Rezort práce nesúhlasí so zákonom o rodinnom podnikaní

BRATISLAVA 6. júna (WEBNOVINY) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) nesúhlasí s prijatím zákona o rodinnom podnikaní, ktorý predložili poslanci za KDH.

Návrh zákona minulý týždeň posunul parlament do ďalšieho legislatívneho procesu. Navrhované formy „preferencií“ rodinného podniku, resp. jeho členov v sociálnom systéme možno podľa ministerstva považovať za absolútne cudzorodé prvky. Ide najmä o odlišné stanovovanie vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie.

„Vymeriavací základ by sa mal podľa návrhu určovať bez väzby na výšku dosahovaného zdaňovaného príjmu, od ktorého sa odvíja povinné poistenie, platí sa z neho poistné a je základom na určenie sumy dávky pri zákonom ustanovených sociálnych udalostiach,“ upozorňuje rezort práce a sociálnych vecí.

Tým sa podľa ministerstva narúša súčasná konštrukcia sociálneho poistenia, podľa ktorej povinné sociálne poistenie pri samostatnej zárobkovej činnosti vzniká na základe presiahnutia zákonom ustanovenej hranice príjmu, nie len na základe existencie právneho vzťahu.

Rezort vystríha pred negáciou princípov

Ako ďalej uvádza ministerstvo, samotné poistné na sociálne poistenie by bolo platené preddavkovo. To však podľa rezortu predpokladá zavedenie ročného zúčtovania poistného na sociálne poistenie, ktoré v návrhu zákona chýba.

„Prípadné uplatnenie týchto zmien by predstavovalo radikálny zásah do tvorby celkovej koncepcie sociálnej sféry v podobe absolútnej negácie princípov, na základe ktorých sú jej jednotlivé subsystémy budované,“ varuje rezort.

Sociálne poistenie v súčasnosti podľa ministerstva nie je budované na skupinovom, resp. rodinnom princípe, ale ako poistenie jednotlivca.

„Navyše absenciou úpravy platenia príspevkov do systému starobného dôchodkového sporenia predložený návrh potiera systém dvojpilierového povinného dôchodkového zabezpečenia,“ upozorňuje ministerstvo práce.

Na nesystémovosť predloženej právnej úpravy podľa rezortu práce a sociálnych vecí poukazujú zo svojho pohľadu aj ostatné dotknuté rezorty, či už z pohľadu platenia daní, poistného na verejného zdravotné poistenie, úpravy podnikania alebo investičnej pomoci. Ministerstvo financií upozornilo na to, že návrh zákona zneprehľadňuje súčasný daňový systém a vyvracia niektoré jeho základné piliere.

Kresťanskí demokrati majú návrhy

Na daňovú úľavu pre rodinné podniky návrh stanovuje právny nárok, zavádza sa „kvázi“ paušálna daň, ktorá sa zúčtuje po skončení zdaňovacieho obdobia, a to pri súbežnej možnosti uplatnenia zvýšených paušálnych výdavkov, či umožňuje sa viacnásobný nárok na nezdaniteľnú časť základu dane pre jednu fyzickú osobu.

Kresťanskí demokrati navrhujú tri právne formy rodinného podnikania, a to rodinnú živnosť, farmu a obchodnú spoločnosť.

Rodinná živnosť má byť rodinný podnik na báze živnosti, na činnosti ktorého sa podieľajú minimálne dvaja členovia rodiny a najmenej jeden z členov rodiny musí mať živnostenské oprávnenie.

Rodinná farma má byť rodinný podnik na báze samostatne hospodáriaceho roľníka, na činnosti ktorého sa podieľajú minimálne dvaja členovia rodiny a najmenej jeden z členov rodiny musí mať osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.

Rodinná obchodná spoločnosť má byť rodinnou obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť, v ktorej majú členovia rodiny nadpolovičnú väčšinu súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov základného imania spoločnosti a najmenej jeden z členov rodiny je členom štatutárneho orgánu alebo štatutárnym orgánom.

Členmi rodiny sú podľa návrhu zákona príbuzní v priamom rade, súrodenci alebo manželia. Štát by takéto rodinné firmy podporoval daňovým zvýhodnením, nižšou administratívnou záťažou a jednoduchším prístupom k štartovaciemu kapitálu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...