Rezort financií už pripravil novelu na zvýšenie daní

24.8.2012

BRATISLAVA 24. augusta (WEBNOVINY) – Ministerstvo financií už pripravilo novelu zákona o dani z príjmov, na základe ktorej sa s účinnosťou od začiatku budúceho roka zavedú viaceré zmeny v daňovej oblasti.

Rezort v novele, ktorú predložil do pripomienkového konania, napríklad pripravil obmedzenie možnosti uplatnenia 40-percentných paušálnych výdavkov v maximálnej výške 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne.

Rovnako ministerstvo pripravilo zrušenie možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností, či zvýšenie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby na 23 %. V prípade fyzických osôb sa má uplatňovať 19-percentná sadzba zo základu dane do výšky 176,8-násobku platného životného minima a pri základe dane presahujúcom túto hranicu až 25-percentná sadzba dane.

Vyššia sadzba dane z príjmov sa pri fyzických osobách bude podľa rezortu financií týkať len daňovníkov s nadštandardnými príjmami. Ministerstvo financií v novele zavádza taktiež zdanenie výsluhových dôchodkov vyplácaných podľa zákona o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov do dosiahnutia dôchodkového veku týchto daňovníkov.

Daňový bonus

Ďalšou z pripravených zmien je napríklad aj obmedzenie možnosti uplatnenia daňového bonusu len za podmienky, že daňovník dosahuje zákonom ustanovenú minimálnu výšku len z tzv. „aktívnych príjmov“, pričom sa daňový bonus bude môcť uplatňovať len do dovŕšenia 19 rokov veku vyživovaného dieťaťa.

Ako aktívne príjmy sú pritom zadefinované príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Rezort financií ďalej navrhuje sprísniť podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, resp. manžela.

Uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti bude možné na manželku (manžela), ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a stará sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do zániku nároku na rodičovský príspevok na dieťa, alebo ktorá poberala v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorá bola evidovaná na úrade práce.

Zmeny by sa však mali dotknúť aj vybraných ústavných činiteľov. Ministerstvo financií navrhlo zaviesť osobitnú sadzbu dane vo výške päť percent, a to pre poslancov, prezidenta, členov vlády či predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu.

Zníženie deficitu a hospodársky rast

Pozitívny vplyv pripravených zmien na rozpočet verejnej správy by mal byť podľa prepočtov ministerstva financií v budúcom roku vo výške 468,9 mil. eur, čo by malo predstavovať 0,6 % hrubého domáceho produktu.

Z tejto celkovej sumy by mal pozitívny vplyv na rozpočet v prípade dane z príjmov fyzických osôb predstavovať 99,3 mil. eur a v prípade právnických osôb 337,2 mil. eur. V prípade zrážkovej dane rezort očakáva pozitívny vplyv na rozpočet vo výške 32,4 mil. eur.

Pripravená novela zákona o dani z príjmov vychádza podľa ministerstva financií z programového vyhlásenia vlády, ktorého cieľom je aj konsolidácia verejných financií so zámerom zníženia deficitu verejných financií pod tri percentá hrubého domáceho produktu v roku 2013.

„Vláda SR sa pri plnení tohto cieľa zaviazala zamerať na opatrenia, ktoré v snahe o zníženie deficitu nezablokujú ekonomickú aktivitu a hospodársky rast a nebudú predstavovať neúmerne veľký dopad na najzraniteľnejšie vrstvy spoločnosti,“ konštatuje rezort financií.