OTP Banka Slovensko so ziskom 0,9 mi. EUR za I.Q 2012

7.5.2012

BRATISLAVA 7. mája (WBN/PR) – OTP Banka Slovensko, a.s. dosiahla za I.Q 2012 zisk vo výške 0,9 mil. EUR. Znamená to oproti roku 2011 ďalší výrazný pozitívny nárast. Banka medziročne zvýšila svoj hospodársky výsledok o 68%.

„Teší nás pozitívny trend vývoja hospodárskeho výsledku v roku 2012. Jeho najdôležitejším zdrojom bol čistý úrokový výnos, ktorý banka medziročne zvýšila o 0,4 % a čistý výnos z poplatkov a provízií, kde banka dosiahla medziročný nárast o 7,4 %. Dobré výsledky výrazne podporila zlepšená kvalita úverového portfólia. Pri zabezpečení zvýšenia krytia omeškaných pohľadávok opravnými položkami banka medziročne znížila náklady na krytie rizík na úvery a podsúvahu o 29,4 %“, hovorí Rastislav Matejsko, člen predstavenstva a zástupca GR pre Divíziu Finance & Treasury.

Prevádzkové náklady sú medziročne vyššie o 4,6 %, predovšetkým kvôli bankovému odvodu, ktorý banka prvýkrát odviedla v prvom štvrťroku 2012. Bez zarátania tohto negatívneho vplyvu je vývoj prevádzkových nákladov stabilný a odráža dlhodobé zámery banky v tejto oblasti.

Celková bilančná suma banky medziročne narástla o 1,8 %, za I.Q 2012 však banka narástla o 3,0 %.
Banka sa naďalej prioritne zameriava na retailový segment. Podarilo sa jej zvýšiť objem vkladov od obyvateľstva za I.Q o 32 mil. EUR (+5,2 %). Retailové vklady narástli v medziročnom porovnaní o 4,6 %. Dobré výsledky dosiahla banka aj v oblasti retailových úverov, ktoré vzrástli medziročne o 14,6 %, pričom za I.Q 2012 to bolo o 1,7 %.

Za I.Q 2012 banka zlepšila pomer úverov klientom ku vkladom od klientov o 1 percentuálny bod, čo dokumentuje zlepšenie celkovej pozície banky z hľadiska likvidity.

Hodnota kapitálu dosiahla 105,8 mil. EUR, banka dosiahla k 31.3.2012 primeranosť vlastných zdrojov na úrovni 12,91 % a primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) 10,95%, čo potvrdzuje stabilnú kapitálovú pozíciu banky.

Hlavné ukazovatele výkonnosti za 1. Q 2012:
• Zisk po zdanení 0,9 mil. EUR.
• Nárast objemu retailových úverov o 14,6 % v medziročnom porovnaní.
• Nárast retailových vkladov za 1. Q o 32 mil. EUR v medziročnom porovnaní o 4,6 %.
• Medziročné zníženie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu o 29,1 %.
• Primeranosť vlastných zdrojov 12,91%, primeranosť základných vlastných zdrojov 10,95%.

OTP Banka Slovensko, a.s.

OTP Banka Slovensko, a.s. je členom finančnej skupiny OTP Group. OTP Banka poskytuje služby v sieti 65 pobočiek na celom Slovensku a je univerzálnou bankou. Ponuka produktov a služieb je prispôsobená požiadavkám a náročnosti klientov. OTP Banka Slovensko, a.s. ponúka svoje produkty a služby fyzickým aj právnickým osobám. Portfólio služieb zahŕňa: depozitné služby, zmenárenské a pokladničné služby, úverové služby, platobný styk domáci i medzinárodný, poradenské služby, treasury a investičné služby.