Poisťovne urobia zúčtovanie v tomto roku za väčší okruh osôb

BRATISLAVA 5. marca (WEBNOVINY) – Zdravotné poisťovne budú podľa všetkého robiť ročné zúčtovanie poistného za väčší okruh osôb. Vyplýva to z návrhu vyhlášky, ktorú Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

V tomto roku majú podľa novely zákona platnej od mája minulého roka zúčtovanie za poistencov po prvýkrát vykonať poisťovne. „Rozsah osôb, za ktoré bude zdravotná poisťovňa vykonávať ročné zúčtovanie poistného sa nemení oproti platným predpisom, avšak aby bola pokrytá aj tá skupina, ktorá v súčasnosti nemusí podávať ročné zúčtovanie, ale môže, pretože je to pre ňu výhodné, dopĺňa sa zoznam aj o tieto osoby,“ uvádza sa v predkladacej správe k vyhláške.

Ročné zúčtovanie pritom zdravotná poisťovňa vykoná a zašle do konca septembra, v prípade osôb, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a túto skutočnosť oznámili, do konca októbra. Poisťovňa vykoná výpočet sumy poistného z údajov, ktoré platiteľ poistného zašle počas roka.

Ak mu vznikne preplatok, zašle mu zdravotná poisťovňa oznámenie, ku ktorému môže podať nesúhlasné stanovisko. Ak bude výsledkom nedoplatok, poisťovňa zašle výkaz nedoplatkov, ku ktorému platiteľ môže podať námietky. Ak zdravotná poisťovňa nebude mať žiadne údaje od platiteľa, bude vychádzať z priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Vyhláška rieši aj stav, ak zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu, alebo ak zamestnanec už nie je zamestnancom zamestnávateľa. Upravuje i podrobnosti o postupe zdravotnej poisťovne pri vykonávaní ročného zúčtovania. Rezort zdravotníctva predložil vyhlášku na medzirezortné pripomienkové konanie v skrátenej lehote. Odôvodňuje to „naliehavosťou v termíne“, ktorá neumožňuje bežnú lehotu dodržať tak, aby bola vyhláška publikovaná v Zbierke zákonov SR v marci 2012.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...