Home

Nachádzate sa tu

Poistenie revíznych technikov

Ak vykonávate revízie vyhradených technických zariadení na základe živnosti, prípadne ste zamestnaný v organizácii, ktorá vykonáva revízie, vaša činnosť je spojená s nebezpečenstvami, ktoré je možné efektívne poistiť.


Ste revízny technik elektrických, plynových, tlakových alebo zdvíhacích vyhradených alebo nevyhradených technických zariadení? Poraďte sa s nami

na infolinke 0948 117 707 
alebo nám napíšte e-mail na adresu online@poistenie.sk.


Vyplniť dotazník poistenia zodpovednosti podniku

Obsah stránky:

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu
Poistenie zodpovednosti zamestnanca
Poistenie  lomu strojov a elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku a prerušenia prevádzky
Poistenie motorových vozidiel
Vyhradené a nevyhradené technické zariadenia

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu

 • Poistenie všeobecnej alebo prevádzkovej zodpovednosti kryje zavinené a nezavinené škody na zdraví a na veci tretích osôb, spôsobené podnikateľskou činnosťou;
 • Poistenie škôd spôsobených vadným výrobkom;
 • Poistné krytie sa vzťahuje aj na škody spôsobené pri montáži, údržbe alebo oprave - ublíženie na zdraví, rozbitie vecí zákazníka alebo tretích osôb;
 • Krytie následných škôd, ušlého zisku;
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu na prenajatých nehnuteľnostiach;
 • Pripoistenie škôd na veciach prevzatých za účelom vykonania objednanej činnosti;
 • Pripoistenie regresov zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne pri pracovných úrazoch zamestnancov.
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a my vám nájdeme najlepšiu ponuku na trhu

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

 • Ste zamestnaný(á) ako remeselník alebo technik pri výrobe, montáži alebo revíziách vyhradených technických zariadení?
 • Podľa Zákonníka práce ručíte za škodu spôsobenú svojmu zamestnávateľovi do výšky 4 hrubých mesačných platov.
 • Pripoistenie vadne vykonanej práce - vyrobenie nepodarku.
 • Pripoistenie škody na motorovom vozidle zamestnávateľa.
 • Možnosť pripoistenia aj mimo územia Slovenska.
 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca si môžete uzavrieť online za 2 minúty.

Poistenie lomu strojov a elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám

 • Výrobné stroje, meracie prístroje, servre a ostatnú výpočtovú a kancelársku techniku je možné poistiť proti všetkým nebezpečenstvám;
 • Poistenie lomu stroja a elektroniky kryje zariadenia aj proti rozbitiu, prepätiu, živelným udalostiam a krádeži;
 • Poistenie sa vzťahuje aj na neodborný zásah alebo nešikovnosť obsluhy;
 • Poistené môžu byť aj mobilné a prenosné zariadenia - dopravná technika, stavebné stroje, notebooky, diagnostické prístroje a pod., a to aj počas prepravy;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a my vám spracujeme ponuku do 2 pracovných dní.

Poistenie majetku a prerušenia prevádzky

 • Poisťujú sa strojné a prevádzkové zariadenia, inventár, budovy a stavby;
 • Poistné krytie proti klasickým majetkovým rizikám - požiar, vytopenie z vodovodného potrubia,  živelné pohromy a krádež;
 • Poistenie na novú hodnotu - plnenie vždy v nových cenách;
 • Pripoistenie prerušenia prevádzky - následných finančných škôd
 • Ozvite sa a my vám predložíme poistné riešenie.

Poistenie motorových vozidiel

Vyhradené a nevyhradené technické zariadenia

Technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené a nevyhradené ustanovuje vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Kritériom pre rozdelenie technických zariadení na vyhradené a nevyhradené je ich miera ohrozenia. Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia je je uvedené v prílohe 2 uvedenej vyhlášky.

Za vyhradené technické zariadenia sa považujú tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia a ich časti:
a) s vysokou mierou ohrozenia - skupina A
b) s vyššou mierou ohrozenia - skupina B

Za nevyhradené technické zariadenia sa považujú tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia a ich časti s nižšou mierou ohrozenia - supina C.