Home

Nachádzate sa tu

Poistenie lekárenskej starostlivosti

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti nie je len príprava a predaj liekov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok. Do lekárne sa chodíme aj poradiť s odborníkmi, keď potrebujeme pomoc. Profesia lekárnika je teda komplexná odborná služba, ktorej výkon je spojený s nemalými rizikami. 

Ste lekárnik alebo majiteľ lekárne? Poraďte sa s nami

na infolinke 0948 117 707 
alebo nám napíšte e-mail na adresu online@poistenie.sk.


Obsah stránky:

Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu pri výkone lekárenskej starostlivosti
Poistenie prevádzkovej zodpovednosti lekárne
Poistenie enviromentálnej zodpovednosti
Poistenie zodpovednosti zamestnanca lekárne
Poistenie lekárenských prístrojov
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku lekárne
Poistenie motorových vozidiel

Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu pri výkone lekárenskej starostlivosti

 • Poistenie je určené pre verejné lekárne a je zo zákona povinné; 
 • Poistenie kryje škody na zdraví spôsobené pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti – omyl pri vydávaní predpísaných liekov, chybná príprava liekov, náklady na obranu proti oprávneným a neoprávneným nárokom, regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne;
 • Retroaktívny dátum poistného krytia k začiatku poistenia;
 • Poistené sú škody, ktoré spôsoba  lekárnici a ostatní pracovníci lekárne;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a získate najlepšiu ponuku na trhu!
 • Pripravíme vám poistnú zmluvu do 48 hodín.

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti lekárne

 • Poistenie kryje zavinené a nezavinené škody na zdraví a na veci tretích osôb, spôsobené prevádzkou verejnej lekárne;
 • Krytie následných škôd, ušlého zisku;
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu na prenajatých nehnuteľnostiach;
 • Pripoistenie regresov zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne pri pracovných úrazoch zamestnancov.

Poistenie enviromentálnej zodpovednosti

 • Poistenie vyplýva zo zákona, určené pre každú lekáreň, skladujúcu nebezpečné látky;
 • Poistenie kryje škody na životnom prostredí - voda, pôda, chránené druhy európskeho významu a chránené biotopy európskeho významu;
 • Poistené sú bezodkladné preventívne opatrenia, nápravné opatrenia, technické náklady na znalcov, havarijných komisárov a podobne;
 • Vyplňte jednoduchý dotazník a do 48 hodín vám predložíme ponuku.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca lekárne

 • Ste zamestnaný(á) ako lekárnik alebo iný zamestnanec lekárne?
 • Podľa Zákonníka práce ručíte za škodu do výšky 4 hrubých mesačných platov.
 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca si môžete uzavrieť online za 2 minúty.
 • Pripoistenie škody na motorovom vozidle zamestnávateľa.

Poistenie lekárenských prístrojov

 • Lekárenské prístroje je možné poistiť proti všetkým nebezpečenstvám poistením elektroniky;
 • Krytie proti rozbitiu, prepätiu, živelným udalostiam a krádeži;
 • Poistenie sa vzťahuje aj na neodborný zásah alebo nešikovnosť obsluhy;
 • Poistené môžu byť aj prenosné zariadenia, a to aj počas prepravy;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a my vám spracujeme ponuku do 2 pracovných dní.

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku lekárne

 • Poisťuje sa hnuteľný majetok - zariadenie lekárne a zásoby liekov a zdravotníckych pomôcok, ako aj budovy;
 • Poistné krytie proti klasickým majetkovým rizikám - požiar, živelné pohromy, vodovodné škody, krádež a vandalizmus;
 • Poistenie na novú hodnotu - poistné plnenie vždy v nových cenách;
 • Ozvite sa a my vám obratom predložíme poistné riešenie.

Poistenie motorových vozidiel