Prémiový certifikát TÜV SÜD pre fotovoltaickú elektráreň

BRATISLAVA 24. januára (WBN/PR) – Zástupcovia spoločnosti TÜV SÜD slávnostne odovzdali prevádzkovateľovi fotovoltaickej elektrárne Křepice inšpekčný certifikát deklarujúci prémiový stav elektrárne. Certifikovaná fotovoltaická elektráreň v Křepicích sa tak stala už druhou elektrárňou v portfóliu spoločnosti E-in certifikovanou spoločnosťou TÜV SÜD.

Certifikácia vychádza nie len z posúdenia stavu fotovoltaickej elektrárne podľa noriem STN EN 62446 a STN EN 61724 (normy riešiace fotovoltaické systémy), ale v skúmaní stavu elektrárne ide podstatne ďalej. Tento prémiový produkt plynule nadväzuje na technickú due diligence fotovoltaických elektrární, v ktorej TÜV SÜD v uplynulých rokoch získal významnú pozíciu na trhu nielen v Slovenskej republike, ale i v zahraničí. Nová metodika dopĺňa rozsah doteraz hodnoteného technického stavu zariadenia o posúdenie kľúčových výkonových (PR – Performance Ratio, min. 75%) a výnosových parametrov danej elektrárne (YPR – Yield Production Ratio) v sledovanom období.

Proces certifikácie pozostáva z posúdenia doložených skutočných prevádzkových parametrov elektrárne a dosiahnutie minimálnej úrovne hodnôt predpísaných štandardami TÜV SÜD. V ďalšom kroku je expertmi vykonané selektívne premeranie volt-ampérových charakteristík slučiek a kontrola zhody reálneho zrealizovania stavby s predloženou dokumentáciou. Taktiež je vyhodnocovaná a potvrdená dostupnosť akejkoľvek relevantnej technickej dokumentácie fotovoltaickej elektrárne. Pri elektrárňach, v ktorých nebolo expertmi TÜV SÜD v uplynulých 3 rokoch prevádzky vykonané nezávislé technické posúdenie (technická due diligence), dochádza k vykonaniu novej „malej due diligence“ – tj. zákazník dostane službu „2 v 1“ (technické posúdenie aktuálneho stavu + certifikácia v rámci prémiovej certifikácie).

Dôležitým pilierom certifikačného procesu je posúdenie skutočného stavu nosných konštrukcií. Cielené poddimenzovanie, spôsobené nevhodne zvolenými koeficientmi pre snehovú a veternú oblasť a z toho plynúca úspora nákladov pri stavbe, sú skôr či neskôr pôvodcom vysokých dodatočných nákladov spôsobených hlavne dobou odstavenia elektrárne z prevádzky a opravou kritického miesta. V prípade, že nosné konštrukcie elektrárne boli v uplynulých 5 rokoch prevádzky predmetom detailného posúdenia a analýzy expertov TÜV SÜD, nie je toto šetrenie pre účely certifikácie dodatočne vyžadované.

Dôležitý signál pre investorov
V uplynulých niekoľkých rokoch boli do výstavby fotovoltaických elektrární v Slovenskej republike investované milióny eur. Práve inšpekčný certifikát TÜV SÜD prevádzkovateľom a investorom potvrdzuje formou nezávislej verifikácie technického stavu a dosiahnutých hodnôt PR a YPR prémiový stav fotovoltaickej elektrárne. Táto nezávislá verifikácia skutočného stavu je dôležitým signálom, taktiež v prípade predaja elektrárne novému vlastníkovi, preto odporúčame, aby nový vlastník vždy túto komplexnú certifikáciu vyžadoval.

Křepice sú prémiové
„Na základe analýzy plynúcej z požiadaviek klientov a vykonaných inšpekcií je už teraz jasné, že technický stav niektorých elektrární je prinajmenšom diskutabilný, pri iných je dobrý, ale pri niektorých je vyžadovaný stav skutočne prémiový. Ako dokladá fotovoltaická elektráreň v Křepicích, generovaná produkcia a výnosy môžu byť skutočne prémiové i v našich podmienkach. To zaručuje rýchlu návratnosť investovaných prostriedkov na jednej strane a dlhodobé očakávané výnosy na strane druhej“, hovorí Michal Svrček zo spoločnosti TÜV SÜD.

Vyjadrenie manažérky spoločnosti Svatavy Tomečkovej:
„ Naša spoločnosť mala od prvopočiatku zadania projektu FVE záujem o stavbu zaručujúcu bezproblémovú prevádzku po celú dobu jej životnosti. Z toho dôvodu sme si zaistili niekoľkostupňový dozor sledujúci celý priebeh výstavby vrátane dokonalého spracovania technickej dokumentácie. Uvítali sme možnosť získania inšpekčného certifikátu spoločnosti TÜV SÜD, pretože tento certifikát nás utvrdzuje v tom, že sa nám naša práca podarila a fotovoltaická elektráreň je vybudovaná a prevádzkovaná v najvyššej kvalite.“

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...