Na slovenskú kultúru pôjde z rozpočtu menej peňazí

10.10.2013

BRATISLAVA 10. októbra (WEBNOVINY) – Ministerstvo kultúry (MK) SR by malo na budúci rok hospodáriť s rozpočtom vo výške 182 473 214 eur, vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Celkové zdroje kapitoly sa oproti roku 2013 znižujú o 4,77 milióna eur, teda o 2,55 percenta. Na osobné výdavky má ísť 11,6 milióna eur, teda o 11-tisíc eur menej ako tento rok.

Prostriedky na tovary a služby v rozpočte MK SR na rok 2014 sú vo výške 16,7 milióna eur, čo je 2,49 milióna eur nad úrovňou schváleného rozpočtu roku 2013.

Výdavky na bežné transfery sú rozpočtované v objeme 153 milióna eur s medziročným rastom o 4,75 milióna eur (3,21 percenta), dôvodom je najmä posilnenie transferov pre Audiovizuálny fond a Tlačovú agentúru Slovenskej republiky (TASR).

V rozpočte kapitoly sa na rok 2014 navrhujú kapitálové výdavky 1,50 milióna eur, čo je o 12 miliónov eur menej oproti schválenému rozpočtu na tento rok. Výrazné zníženie spôsobuje, že v rozpočte na rok 2013 bolo 10 miliónov na rekonštrukciu SNG a na kapitálový transfer pre RTVS.

Múzeum i galéria dostanú viac

Na chod 29 inštitúcií, ktoré patria pod rezort kultúry, ako sú napríklad Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Slovenské národné divadlo a ďalšie, je určených 80,8 milióna eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2013 je to o 1,02 milióna eur viac (1,27%).

Vyššie výdavky by mali mať rozpočtová organizácia Pamiatkový úrad SR a štyri príspevkové organizácie – Divadlo Nová scéna, Národné osvetové centrum, Slovenská filharmónia a Slovenský filmový ústav.

Peniaze na podporu kultúrnych aktivít v zahraničí sa na budúci rok zvýšia o 280-tisíc eur.

Grantový systém, ktorým MK SR dotuje projekty z oblastí divadelného, výtvarného, tanečného, hudobného, literárneho umenia a tiež obnovu národných kultúrnych pamiatok by mal mať v roku 2014 objem 20 miliónov eur.

Verejnoprávne inštitúcie si pohoršia

Na verejnoprávne inštitúcie – RTVS, TASR a Audiovizuálny fond, má ísť z rozpočtu MK SR na budúci rok spolu 30,4 milióna eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 je to menej o 2,5 milióna eur (7,6%). Transfery medzi ministerstvom a verejnoprávnymi inštitúciami sa riadia zmluvami, ktoré špecifikujú poskytovanie peňazí a účely ich použitia.

RTVS dostane podľa návrhu štátneho rozpočtu na základe zmluvy so štátom 24,5 milióna eur, teda menej o 3,5 milióna eur ako tento rok. RTVS bude mať v roku 2014 k dispozícii nevyčerpané prostriedky z tohto roka a zároveň je v rozpočte kapitoly určených 1,5 milióna eur na nové účelové investičné projekty.

Transfer pre Audiovizuálny fond – 4 milióny eur sa zvyšuje oproti rozpočtu roku 2013 o 500-tisíc eur. Viac zdrojov je určených na podporu tvorby a výroby slovenských audiovizuálnych diel, distribúcie audiovizuálnych diel, verejných podujatí v audiovízii a tiež na podporu edičnej činnosti, odborného výskumu, vzdelávania a audiovizuálnej výchovy. Výdavky pre TASR by mali byť v roku 2014 vo výške 1,9 milióna eur, čo je o 500-tisíc eur viac v porovnaní s rozpočtom na tento rok. Zdroje navyše má TASR použiť na služby vo verejnom záujme.

Na strategické zámery dostane ministerstvo kultúry 3,59 milióna eur. To je oproti schválenému rozpočtu pre tento rok o 740-tisíc eur (17,8 %) menej. Od roku 2014 by MK SR malo začať dva strategické programy.

Na obnovu filmov pôjde takmer 1,5 milióna eur

Na obnovu audiovizuálneho dedičstva – kinematografických a audiovizuálnych diel a ich postupné sprístupňovanie verejnosti je pre Slovenský filmový ústav v návrhu rozpočtu na rok 2014 vyčlenených 1,49 milióna eur, čo je rovnako ako v posledných rokoch. V roku 2014 sú na financovanie projektu informatizácie kultúry určené rovnaké prostriedky ako tento rok – 1,10 milióna eur.

Na akvizície, teda na nákup predmetov do zbierok kultúrnych inštitúcií má rezort kultúry v roku 2014 určených 300-tisíc eur, na stratégiu rozvoja múzeí a galérií je 500-tisíc eur. Cieľom stratégie je zlepšenie stavu vedecko-výskumnej, akvizičnej a prezentačnej činnosti múzeí a galérií a vytváranie podmienok na zvyšovanie vzdelania a ďalšie rozširovanie odbornosti zamestnancov múzeí a galérií.

Na platy a poistné duchovných, prevádzku ústredí cirkví a náboženských spoločností a charitných domov (domovy dôchodcov pre kňazov) dá MK SR v roku 2014 podľa návrhu rozpočtu 37 379 973 eur. Financovanie cirkví a náboženských spoločností ministerstvu vyplýva zo zákona o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom.

Výdavky na úhradu nákladov súvisiacich so zameraním vydaných nehnuteľností pre cirkvi a náboženské spoločnosti podľa zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam sú zahrnuté v administratívnej oblasti kapitoly. V roku 2014 má kapitola MK SR na administratívu k dispozícii 10 miliónov eur, je to medziročne menej o 1,5 milióna eur (13,1%).