Poskytovanie dotácií v sektore vinárstva sa zmení

23.10.2013

BRATISLAVA 23. októbra (WEBNOVINY) – Poskytovanie jednotlivých druhov dotácií v sektore vinárstva sa zmení. Vyplýva to z nariadenia vlády o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom, ktoré schválila na stredajšom zasadnutí.

Predkladateľom nariadenia bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Podľa schváleného nariadenia podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) poskytne podnikateľovi alebo združeniu, ktoré podniká v sektore vinárstva, pričom žiadateľ sa musí výrobe vína venovať najmenej tri roky.

Podpora na propagáciu

Žiadosť o podporu na propagáciu musí žiadateľ predložiť agentúre do 15. októbra kalendárneho roka. Poskytnuté prostriedky budú vo výške najviac 50 % oprávnených výdavkov doložených účtovnými dokladmi, pričom výška investície musí byť najmenej 3 tis. eur a najviac 15 tis. eur. Podporu na reštrukturalizáciu vinohradu poskytne PPA podnikateľovi, ktorý užíva zaregistrovanú vinohradnícku plochu. Najmenšia súvislá plocha, na ktorej sa môže vykonať reštrukturalizácia, musí byť 0,15 hektára.

Podporu na poistenie úrody získa podnikateľ len na opatrenia proti prírodným katastrofám, nepriaznivým poveternostným udalostiam, výskytu chorôb viniča či zamoreniu škodcami, pričom najmenšia súvislá plocha určená na poistenie, musí byť vo výmere 0,35 hektára. Žiadateľ o podporu poistenia musí predložiť žiadosť do 30. apríla kalendárneho roka. Jej výška bude podľa nariadenia 80 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným prírodnými katastrofami alebo 50 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom zmluvy je poistenie proti stratám z nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb viniča či zamorenia škodcami.

Žiadosť treba predložiť v októbri

Žiadosť o podporu na investície musí žiadateľ predložiť do 15. októbra kalendárneho roka. Investícia musí byť najmenej 5 tis. eur a najviac 50 tis. eur. Podnikateľ získa prostriedky vo výške najviac 40 % oprávnených nákladov pre investície na území Bratislavského kraja a 50 % oprávnených nákladov pre investície na území ostatných krajov.

Nariadenie zahŕňa prechodné ustanovenie, podľa ktorého žiadosti o podporu v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom, schválené do 14. novembra 2013, sa dokončia podľa doterajších predpisov. V roku 2013 sa žiadosti o podporu na propagáciu a investície predkladajú do 15. decembra. Nariadenie vlády nadobúda účinnosť od 15. novembra tohto roka.