Minister Kažimír chce zlepšiť podnikateľské prostredie

BRATISLAVA 24. marca (WEBNOVINY) – Slovensko padá v rebríčku Svetovej banky Doing business

Slovensko klesá v hodnotení rebríčka Svetovej banky Doing business už niekoľko rokov po sebe. Aktuálne 46. miesto nás zaraďuje pod priemerné umiestnenie krajín EÚ (40).

Podľa ostatných hodnotení Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) sa podnikateľské prostredie na Slovensku zhoršuje.

Podnikatelia vlani negatívne hodnotili najmä zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia a zmeny v Zákonníku práce.

Dlhodobo sú podnikatelia nespokojní aj s vymožiteľnosťou práva.

Podľa podnikateľov sa v treťom štvrťroku minulého roka zlepšila informačná otvorenosť firiem, ich vzťah k životnému prostrediu, vystupovanie voči obchodným partnerom, systém riadenia a manažment ľudských zdrojov, úroveň technológií a kvalita produkcie.Slovensko by malo urýchlene znížiť administratívne zaťaženie, uvoľniť reguláciu a zlepšiť informovanosť firiem.

S týmito krokmi by sa malo podľa Ministerstva financií SR (MF) zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku.

“Vláda zjednoduší získanie stavebného povolenia a zníži bariéry vstupu v tradične monopolných sektoroch a slobodných povolaniach. K vyššej transparentnosti prispeje zavedenie insolvenčného registra a registra diskvalifikovaných osôb. Rozvoju podnikateľského prostredia napomáha aj elektronizácia služieb vlády, budovanie infraštruktúry a skvalitňovanie verejnej správy,“ uviedol rezort financií v aktuálnom Národnom programe reforiem.

V rámci znižovania administratívneho zaťaženie chce vláda Roberta Fica umožniť vydávanie elektronických výpisov z listu vlastníctva a zabezpečiť rozšírenie obsahu katastra nehnuteľností o údaje o cenách nehnuteľností uvádzaných vo verejných a iných listinách predložených na zápis do katastra.

“Vláda okrem toho zjednoduší administratívne vykazovanie podnikov vytvorením komplexného portálového riešenia umožňujúceho elektronické hlásenie všetkých náležitostí vyžadovaných od podnikateľských subjektov,“ dodal rezort v programe reforiem.

V rámci znižovania administratívneho zaťaženie by sa mal taktiež proces registrácie majetku zlacniť a zrýchliť znížením počtu úkonov.

“Aktualizujeme metodiku posudzovania vplyvov legislatívy na podnikateľské prostredie najmä využitím príkladov dobrej praxe uplatňovaných v iných krajinách vrátane zavedenia systému RIA (Regulatory Impact Assessment) do procesu hodnotenia vplyvov prijímanej legislatívy,“ uvádza sa v programe reforiem. Vláda sa chce zamerať aj na existujúcu legislatívu.

“Prehodnotia sa transpozície vybraných európskych právnych aktov, ktoré zavádzajú zmeny s cieľom znížiť administratívne zaťaženie európskej legislatívy,“ uviedol rezort. Ministerstvo hospodárstva SR má okrem toho zaviesť verejne dostupný portál pre nahlasovanie duplicitných informačných povinností vyplývajúcich podnikateľom z legislatívy.

Vláda by mala pre zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku vykonať analýzu potreby zníženia regulačného zaťaženia v odvetviach, kde už nepôsobia iba monopoly, ale začala sa objavovať aj konkurencia. “Ide napríklad o dodávku plynu, elektriny, telekomunikačných služieb, vrátane internetu a káblovej televízie, ale aj železničnej dopravy alebo poštových služieb,“ uvádza sa v programe reforiem. Ministerstvo financií však upozorňuje, že v odvetviach, kde nie je vytvorené dostatočné konkurenčné prostredie, bude vláda presadzovať silnú reguláciu zo strany štátu.

Súčasný vládny kabinet hovorí aj o zavedení elektronického insolvenčného registra. “Výsledkom zavedenia registra v zahraničí bolo spravidla zvýšenie výťažnosti konkurzných konaní,“ uviedol rezort financií. Uvažuje sa aj o zavedení registra diskvalifikovaných osôb. “Pri vytváraní registra diskvalifikácii sa bude vychádzať výlučne z objektívnych informácií, a to tak, aby sa zamedzilo možnosti, že register postihne aj slušných podnikateľov,“ konštatoval rezort financií v Národnom programe reforiem.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...