Profesor Štefan Kassay pomáha diplomacii v zahraničí

21.6.2012

BRATISLAVA 21. júna (WBN/PR) – Dnes prijal profesora Štefana Kassaya štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Peter Burian. Predmetom stretnutia bolo navrhnutie ďalších možností spolupráce pri realizácii aktivít zameraných na podporu ekonomickej diplomacie v zahraničí.

V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR a presadzovanie ekonomického rozmeru diplomacie Peter Burian nanovo zdôraznil úlohy v oblasti ekonomickej diplomacie a rozvojovej pomoci. V tej súvislosti vidí prezentáciu ekonomicky zameraných publikácií najlepších slovenských autorov ako spôsob konkrétneho dialógu medzi SR a zahraničím.

Na stretnutí sa zúčastnil aj riaditeľ Diplomatickej akadémie MZV Peter Hulényi, ktorý povedal: „Ekonomická diplomacia vo vzťahu k zahraničiu sa stáva rozhodujúcou dimenziou pre rozvoj medzinárodných vzťahov aj v oblasti globálneho podnikania. Publikácia Štefana Kassaya je vhodným študijným materiálom pre upevňovanie a nadobúdanie nových znalostí aj v rámci prípravy a doškoľovania diplomatov pre ich zahraničnú misiu.“

Zahraničná politika MZV si už dlhodobo dala za cieľ efektívnejšie komunikovať s podnikateľskou sférou a aktívne prispievať k vytváraniu lepších podmienok na presadzovanie slovenských ekonomických záujmov v zahraničí. Už od roku 2010 profesor Štefan Kassay aktívne napomáha realizovať tento cieľ. V spolupráci so zastupiteľstvami SR v zahraničí zorganizoval už viacero prezentácií ekonomicko-odborných publikácií. Do dnešného dňa sa podujatia konali v Moskve, vo Varšave a dvakrát v Záhrebe. Na jún je naplánovaná ďalšia prezentácia, ktorá sa uskutoční 27. 6. 2012 v Budapešti. Bude spojená s propagáciou a ochutnávkou výrobkov I.D.C. Holdingu, a.s, najväčšieho slovenského výrobcu cukroviniek a trvanlivého pečiva.

Ekonomický rozmer diplomacie
Štátny tajomník MZV Peter Burian sa zhodol so Štefanom Kassayom v tom, že prebiehajúce geopolitické pohyby vyvíjajú tlak na zefektívnenie ekonomického rozmeru diplomacie, čo sa potvrdzuje zvlášť v posledných rokoch výraznou ekonomizáciou zahraničnej politiky SR. Do tohto úsilia vhodne zapadá šírenie odborných publikácií zameraných na ekonomiku a podnikanie. V tejto súvislosti profesor Štefan Kassay informoval štátneho tajomníka Petra Buriana o vydaní pentalógie Podnik a podnikanie vydavateľstvom SAV VEDA. Okrem iného povedal: „Ide o rozsiahle päťzväzkové dielo, kde je dôležitá kontinuita jednotlivých častí príslušného zväzku rovnako ako kontinuita a vnútorná previazanosť všetkých piatich zväzkov, ktoré tvoria jeden celok. Ide o prácu ktorá už neprerušovane trvá 16 rokov.“ Knihy sú postupne vydávané v angličtine, ruštine, poľštine a maďarčine a to v kooperácii s renomovanými zahraničnými vydavateľstvami, ako sú moskovská Nauka, poľský vydavateľ Księgarnia akademicka a maďarské vydavateľstvo Gondolat.

Jedinečná pentalógia Podnik a podnikanie
Podľa slov riaditeľa vydavateľstva VEDA SAV, JUDr. Milana Brňáka dielo takého rozsahu ako je Kassayova pentalógia vydávaná v štyroch jazykoch, plnofarebne na kriedovom papieri vo formáte B4, nemá doteraz obdobu nielen na Slovensku, ale ani v podmienkach Európy. Knihy sú vydávané pod patronátom Európskej akadémie vied a umení ako príspevok k formovaniu európskych výskumných programov vrátane 7. rámcového programu Európskej únie na roky 2007až 2013. Táto prestížna značka potvrdzuje vysokú kvalitu diela. Samotný autor pentalógie je riadnym členom Európskej akadémie vied a umení.

„Som presvedčený, že pentalógia má čo povedať aj v krajinách s rozvinutou ekonomikou a tiež v krajinách, ktoré cestu trhovej ekonomiky nastúpili v prelomovom období a v skutočnosti ešte len formujú svoje podnikateľské prostredie, čo je hlavným obsahom prvého zväzku pentalógie,“ hodnotí autor Štefan Kassay.

O profesorovi Štefanovi Kassayovi
Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., významný autor slovenských odborných publikácií, je jeden z najúspešnejších ľudí v rámci Slovenska a Česka. Vybudoval medzinárodne uznávanú nadnárodnú korporáciu I.D.C. Holding. a.s., v ktorej pôsobí ako predseda dozornej rady. Jeho pracovná kariéra je spojená s podnikateľskou aktivitou v symbióze s riadiacou, vedecko-výskumnou a publikačnou činnosťou. Je autorom vyše 40 monografií, 16 vedeckých prác, 120 odborných prác, 14 vedeckých, výskumných a tematických úloh, 5 patentov a vynálezov. Vystúpil na 59 konferenciách na Slovensku a v zahraničí. Je členom viacerých významných organizácií, okrem iného je aj členom prestížnej Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu. V ostatných dvoch rokoch sa okrem autorskej činnosti v spolupráci s MZV venuje ekonomickej diplomacii.