Nezdaniteľné časti na manželku alebo manžela za rok 2012

Okrem nezdaniteľnej časti na daňovníka si môže daňovník v ročnom zúčtovaní dane pri podaní daňového priznania odpočítať od základu dane aj nezdaniteľnú časť na manželku/manžela.

Uplatnenie tejto položky je závislé od výšky základu dane a príjmu manžela/manželky. Výška úľavy závisí od vlastných príjmov partnera.

Definícia vlastného príjmu
Za vlastný príjem manželky/manžela sa považuje podľa §11 ods.4 Zákona o dani z príjmov, príjem manželky/manžela, znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka/manžel bol povinný v príslušnom zdaňovacom období platiť.

Za vlastný príjem sa považuje:
– príjem zo závislej činnosti,
– príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti,
– príjem z prenájmu,
– príjem z kapitálového majetku
– ostatné príjmy (napr. výhry, príležitostné príjmy)
– náhrada príjmu pri PN, nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávací príspevok
– cestovné náhrady
– podiely na zisku
– dôchodky
– dávka v nezamestnanosti
– dávky podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi
– príspevok na opatrovanie

Do vlastného príjmu sa nepočíta:
– štátne sociálne dávky (napr. prídavok a príplatok k prídavku na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok)
– daňový bonus
– štipendium pri sústavnej príprave na povolanie
– zamestnanecká prémia
– zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
– vianočný príspevok
– príspevok na pohreb

Zmeny platné pre príjmy dosiahnuté v roku 2013:
Od 1. januára 2013 budú platiť nové podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela (manželku). Nezdaniteľnú časť základu dane si bude môcť daňovník uplatniť len v prípade, že sa stará o dieťa do zániku nároku na rodičovský príspevok alebo manželka (manžel) poberala peňažný príspevok na opatrovanie či manželka (manžel) bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Viac o tom, ako si uplatniť nezdaniteľné časti na manželku alebo manžela, nájdete TU

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...