Na Slovensku chýbajú vyučení kominári, pekári či rybári

8.1.2014

BRATISLAVA 8. januára (WEBNOVINY) – Na trhu práce nám chýbajú profesie ako klampiar, gumár, obuvník, kominár, tesár, rybár či umelecký kováč a zámočník. Absolventov týchto odborov produkujú slovenské školy pre trh práce málo.

Ministerstvo školstva vypracovalo zoznam dohromady 39 študijných a učebných odborov, ktoré nemajú dostatok absolventov pre potreby trhu práce. Naopak, na zozname odborov, ktoré ich majú nadbytok, sa objavili strojárstvo, mechanik počítačových sietí, grafik digitálnych médií, operátor ekologických zariadení či spoločné stravovanie. Vláda SR v stredu materiál z dielne rezortu školstva vzala na vedomie.

Nový zákon o financovaní

V tomto školskom roku študuje v odboroch, ktoré majú pre trh práce nadbytok absolventov, 10 009 žiakov, študentov odborov s nedostatočným počtom absolventov je podľa rezortu 1 868. To, či odbory produkujú nedostatok alebo nadbytok absolventov pre trh práce, by sa malo odraziť aj na ich financovaní.

Ministerstvo totiž v súčasnosti pripravuje nový zákon, ktorý chce predstaviť v tomto roku. “Predpokladá sa aplikácia od 1. januára 2015 v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového zákona o financovaní škôl a školských zariadení,” uvádza rezort školstva v materiáli k zoznamom študijných odborov.

Rozdeľovanie peňazí

Do akej miery však to, či odbory produkujú nedostatok alebo nadbytok absolventov pre trh práce ovplyvní rozdeľovanie peňazí, zatiaľ rezort školstva neprezradil.

“V súčasnosti je predčasné zverejňovať podrobnosti o aplikácii zoznamov prostredníctvom pripravovaného zákona o financovaní regionálneho školstva,” informoval tlačový odbor ministerstva.

Zoznamy poslúžia i pri určovaní počtu žiakov v triede. “Zriaďovateľ strednej školy bude môcť určiť aj nižší počet žiakov v triede, ak daný študijný odbor alebo učebný odbor bude zaradený do Zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,” uvádzajú tvorcovia materiálu.

Zoznamy budú aktualizovať

Na základe zoznamu tiež bude môcť ministerstvo rozhodnúť o zvýšení počtu tried prvého ročníka strednej školy, ak o to zriaďovateľ požiada. Rezort pritom bude akceptovať žiadosti o navýšenie počtu tried iba v prípade, ak bude odbor zaradený do zoznamu tých s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. Oba zoznamy pritom bude rezort každoročne aktualizovať.

Zoznam študijných odborov rezort vypracoval na základe zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Prvýkrát ich vytvorili v minulom roku. Zoznamy spracoval rezort školstva na základe návrhov stavovských a profesijných organizácií. Medzi ne patrí Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská banská komora a Slovenská lesnícka komora. Zoznamy vznikli i v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce:

2157 M geológia, geotechnika a environmentalistika

2176 H mechanik banských prevádzok

2234 M zlievačstvo

2275 H hutník

2423 H nástrojár

2433 H obrábač kovov

2435 H 02 klampiar – stavebná výroba

2435 H 01 klampiar – strojárska výroba

2439 H lakovník

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

2860 K chemik operátor

2866 H gumár plastikár

2940 M 09 potravinárstvo – potravinár-kvalitár

2954 H mäsiar

2962 H pekár

2963 H mlynár a cestovinár

2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba

3247 K technik obuvníckej výroby

3274 H obuvník

3336 M 01 drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo

3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo

3370 H čalúnnik

3457 K operátor tlače

3473 H 07 polygraf – tlačiar

3473 H 08 polygraf – knihár

3663 H tesár

3673 H kachliar

3680 H podlahár

3684 H strechár

3688 H kominár

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

4210 M 04 agropodnikanie – farmárstvo

4211 M 16 zahradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba

4227 M 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka

4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia

4578 H rybár

4580 H 03 chovateľ – chov oviec

8541 H umelecký kováč a zámočník

8573 H umelecký keramikár

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce:

2381 Q strojárstvo

2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby

2419 K operátor ekologických zariadení

2682 K mechanik počítačových sietí

3447 K grafik digitálnych médií

6421 L spoločné stravovanie