Silný tretí kvartál roku 2013 spoločnosti BASF

31.10.2013

BRATISLAVA 31. októbra (WBN/PR) – Spoločnosť BASF v 3. štvrťroku 2013 zvýšila tržby o 1,5 % na 17,7 miliárd eur i napriek značne negatívnemu efektu výkyvov výmenných menových kurzov. Tento rast bol výsledkom predovšetkým zvyšujúcich sa objemov predaja, najmä v segmente Oil & Gas. Príjem z hospodárenia (EBIT) pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek vzrástol o 221 miliónov eur na 1,7 miliardy.

„Výkon nášho obchodu v treťom kvartáli roku 2013 bol silný. Nárast zisku bol daný predovšetkým výsledkami segmentov Functional Materials & Solutions a Performance Products, ako aj nižšími nákladmi v iných oblastiach,” uviedol Kurt Bock, predseda predstavenstva BASF SE.

V porovnaní s tretím štvrťrokom predchádzajúceho roka vzrástol EBIT o 279 miliónov eur na približne 1,7 miliardy a zisk pred zdanením zaznamenal nárast o 287 miliónov eur na 1,5 miliardy eur. Čistý zisk sa zvýšil o 171 miliónov eur na 1,1 miliárd. Čistý zisk na jednu kmeňovú akciu tvoril 1,20 euro v porovnaní s hodnotou 1,01 euro v rovnakom období roku 2012.

Odhady pre rok 2013 potvrdené
Ekonomické predpoklady spoločnosti BASF na rok 2013 zostávajú za aktuálnej globálnej hospodárskej situácie nezmenené:
• rast hrubého domáceho produktu: 2,0 %
• rast priemyselnej výroby: 2,7 %
• rast chemickej výroby: 3,1%
• priemerný výmenný kurz 1,30 dolára za euro
• priemerná cena ropy 105 dolárov za barel

„V štvrtom štvrťroku 2013 neočakávame hospodársky nárast. Obchodné prostredie ostane pravdepodobne veľmi ťažké a predpokladáme nerovný vývoj poznamenaný ekonomickou neistotou. Tržby a zisk v poslednom kvartáli negatívne ovplyvnia taktiež výkyvy vo výmenných kurzoch. Našim cieľom však naďalej ostáva prekonať výsledky za rok 2012 v tržbách a v EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek,” uviedol Kurt Bock.

Okrem niekoľkých akvizícií a investícií do vlastného výrobného Verbundu pokračuje BASF v reštrukturalizácii svojho produktového portfólia. Jednou z oblastí, na ktorú sa firma zameriava, je segment Performance Products, v rámci ktorého však rast a ziskovosť u niektorých výrobkoch zatiaľ nedosahuje požadované parametre. Spoločnosť BASF už skôr ohlásila viaceré opatrenia v segmente Farbív s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a zameranie na zákazníka. Ako líder na trhu s farbivami bude BASF naďalej investovať do svojej výrobnej siete i do výskumu a vývoja.

Vysoká miera cash flow
Hotovosť získaná z prevádzkových aktivít predstavovala v prvých troch kvartáloch roku 2013 okolo 6,0 miliárd eur, čo predstavuje nárast o 957 miliónov eur v porovnaní s rokom 2012. Voľný peňažný tok činil v rovnakom období 2,9 miliardy eur, kým za prvých deväť mesiacov roku 2012 tento ukazovateľ dosiahol výšku 2,3 miliardy eur.

Obchodný vývoj jednotlivých segmentov v treťom kvartáli
S 4,2 miliardami eur tržieb dosiahol segment Chemicals o 8 % nižší výsledok v porovnaní s 3.Q roku 2012. Tržby boli poznamenané poklesom cien, najmä v divízii Monomérov a negatívnym vplyvom výkyvov výmenných kurzov. EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek poklesol na 527 miliónov eur v porovnaní s hodnotou 569 miliónov v predchádzajúcom roku, z veľkej časti kvôli nižším maržiam na izokyanátoch v Ázii a amoniaku.

V segmente Performance Products došlo k zvýšeniu tržieb, ktoré dosiahli 3,9 miliárd eur, tesne pod úrovňou roku 2012. Mierny pokles spôsobili výkyvy výmenných kurzov. Marže bola však poväčšine stabilná. Hodnota EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek dosiahla, najmä vďaka stratégii fixných nákladov, 376 miliónov eur – teda o 9 % viac ako v rovnakom období roku 2012.

Segment Functional Materials & Solutions zaznamenal 3 % nárast tržieb oproti tretiemu štvrťroku 2012 na 4,4 miliardy eur. Zatiaľ, čo v divízii Katalyzátorov sa zvýšili tržby vďaka rastu objemu predaja, v divízii Stavebných chemikálií a Náterov tržby, opäť kvôli výkyvom výmenných kurzov, poklesli. Zisk vzrástol vo všetkých divíziách s výnimkou Náterov. EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek tvoril 300 miliónov eur v porovnaní s 231 miliónmi v 3.Q roku 2012.

Tržby v segmente Agricultural Solutions rástli aj napriek negatívnym dôsledkom výkyvov výmenných kurzov. Podobne ako v treťom kvartáli roku 2012 prekonal obrat hranicu 1 miliardy eur vďaka rastu objemov predaja a cenám. K rastu tržieb prispela taktiež akvizícia spoločnosti Becker Underwood v novembri 2012. Hodnota EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek dosiahla 172 miliónov eur, teda rovnakú úroveň ako v roku 2012. Tento zisk odpovedá zvýšeným investíciám do výskumu, vývoja, výroby a distribúcie.

V segmente Oil & Gas narástli tržby o 25 % na 3,1 miliardy eur, najmä vďaka zvýšenému objemu predaja v divízii Obchodu so zemným plynom. V divízii Prieskumu a výroby rástli tržby predovšetkým v súvislosti s prevzatím niektorých činností od nórskej štátnej spoločnosti Statoil k 31. júlu 2013. Na znížení EBITu o 15 % na 422 miliónov eur sa negatívne podpísal prepad objemu predaja v Líbyi a vyššie náklady na opustenie ťažobných miest.

Tržby v segmente Others tvorili spolu 947 miliónov eur, približne o 13 % menej ako v treťom kvartáli roku 2012. Hodnota EBIT sa naopak oproti predchádzajúcemu roku zvýšila na -105 miliónov eur. Príčinou záporného výsledku boli okrem iného menšie výnosy z dlhodobého motivačného programu.

Rozvoj obchodu v 3. kvartáli v jednotlivých regiónoch
Tržby spoločností so sídlom v Európe vzrástli o 5 %, predovšetkým vďaka vyššiemu objemu obchodu v segmente Oil & Gas. Pokles naopak zaznamenal obchod s chemikáliami. EBIT vzrástol o 61 miliónov eur na 928 miliónov. Zisk priaznivo ovplyvnil najmä výkon segmentov Performance Products a Functional Materials & Solutions.

V Severnej Amerike vzrástli tržby o 6 % v prepočte na dolár, kým v eurách zostali na rovnakej úrovni. Negatívny vývoj výmenných kurzov sťažovali rast všetkých divízií, čo bolo však vyvážené rastom objemu predaja katalyzátorov a poľnohospodárskych produktov. EBIT vzrástol zo 128 miliónov eur na 355 miliónov, najmä vďaka výsledkom segmentu Chemikálií.

Tržby v Ázii a Pacifiku zaznamenali nárast o 4 % v lokálnych menách, avšak v prepočte na euro sa jednalo o 4 % pokles, ktorý len čiastočne kompenzoval rast objemu predaja. Ďalším faktorom, ktorý znižoval tržby, boli nízke ceny v tejto oblasti. EBIT sa v porovnaní s 3. štvrťrokom 2012 znížil o 14 miliónov eur na 206 miliónov, predovšetkým vplyvom nižších marží v segmente Chemikálie.

V regióne Južná Amerika, Afrika a Stredný východ vzrástli tržby o 8 % v miestnych menách, no v prepočte na euro poklesli o 6 %. Objem predaja avšak zaznamenal rast a to najmä vďaka výraznému navýšeniu zisku v oblasti spracovania ropy a zemného plynu v Argentíne a úspešnému predaju produktov z divízie Ochrany rastlín. EBIT dosiahol nárast o 46 miliónov eur na 203 miliónov.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť BASF vyvíja nové technológie s potenciálom hľadania odpovedí na globálne problémy, ako sú zmeny klímy, potreba vyššej energetickej efektívnosti a vyššej mobility. BASF ku koncu roka 2012 zamestnávala 110 000 ľudí a v roku 2012 vykázala tržby vo výške 72,1 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2012 mala spoločnosť BASF na Slovensku 194 zamestnancov a v roku 2012 dosiahla obrat vo výške 104 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.