Slovenská vláda zmäkčuje svoje rozpočtové ciele

BRATISLAVA 14. augusta (WEBNOVINY) – Slovensko zmäkčuje svoje konsolidačné plány.

Vyplýva to z prvého návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorý v stredu zverejnil rezort financií.

Podľa tohto materiálu si totiž vláda dáva za cieľ v budúcom roku dosiahnuť deficit na úrovni 2,9 % hrubého domáceho produktu, kým ešte tohtoročný rozpočet predpokladá v budúcom roku zníženie schodku na 2,4 % výkonu ekonomiky.

Podobne je to aj v roku 2015, pre ktorý sa cieľ schodku posúva z 1,9 % na 2,57 % hrubého domáceho produktu. Pre rok 2016 sa v novom rozpočte počíta s deficitom verejných financií na úrovni 1,5 % výkonu hospodárstva.

Vláda pritom v nových plánoch vychádza z iniciatívy Európskej komisie, podľa ktorej taká striktná konsolidácia, s akou sa pôvodne počítalo v Európe, môže škodiť hospodárskemu rastu.

Ekonomika krajiny musí byť hlboko pod svojim potenciálom

„Slovenská republika víta iniciatívu Európskej komisie, ktorou sa po splnení určitých podmienok umožňuje upraviť konsolidačné úsilie s cieľom zamedziť negatívnemu vplyvu na ekonomickú aktivitu a hospodársky rast,“ píše sa v návrhu rozpočtu. Komisia zvoľnenie podmienok podmieňuje napríklad tým, že ekonomika krajiny musí byť hlboko pod svojim potenciálom, deficit nie je vyšší ako 3 % hrubého domáceho produktu a je dodržané pravidlo verejného dlhu.

Stanovená odchýlka od pôvodných plánov pritom musí byť spojená s národnými výdavkami na spolufinancovanie z fondov Európskej únie, na projekty, ktoré pozitívne ovplyvnia aj rozpočet. „V návrhu rozpočtu verejnej správy, v ktorom je na rok 2014 cielený deficit na úrovni 2,9 % hrubého domáceho produktu sú už zapracované výdavky spĺňajúce túto podmienku v celkovej výške 480 mil. eur,“ konštatuje v návrhu rozpočtu rezort financií.

Aj takáto miernejšia konsolidácia si však vyžiada dodatočné konsolidačné opatrenia. Rezort financií totiž zatiaľ predložil návrh, v ktorom dodatočné opatrenia ešte nie sú zapracované. Bez nich by napríklad budúcoročný deficit stúpol na vyše 3,8 % a v roku 2015 by sa dostal na takmer 4 % hrubého domáceho produktu. Pre budúci rok je tak na dosiahnutie cieleného schodku potrebné nájsť opatrenia za vyše 700 mil. eur, pre rok 2015 za takmer 1,1 mld. eur a pre rok 2016 za vyše 1,5 mld. eur.

Zefektívnenie činnosti verejnej správy

Najväčšiu sumu z dodatočných konsolidačných opatrení by podľa rezortu financií v budúcom roku mohlo pokryť zefektívnenie činnosti verejnej správy, a to až takmer 415 mil. eur. Rezort financií tiež očakáva, že sa mu podarí získať ďalších 150 mil. eur zefektívnením výberu daní, vyše 8 mil. eur by sa dalo ušetriť aj zmrazením platov ústavných činiteľov a 20 mil. eur by sa dalo získať aj odpredajom nepotrebného majetku.

Samotný štátny rozpočet, ktorý tvorí podstatnú časť rozpočtu verejnej správy, počíta vo svojej prvotnej verzii v budúcom roku s príjmami na úrovni 13,223 mld. eur a výdavkami v sume 16,876 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu sa tak rozpočtuje vo výške 3,653 mld. eur.

Diplomacia by mala hospodáriť so sumou 118,7 mil. eur

Ministerstvo zahraničných vecí by malo na budúci rok hospodáriť so sumou takmer 118,7 mil. eur. Vyplýva to zo zverejneného návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2014.

Viac ako 95 mil. eur z tejto sumy je určených na rozvoj zahraničných vzťahov.

Táto oblasť sa týka zastupiteľských úradov Slovenska v zahraničí a patrí do nej napríklad prenájom bytov, administratívnych budov, rezidencií či školné a zápisné pre deti zamestnancov zahraničnej služby.

Ďalšie výdavky na zahraničnú politiku sú spojené s reprezentáciou a propagáciou SR v zahraničí pri usporiadaní výstav, kultúrnych podujatí a programov.

Na pomoc krajanom v zahraničí štát vyčlení zhruba 1,8 mil eur, na oficiálnu rozvojovú pomoc dá takmer šesť mil. eur. Príspevky Slovenska do medzinárodných organizácií budú v budúcom roku zhruba 15,6 mil. eur.

Vlani rezortu diplomacie schválili rozpočet vo výške 117,3 mil. eur.

Rezerva dosahuje 31,5 milióna eur

Kancelária Národnej rady SR by mala v roku 2014 hospodáriť s rozpočtom vo výške 23,46 milióna eur.

Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania dá kancelária 11,75 milióna eur, na kapitálové výdavky 331 992 eur. Vyplýva to z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2014, ktorý v stredu zverejnilo ministerstvo financií.

Kancelária prezidenta na budúci rok dostane 4,01 milióna eur, z toho na mzdy a služobné príjmy využije 1,53 milióna eur a na kapitálové výdavky 15 000 eur.

Úrad vlády SR bude hospodáriť so sumou 24,06 milióna eur, na mzdy má rozpočtovaných 4,73 milióna eur a na kapitálové výdavky 857 106 eur.

Na menšinovú kultúrnu politiku dá úrad vlády 4,25 milióna eur. Kancelária Najvyššieho súdu SR bude hospodáriť s rozpočtom 3,39 milióna eur, Najvyšší súd SR dostane na rok 8,78 milióna eur a Generálna prokuratúra SR 68,45 milióna eur.

Najvyšší kontrolný úrad SR má rozpočtových na budúci rok 7,94 milióna eur a Slovenská informačná služba 43,27 milióna eur.

Rezerva vlády SR bude päť miliónov eur, rezerva predsedu vlády 1,66 milióna eur, rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 24,85 milióna eur. Spolu rezerva štátneho rozpočtu dosahuje 31,5 milióna eur.

Príjmy RTVS poklesnú, TASR si polepší

Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) čaká kontinuálne pokles príjmov. Príjmy RTVS na rok 2014 rozpočtované v celkovej hodnote 104 mil. eur sú medziročne nižšie o 5,82 mil. eur, t. j. o 5,28 percenta, vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu, ktorý v stredu zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.

Pokles príjmov ovplyvňuje najmä klesajúci trend daňových príjmov RTVS – príjmov z úhrad za služby verejnosti, tzv. koncesionárskych poplatkov, ktoré sú rozpočtované v sume 70,7 mil. eur.

Od štátu dostane RTVS v rámci zmluvy so štátom transfer zo štátneho rozpočtu 28 miliónov eur. Pritom na programy rozhlasového a televízneho vysielania vo verejnom záujme sa v roku 2014 plánuje 23 miliónov eur a na investičné projekty 5 mil. eur, vyplýva to z MF SR v stredu zverejneného Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016.

Tlačová agentúra SR (TASR) má celkove príjmy rozpočtované v objeme 3,66 mil. eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 rastú o 387 tis. eur, t. j. o 12 percent. Na rok 2014 sa rozpočtujú nedaňové príjmy subjektu vo výške 2,2 mil. eur, ktoré medziročne rastú o 379 tis. eur, t. j. o 21 percent. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2013 sa s uvedeným nárastom počíta z dôvodu opätovného získania klientov zo štátnej a verejnej správy, uvádza sa ďalej v materiáli.

Na rok 2014 sa rozpočtuje transfer zo štátneho rozpočtu 1,4 mil. eur na služby vo verejnom záujme, teda rovnako ako tento rok. Peniaze dostáva TASR na základe zmluvy medzi Ministerstvom kultúry SR a TASR. Celkové výdavky na rok 2014 sa predpokladajú vo výške 3,27 mil. eur a oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 rastú o 45 tis. eur, čo predstavuje nárast o 1,4 percenta.

Audiovizuálny fond by mal na budúci rok mať príjmy 9,47 mil. eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 zníženie o 173 tis. eur, t. j. o 1,79 %. Rozpočet Audiovizuálneho fondu je v príjmovej časti tvorený z troch základných zdrojov príjmov. Významným zdrojom príjmov fondu sú príspevky od povinných prispievateľov, ktoré by mali v roku 2014 dosiahnuť 2,46 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o 418-tisíc eur (14,52 %).

Príjmy z administratívnych úhrad za spracovanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo pôžičky sú rozpočtované v sume 28 tis. eur, návrh zohľadňuje počet podaných žiadostí za prvý polrok 2013. Príspevok zo štátneho rozpočtu poskytovaný na základe zmluvy medzi Ministerstvom kultúry SR a fondom sa v roku 2014 navrhuje na rovnakej úrovni ako v schválenom rozpočte na tento rok, teda vo výške 3,50 mil. eur. Príspevok od RTVS má byť 100-tisíc eur. Výdavky fondu sa v roku 2014 navrhujú vo výške 6,23 mil. eur a ich 4,84-percentný pokles oproti schválenému rozpočtu roku 2013 zodpovedá plneniu príjmov bez zohľadnenia finančných operácií.

Celkové výdavky na kapitolu Ministerstva kultúry SR by, podľa v stredu ministerstvom financií zverejneného Návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2014, mali byť 182 673 214 eur. Z toho 130 956 668 eur je určených na tvorbu, šírenie, ochranu a prezentácia kultúrnych hodnôt, čo zahŕňa podporu inštitúcií v rezorte kultúry, ale aj na grantový systém MK SR a osvetovú činnosť, Maticu slovenskú, RTVS a ďalšie úlohy. Na tvorbu a implementáciu politík je vyčlenených 51 713 890 eur, z ktorých sa uhradia medzi inými i programy informatizácie kultúry, rozvoja knihovníctva, múzeí a galérií, prispeje sa na cirkvi a ďalšie účely. Na program „Hospodárska mobilizácia MK SR“ je v návrhu uvedených 2 656 eur.

Ministerstvo spravodlivosti dostane približne 320 miliónov eur

Ministerstvo spravodlivosti bude na budúci rok hospodáriť so sumou približne 318,8 mil. eur.

Vyplýva to z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2014, ktorý zverejnil rezort financií.

Najviac peňazí, takmer 160 mil. eur, je určených na väzenstvo, teda na budovanie sústavy väzenských objektov a zabezpečenie ich funkcie, zdravotnú starostlivosť vo väzenstve, zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom hospodárstve či vzdelávanie zamestnancov.

Bezmála 150 mil. eur pôjde v roku 2014 na financovanie systému súdnictva.

Cieľom je podľa zverejneného návrhu „zlepšiť pomer právoplatne vydaných rozhodnutí v hlavných agendách k nápadu veci“. Viac než deväť mil. eur je určených na tvorbu a implementáciu politík. Na protidrogovú politiku vyčlenia 13 800 eur.

Vlani ministerstvu spravodlivosti schválili rozpočet vo výške 311 mil. eur.

Pre envirorezort je vyčlenených 410 miliónov eur

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) by malo v roku 2014 hospodáriť zo štátneho rozpočtu so sumou 410 030 604 eur.

Vyplýva to z návrhu zákona o rozpočte na rok 2014, ktorý v stredu zverejnilo ministerstvo financií. Rezort peniaze využije na dva programy a podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného konania.

Prvým programom, na ktorý sú určené peniaze, je program Starostlivosť o životné prostredie, rezort naň dostane 368 026 470 eur. Jeho zámerom je zníženie zaťaženia životného prostredia, ochrana prírodného dedičstva ako aj ekologická stabilita a diverzita krajiny.

Hlavnými cieľmi programu sú budovanie environmentálnej infraštruktúry a znižovanie znečistenia životného prostredia.

Na program pod názvom Tvorba a implementácia politík by mal envirorezort dostať 41 521 477 miliónov eur. Zámerom programu je koncipovať a uplatňovať environmentálnu politiku a právo, vykonávať inšpekciu životného prostredia ako aj zabezpečovať integrovanú starostlivosť oň.

Zabezpečenie obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy je jeho cieľom. Viac ako 306-tisíc eur je určených na podprogram oficiálnej rozvojovej pomoci, gestorom ktorého je ministerstvo zahraničných vecí a viac ako 176-tisíc eur na hospodársku mobilizáciu ministerstva. Tá je pod gesciou rezortu hospodárstva.

Vlani ministerstvu životného prostredia schválili zo štátneho rozpočtu 604 miliónov eur.

Ministerstvo vnútra dostane 1,8 miliardy

Ministerstvo vnútra by malo na budúci rok hospodáriť so sumou približne 1,859 miliardy eur. Vyplýva to z prvého návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014, ktorý zverejnilo ministerstvo financií.

Oproti schválenému rozpočtu na tento rok ide o dvojnásobné navýšenie peňazí pre rezort vnútra, dôvodom sú nové kompetencie a úlohy, ktoré súvisia s reformou štátnej správy ESO.

Z návrhu rozpočtu na budúci rok vyplýva, že rezort vnútra by mal mať k dispozícii na podkapitolu výchova a vzdelávanie mládeže približne 942 miliónov eur. Na podkapitolu Efektívna a spoľahlivá štátna správa, ktorá obsahuje aj oblasť bezpečnosti a záchranárov, rezortu vnútra vyčlenili vyše 917 miliónov eur. Na humanitárnu pomoc Slovenska do zahraničia by malo ísť takmer 50-tisíc eur, na príspevky štátu do medzinárodných organizácií približne 240-tisíc eur.

Obrana bude hospodáriť s rozpočtom 776,72 milióna eur

Ministerstvo obrany SR bude v roku 2014 hospodáriť s rozpočtom vo výške 776,72 milióna eur, čo oproti tohtoročnému rozpočtu predstavuje nárast o 30,43 milióna eur.

Vyplýva to z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2014, ktorý v stredu zverejnilo ministerstvo financií. Na rozvoj obrany, infraštruktúry síl, výzbroje, techniky a materiálu a rozvoj komunikačných a informačných systémov má smerovať 118,47 milióna eur. Oblasť riadenia, velenia, zaručovania a podpory obrany SR je rozpočtovaná na 656,94 milióna eur.

Do výskumu a vývoja na podporu obrany štátu chce rezort investovať 100 000 eur. Na hospodársku mobilizáciu pôjde 1,1 milióna eur a na účasť civilných expertov na aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR 100 000 eur.

Na rok 2013 rezortu obrany schválili rozpočet 748,44 milióna eur, v júli ho upravili na 746,29 milióna eur.

Rezort dopravy môže mať nižšie výdavky o 5,6 %

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR by malo v budúcom roku hospodáriť s výdavkami v objeme 2,149 mld. eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom rezortu na tento rok je to menej o 5,6 %, resp. o 126,937 mil. eur.

Ako ďalej vyplýva z prvého návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014, ktorý v stredu zverejnilo ministerstvo financií, prostriedky z rozpočtu Európskej únie (EÚ) by vo výdavkoch rezortu dopravy mali predstavovať 833,151 mil. eur, čo je 38,8 %.

Oproti schváleným výdavkom v tomto roku je to o 5,7 %, alebo o 50,776 mil. eur menej. Výdavky ministerstva bez prostriedkov EÚ tak majú o rok dosiahnuť 1,316 mld. eur, čiže 61,2 % z celkového objemu. V porovnaní s terajším rokom to znamená pokles o 5,5 %, teda o 76,182 mil. eur.

V rámci zdrojov štátu vo výdavkoch ministerstva dopravy by mali prostriedky na spolufinancovanie projektov s podporou EÚ v roku 2014 dosiahnuť 141,938 mil. eur. Kapitálové výdavky rezortu bez prostriedkov na spolufinancovanie sú plánované vo výške 307,719 mil. eur.

Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je predbežne určených 19,412 mil. eur, čo je medziročne menej o 10,65 %, resp. o 2,314 mil. eur.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...