Nálada v slovenskom priemysle sa vo februári zhoršila

BRATISLAVA 28. februára (WEBNOVINY) – Nálada v slovenskom priemysle sa vo februári zhoršila. Podľa konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR (ŠÚ) totiž indikátor dôvery v priemysle v druhom mesiaci roka klesol o 3 body na 12,3 bodu.

„Vývoj indikátora ovplyvnil hlavne očakávaný pokles priemyselnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch,“ konštatujú štatistici.

Trend priemyselnej produkcie bol oproti predchádzajúcemu mesiacu klesajúci, keď sa saldo znížilo o 15 bodov na záporných 17 bodov, čo predstavuje najnižšiu hodnotu od júla 2009. Pokles uviedla väčšina producentov a najvýraznejšie sa prejavil najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, dopravných prostriedkov a elektrických zariadení. Rast zaznamenali len vo výrobe drevených a papierových výrobkov.

Saldo celkového dopytu po priemyselnej produkcii vo februári mierne vzrástlo. V porovnaní s januárom sa zvýšilo o 3 body na mínus 29 bodov, čo je stále 16 bodov pod dlhodobým priemerom.

Zvýšenie dopytu nepredpokladajú v žiadnom priemyselnom odvetví, zvýšil sa však podiel respondentov so stabilizovaným vývojom. Pokles dopytu bol najmä vo výrobe strojov a zariadení, dopravných prostriedkov a drevených a papierových výrobkov. Takmer tri štvrtiny respondentov pritom pokladalo dopyt za dostatočný.

Opačný vývoj bol v zahraničnom dopyte, keď sa saldo znížilo o 2 body na záporných 29 bodov. Zníženie očakávajú takmer vo všetkých odvetviach, avšak najmä vo výrobe drevených a papierových výrobkov, textilu a odevov a potravín. Rast očakávajú iba dodávatelia elektriny, plynu a pary. Podiel respondentov, ktorí považujú úroveň zahraničného dopytu za dostatočnú je 64 %.

Saldo zásob hotových výrobkov v priemysle sa oproti januáru znížilo o 3 body, pokles zásob predpokladajú výraznejšie len vo výrobe dopravných prostriedkov. Naopak, rast zásob sa očakáva najmä v ťažobnom priemysle, vo výrobe ostatných nekovových výrobkov a strojov a zariadení. Až 85% respondentov podľa objemu produkcie považuje ich stav za primeraný.

Očakávania vývoja priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa vo februári znížili o 15 bodov na záporných 12 bodov, čo je najnižšia hodnota od mája 2009 a je 34 bodov pod hranicou dlhodobého priemeru. Zníženie produkcie predpokladajú najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, dopravných prostriedkov a potravín. Rast očakávajú najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov, strojov a zariadení a ostatných nekovových výrobkov.

Saldo očakávaného vývoja cien priemyselných výrobkov vo februári vzrástlo oproti januáru o 11 bodov na 6 bodov. So zvyšovaním cien počítajú hlavne vo výrobe kovov a kovových konštrukcií, dodávke vody a v chemickom priemysle. Naopak, znižovanie cien predpokladajú v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií a výrobe základných farmaceutických výrobkov.

Saldo zamestnanosti vo februári kleslo o 1 bod na mínus 14 bodov. Znižovanie počtu zamestnancov predpokladajú vo väčšine odvetví, najmä vo výrobe kovov a kovových konštrukcií, dodávke elektriny, plynu a pary a drevených a papierových výrobkov. Podľa regiónov najmä v Košickom kraji a podľa veľkosti v podnikoch s 500 až 999 zamestnancami. Zvyšovanie počtu zamestnancov sa očakáva výraznejšie len vo výrobe strojov a zariadení. Vyše dve tretiny respondentov počíta so stabilizáciou zamestnanosti vo svojich podnikoch.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...