Home

Nachádzate sa tu

Poistenie lekárov a zdravotníckych zariadení

Profesia súkromného lekára, lekárne, či iné poskytovanie zdravotníckej starostlivosti je spojené s rizikami, ktoré je možné efektívne poistiť. Niektoré poistné produkty sú povinné, niektoré dobrovoľné.


Ste lekár, fyzioterapeut alebo riadite nemocnicu či sanatórium? Poraďte sa s nami

na infolinke 0948 117 707 
alebo nám napíšte e-mail na adresu online@poistenie.sk.


Obsah stránky:

Poistenie profesnej zodpovednosti lekárov a iných zdravotníckych zariadení
Poistenie prevádzkovej zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia
Poistenie enviromentálnej zodpovednosti
Poistenie zodpovednosti zamestnanca zdravotníckeho zariadenia
Poistenie lekárskych prístrojov proti všetkým nebezpečenstvám
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku zdravotníckeho zariadenia
Poistenie motorových vozidiel

Poistenie profesnej zodpovednosti lekárov a zdravotníckych zariadení

 • Poistenie je povinné pre ambulancie, nemocnice, polikliniky, sanatóriá, atď; 
 • Poistenie kryje škody spôsobené pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti – chybná diagnóza, nesprávna liečba, chyby pri predpisovaní liekov a používaní lekárskych prístrojov, regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne;
 • Pripoistenie straty prevzatých dokumentov;
 • Retroaktívny dátum poistného krytia k začiatku poistenia;
 • Poistené sú škody, ktoré spôsoba  lekári, zdravotné sestry, pomocný zdravotný personál, ale aj maséri, laboranti, záchranári a podobne;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a získate najlepšiu ponuku na trhu!
 • Pripravíme vám poistnú zmluvu do 48 hodín.

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia

 • Poistenie kryje zavinené a nezavinené škody na zdraví a na veci tretích osôb, spôsobené prevádzkou ordinácie, lekárne, nemocnice, a pod.;
 • Krytie následných škôd, ušlého zisku;
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu na prenajatých nehnuteľnostiach;
 • Pripoistenie regresov zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne pri pracovných úrazoch zamestnancov.

Poistenie enviromentálnej zodpovednosti

 • Poistenie je zo zákona určené pre každú nemocnicu alebo iné zdravotnícke zariadenie, skladujúce nebezpečné látky;
 • Poistenie kryje škody na životnom prostredí - voda, pôda, chránené druhy európskeho významu a chránené biotopy európskeho významu;
 • Poistené sú bezodkladné preventívne opatrenia, nápravné opatrenia, technické náklady na znalcov, havarijných komisárov a podobne;
 • Vyplňte jednoduchý dotazník a do 48 hodín vám predložíme ponuku.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca zdravotníckeho zariadenia

 • Ste zamestnaný(á) ako lekár, lekárnik, zdravotná sestra, vodič sanitky, či záchranár?
 • Podľa Zákonníka práce ručíte za škodu do výšky 4 hrubých mesačných platov.
 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca si môžete uzavrieť online za 2 minúty.
 • Pripoistenie škody na motorovom vozidle zamestnávateľa.

Poistenie lekárskych prístrojov a zariadení

 • Lekárske prístroje je možné poistiť proti všetkým nebezpečenstvám - poistenie elektroniky;
 • Krytie proti rozbitiu, prepätiu, živelným udalostiam a krádeži;
 • Poistenie sa vzťahuje aj na neodborný zásah alebo nešikovnosť obsluhy;
 • Poistené môžu byť aj prenosné zariadenia, a to aj počas prepravy;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a my vám spracujeme ponuku do 2 pracovných dní.

Poistenie majetku - hnuteľných vecí a budovy

 • Poisťuje sa hnuteľný majetok - zariadenie zdravotníckeho zariadenia a zásoby, ako aj budovy a stavby;
 • Poistné krytie proti klasickým majetkovým rizikám - požiar, živelné pohromy a krádež;
 • Poistenie na novú hodnotu - plnenie vždy v nových cenách;
 • Vyplňte dotazník a my vám predložíme poistné riešenie.

Poistenie motorových vozidiel