OTP Banka za 1. polrok 2012 so ziskom 1,15 mil. EUR

1.8.2012

BRATISLAVA 1. augusta (WBN/PR) – OTP Banka Slovensko, a. s. vďaka pokračovaniu trendu zvyšovania efektívnosti dosiahla k 30.6.2012 zisk po zdanení vo výške 1,15 mil. Eur, čo predstavuje medziročný nárast o 28%.

„Výsledky za prvý polrok 2012 potvrdzujú, že banke sa darí nielen obchodne rásť, ale aj zabezpečovať tvorbu zisku v súlade s jej tohtoročnými cieľmi. Výkonnosť banky rastie a k výsledkom prispieva aj zlepšená kvalita úverového portfólia“, hovorí Rastislav Matejsko, člen predstavenstva a zástupca generálnej riaditeľky.

Zlepšenie finančných výsledkov bolo dosiahnuté predovšetkým nárastom čistého úrokového výnosu o 3 % a čistého výnosu z poplatkov a provízií o 8 %. Ziskovosť podporil aj výsledok v oblasti rizík, ktorý sa medziročne zlepšil o 27 %, a to pri zabezpečení adekvátneho krytia zlyhaných úverov opravnými položkami. Prevádzkové náklady sú medziročne vyššie o 5 %, predovšetkým kvôli bankovému odvodu zavedenému v tomto roku. Bez zarátania tohto negatívneho vplyvu je vývoj prevádzkových nákladov stabilný a odráža dlhodobé zámery banky v tejto oblasti.

Bilančná suma banky narástla v 1. polroku 2012 o 8 %, pričom banka financovala svoj rast zvýšením klientskych vkladov o 10 %. K tomuto rastu prispel retailový aj korporátny segment. Za prvý polrok 2012 bol dosiahnutý aj nárast hrubých úverov, ktoré vzrástli v segmente retail o 5 % a v korporátnom segmente o 2 %.

Keďže dynamika rastu vkladov bola vyššia ako pri úveroch, banka si posilnila svoju pozíciu v oblasti likvidity, keď dosiahla pomer úverov a vkladov na úrovni 89%.

Výška kapitálu banky dosiahla k 30.6.2012 úroveň 103,9 mil. EUR, pričom primeranosť vlastných zdrojov vo výške 12,78% aj primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) na úrovni 11,23% potvrdzujú stabilnú kapitálovú pozíciu banky výrazne nad ich minimálnou hodnotou požadovanou NBS.

Hlavné ukazovatele výkonnosti za 1. polrok 2012:
• Zisk po zdanení 1,15 mil. EUR; medziročné zlepšenie o 28%
• Nárast bilančnej sumy o 6% v medziročnom porovnaní a 8% od začiatku roka
• Nárast objemu retailových úverov o 12% v medziročnom porovnaní a 5% od začiatku roka
• Nárast retailových vkladov o 10% v medziročnom porovnaní a rovnako 10% od začiatku roka
• Pokles objemu korporátnych úverov o 7% v medziročnom porovnaní a nárast o 2% od začiatku roka
• Nárast korporátnych vkladov o 13% v medziročnom porovnaní a 8% od začiatku roka
• Medziročné zníženie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu o 27%
• Primeranosť vlastných zdrojov 12,78%, primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) 11,23%