Príspevok na starostlivosť o dieťa sa má zvýšiť

BRATISLAVA 22. marca (WEBNOVINY) – Príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý slúži na preplatenie preukázateľne vynaložených výdavkov na predškolské zariadenie, či na súkromné opatrovateľky, sa má zvýšiť.

Súčasne sa má predĺžiť veková hranica pre jeho poskytovanie z troch na maximálne päť rokov dieťaťa. Uvádza sa to v Národnom programe reforiem SR na rok 2013, ktorý do pripomienkového konania predložilo ministerstvo financií.

„Znížia sa administratívne náklady pre rodičov aj platiteľov, a zároveň sa zosúladí poskytovanie rodičovského príspevku s príspevkom na starostlivosť,“ tvrdí sa v materiáli. Príspevok, ktorý je financovaný prevažne z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, sa má opätovne zaradiť na ďalšie programové obdobie na roky 2014 až 2020.

Príspevky dostalo 1,8 tisíca rodičov

Dávkou štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na výdavky na starostlivosť počas zárobkovej činnosti alebo štúdia. Príspevok počas minulého roka dostávalo v priemere takmer 1,8 tisíca rodičov mesačne.

Úrady práce na tento príspevok vlani vynaložili 4,21 mil. eur. Naproti tomu rodičovský príspevok, pri poberaní ktorého môžu rodičia pracovať, v minulom roku dostávalo v priemere 142,3 tisíc rodičov mesačne. Na rodičovský príspevok štát vlani vynaložil 334,4 mil. eur.

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa od 1. januára 2011 zvýšil z maximálnej sumy 164,22 eura na 230 eur mesačne. Zároveň sa ponechalo poskytovanie príspevku v sume 41,10 eura mesačne bez preukazovania výdavkov v tom prípade, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje dospelá fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia alebo zárobkovo činný rodič. Rodičovský príspevok v súčasnosti dosahuje 199,6 eura.

Adresnosť sociálnych dávok stúpne

Vláda plánuje zvýšiť adresnosť systému štátnych sociálnych dávok na podporu rodín s deťmi.

Ako sa ďalej uvádza v Národnom programe reforiem SR na rok 2013, systém prejde komplexnou revíziou s cieľom zjednodušiť štátnu sociálnu podporu z hľadiska počtu dávok a administratívnej náročnosti so zachovaním adresnosti.

„V súčasnosti vláda analyzuje možnosti zavedenia testovania príjmu za účelom ich vyplácania,“ konštatuje sa v materiáli. Ministerstvo práce a sociálnych vecí má predložiť novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá by mala zabezpečiť lepšiu adresnosť, zásluhovosť a odmeňovanie tých, ktorí sa snažia zamestnať aj za nízku mzdu alebo sa aktivujú.

Zámerom reformy sociálnych dávok je podľa materiálu vytvoriť systém, ktorý by v spojitosti s aktívnou politikou trhu práce posilnil efekt motivácie poberateľov sociálnych dávok nájsť si zamestnanie.

„Zároveň novela zákona zabezpečí efektívnejšie pokrytie najnižších príjmových skupín obyvateľstva. Systém pomoci v hmotnej núdzi bude prepojený a harmonizovaný so zmenami v oblasti aktívnych opatrení trhu práce, sociálneho poistenia a ostatných štátnych sociálnych dávok,“ uvádza sa vo vládnom programe reforiem.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...