Na výskum či ľudské zdroje má ísť z eurofondov najviac

BRATISLAVA 11. marca (WEBNOVINY) – Rada vlády SR pre Partnerskú dohodu na roky 2014 až 2020 v pondelok vzala na vedomie návrh vicepremiéra pre investície Ľubomíra Vážneho na rozdelenie čerpania pomoci Európskej únie.

Slovensko chce v budúcom sedemročnom programovom období využívať európske peniaze najmä cez šesť hlavných operačných programov Výskum a inovácie, Integrovaná infraštruktúra (najmä dopravná), Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia, Kvalita životného prostredia, Integrovaný Regionálny operačný program a Efektívna verejná správa.

Informoval o tom Vážny, pričom na tieto základné operačné programy by malo ísť okolo 85 až 90 % všetkých zdrojov EÚ pre Slovensko v nasledujúcich siedmich rokoch.

„Toto rozdelenie je definitívne s tým, že v polohe sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi môžu byť ešte nejaké zmeny, pretože ešte stále prebiehajú negociácie s Európskou komisiou o implementačnom mechanizme. Dôležité je to, že toto základné rozdelenie už máme za sebou,“ povedal Vážny po skončení zasadnutia Rady vlády pre Partnerskú dohodu na budúce programové obdobie.

Návrh štruktúry operačných programov pre viacročný finančný rámec európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 až 2020, ktorý Vážny minulý týždeň predložil do pripomienkového konania, má ešte schváliť vláda pravdepodobne 20. marca.

Základné operačné programy budú riadiť príslušné ministerstvá školstva, dopravy, práce, životného prostredia, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a vnútra. Zvyšné prostriedky majú ísť na doplnkových päť operačných programov Rozvoj vidieka, Rybné hospodárstvo, Európska územná spolupráca, Technická pomoc a INTERACT, ktoré budú v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, Úradu vlády SR a Bratislavského samosprávneho kraja.

Rada vlády pre Partnerskú dohodu na roky 2014 až 2020 prijala aj harmonogram postupových krokov. Podľa neho jednotlivé riadiace orgány musia do konca apríla pripraviť svoje operačné programy. Predbežný návrh Partnerskej dohody plánuje vláda predložiť Európskej komisii do konca júna.

„Očakávame v čo najkratšom čase pripomienky Európskej komisie k tomuto materiálu a následne by sme predložili do Európskej komisie definitívne znenie Partnerskej dohody a operačných programov tak, aby sme mohli zabezpečiť čerpanie významnej europomoci od 1. januára 2014,“ povedal Vážny.

Boj o európske peniaze bude teda pokračovať s tým, že v najbližšom mesiaci sa rozhodne o rozdelení financovania programov z jednotlivých európskych fondov. Riadiace orgány musia podľa vicepremiéra zadefinovať analytickú časť, ktorú majú viac-menej hotovú.

Z nej vyplynie strategická časť, v ktorej majú byť určené spôsoby zabezpečenia rozvoja hospodárstva a rastu zamestnanosti vo všetkých základných operačných programoch. „Z týchto cieľov potom bude definovaná vlastná alokácia operačných programov. Tá sieť je pomerne zložitá, pod riadiacimi orgánmi sa nachádza veľa tematických cieľov a treba sa dohodnúť na ich naplnení aj po finančnej stránke,“ dodal Vážny.

Slovensko by podľa Európskej komisie malo obmedziť používanie prostriedkov do infraštruktúry v zdravotníctve a školstve. Podpredseda vlády pre investície si myslí, že priestor na tieto investície ešte stále je. „Musíme si na Slovensku vyjasniť, či pôjdeme cestou konfliktov, alebo cestou súladu s Európskou komisiou. Ak konflikt s komisiou a tzv. negatívne priority budeme ďalej pretláčať, môže sa nám stať, že budeme čerpať eurofondy neskôr. Alebo dospejeme k tomu, že vieme zapracovať aj takéto projekty a pôjdeme bezkonfliktne a v súlade s komisiou,“ povedal Vážny.

V zásade podľa neho platí, že takéto tvrdé opatrenia vieme uplatňovať, ale musia byť dobre podložené strategickými materiálmi a mali by byť vyriešené cez systém tzv. integrovaných územných investícií.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...