPP (plne konsolidované) do štátneho rozpočtu vo forme DPH a dane z príjmu celkovú sumu 492,5 mil. eur, čo predstavovalo 17 % podiel na príjmoch štátneho rozpočtu za tieto druhy daní (DPH, daň z príjmu). Celkovo odviedli spoločnosti skupiny SPP do štátneho rozpočtu v roku 2011 v podobe dane z príjmu, DPH a dividend sumu viac ako 773 miliónov eur, čo predstavovalo takmer 6,5 % z celkových príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v uplynulom roku.

Individuálne výsledky SPP negatívne ovplyvnila strata v segmente Domácností
Individuálny zisk SPP po zdanení dosiahol za rok 2011 výšku 747 mil. eur. Tento účtovný hospodársky výsledok SPP v uplynulom roku vznikol najmä v dôsledku mimoriadneho vyplatenia nerozdeleného zisku z minulých období v dcérskej spoločnosti SPP Bohemia vo výške 388 mil. eur. Tento ukazovateľ pozitívne ovplyvnil aj príjem za prenájom prepravnej infraštruktúry spoločnosti Eustream vo výške 341 mil. eur a dividendy z dcérskych spoločností za rok 2010, konkrétne vo výške 188 mil. eur zo spoločnosti Eustream a 107 mil. eur v prípade SPP – distribúcia. Pod mierny nárast prevádzkového zisku SPP sa podpísala aj priebežná optimalizácia procesov, ktorá v SPP prebieha kontinuálne už niekoľko rokov a bude pokračovať aj v nasledujúcom období.

Negatívny dopad na hospodárske výsledky SPP mal predaj plynu zákazníkom zo stále regulovaného segmentu Domácností, v ktorom spoločnosť vytvorila za minulý rok stratu vo výške takmer 50 miliónov eur. Dôvodom je, že v súčasnosti platná regulačná metóda neodráža ekonomickú realitu a nezohľadňuje princípy spravodlivej cenovej regulácie, v dôsledku čoho SPP nemôže pokryť všetky oprávnené náklady potrebné pre dodávku plynu a obsluhu viac ako 1,3 milióna odberateľov zo segmentu Domácností. Podpis dodatku k dlhodobému kontraktu so spoločnosťou Gazprom export síce pomohol medziročne stratu SPP za rok 2011 zmierniť, ale vzhľadom na negatívny vývoj kľúčových faktorov na globálnych trhoch a zle nastavenú reguláciu pretrvávajúci negatívny stav nerieši.

Na druhej strane, výsledky za rok 2011 ukazujú, že SPP je v neregulovanom segmente predaja plynu plne konkurencieschopný, keďže v oblasti dodávky plynu komerčným odberateľom spoločnosť dosiahla zisk. Z dôvodu straty v regulovanom segmente však skončil celkový predaj plynu SPP v strate takmer 24 mil. eur.

Súčasťou Výročnej správy SPP za rok 2011 je aj výkaz ziskov a strát obchodu s plynom, ktorý potvrdil nezávislý audítor vo svojej správe. Výkaz potvrdzuje stratu regulovanom v segmente Domácností nielen za rok 2011 vo výške 50 mil. eur, ale aj za rok 2010, a to vo výške viac ako 73 mil. eur.

SPP zostal lídrom v oblasti filantropie a spoločenskej zodpovednosti a opäť obhájil titul „TOP firemný filantrop“
S cieľom podporovať myšlienku trvalo udržateľného rozvoja SPP aj v roku 2011 realizoval a podporoval projekty na ochranu životného prostredia, poskytoval poradenstvo v oblasti znižovania spotreby energií a zvyšovaniu energetickej efektívnosti. SPP v spolupráci s neinvestičným fondom EkoFond, ktorého zriaďovateľom je SPP a Nadáciou SPP realizoval viacero sponzoringových a verejnoprospešných aktivít a filantropických programov. Svoju filozofiu byť spoločensky zodpovednou spoločnosťou naplnil SPP tiež prostredníctvom Nadácie SPP, ktorá v roku 2011 podporila 438 verejnoprospešných subjektov sumou viac ako 2,2 mil. eur. Len v minulom roku SPP spolu s Nadáciou SPP a EkoFondom vložil do verejnoprospešných projektov viac ako 4,2 mil. eur.

SPP sa v roku 2011 už po šiestykrát stal „TOP firemným filantropom“ a podarilo sa mu tak obhájiť prvenstvo v rebríčku, ktorý každoročne zostavuje Fórum donorov. Ocenenie TOP firemný filantrop získal SPP najmä vďaka mnohým aktivitám EkoFondu a kľúčovému darcovskému programu na záchranu a obnovu kultúrneho dedičstva na Slovensku Obnovme si svoj dom, ktorý SPP realizuje v spolupráci s Nadáciou SPP a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. V rámci tohto programu prispel SPP v roku 2011, na obnovu, rekonštrukciu či celkovú záchranu mnohých národných kultúrnych pamiatok na Slovensku sumou 400 tis. eur a Nadácia SPP sumou 400 tis. eur.

Hospodárske výsledky SPP za rok 2011 dnes schválilo Valné zhromaždenie spoločnosti. SPP zároveň na svojej webovej stránke www.spp.sk zverejnil Výročnú správu.

Náklady a výnosy v segmentoch predaja zemného plynu divízie obchodu (vybrané údaje v eur)

   20112010  Divízia obchodu celkom Z toho regulované činnostiZ toho ostatné činnostiDivízia obchodu celkomZ toho regulované činnostiZ toho ostatné činnosti Výnosy 2 127 978 769 0721 358 9062 236 371804 5311 431 840Prevádzkové náklady(2 102 836)(815 786)(1 287 050)(2 352 938)(876 279)(1 476 659)Náklady na financovanie(48 874)(3 071)(45 803)(23 641)(1 691)(21 950)Zisk/(strata) pred zdanením (23 732)(49 785) 26 053 (140 208)(73 439)(66 769)

Konsolidované výkazy ziskov a strát skupiny SPP (vybrané údaje v mil. eur)

20112010 Výnosy z predaja výrobkov a služieb 3 163 3 016 Prevádzkové náklady (2 464) (2 422) Prevádzkový zisk 699 594Zisk z finančných investícií11101Náklady na financovanie(25)(12)Zisk pred zdanením 685683Daň z príjmu(121)(122)Zisk za obdobie564561

K 31. 12. 2011 a 31. 12. 2010 konsolidácia zahŕňa spoločnosti hlavnej skupiny SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s., SPP – distribúcia, a.s., a eustream, a.s.), dcérske spoločnosti NAFTA, a.s. (konsolidovaná skupina NAFTA), SPP CZ, a.s., SPP Bohemia, a.s. (a jej dcérske spoločnosti), SPP Storage s.r.o. a GEOTERM KOŠICE, a.s., a metódou ekvivalencie aj informáciu o nasledujúcich pridružených spoločnostiach a spoločných podnikoch: SLOVGEOTERM, a.s., POZAGAS, a.s., PROBUGAS, a.s.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (www.spp.sk) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku (51 %) a konzorcium Slovak Gas Holding pozostávajúce zo spoločností E.ON Ruhrgas a GDF SUEZ (49 %).