Slovensko hospodárilo s takmer dvojmiliardovým schodkom

4.11.2013

BRATISLAVA 4. novembra (WEBNOVINY) – Štát hospodáril ku koncu októbra tohto roka so schodkom 1,972 mld. eur. Ako ďalej informoval rezort financií, deficit sa podarilo znížiť tak oproti minulému mesiacu, ako aj oproti minulému roku. Za desať mesiacov tohto roka je schodok nižší o viac ako 494 mil. eur, resp. o viac ako 20 %.

Plnenie rozpočtu je podľa ministerstva na úrovni 64 %, čo podľa nich znamená, že sa vyvíja lepšie, ako bolo naplánované.

Celkové výdavky štátneho rozpočtu za desať mesiacov tohto roka dosiahli 11,198 mld. eur. V medziročnom porovnaní boli nižšie o 770 mil. eur, teda o 6,4 %. Z rozpočtu na celý rok sa tak zatiaľ vyčerpalo 65,9 %. Celkové príjmy štátneho rozpočtu boli v desiatich mesiacoch v sume 9,227 mld. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli nižšie o 275,5 mil. eur, resp. o 2,9 %. Celoročný plán príjmov sa tak zatiaľ plní na 66,3 %.

Za poklesom výdavkov štátneho rozpočtu stojí podľa Ministerstva financií SR najmä pokles výdavkov na bežné transfery, ktoré sa medziročne znížili o 627 mil. eur. V rámci tejto položky medziročne poklesli výdavky na obsluhu štátneho dlhu o 135,2 mil. eur. Kapitálové výdavky boli nižšie o 151,9 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ sa medziročne znížilo čerpanie, a to pri EÚ fondoch o 57,4 mil. eur, s čím súvisí podľa rezortu financií aj pokles potreby zdrojov spolufinancovania o 34,9 mil. eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka kleslo o 14,5 mil. eur.

Zlepšenie výberu daní

Výber daní sa v porovnaní s minulým rokom zlepšil o 6,2 %, v absolútnom vyjadrení nárast daňových príjmov predstavoval viac ako 436 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol u dane z pridanej hodnoty, kde bol rast o 216 mil. eur, ďalej u dane z príjmov právnických osôb s rastom 226,7 mil. eur, u dane z príjmov vyberanej zrážkou s rastom o 11 mil. eur a u spotrebných daní pri náraste o 11 mil. eur.

Naopak, negatívny vývoj bol u dane z príjmov fyzických osôb s poklesom o 7,4 mil. eur, ďalej u dane z emisných kvót pri znížení o 18,7 mil. eur a u dane z medzinárodného obchodu a transakcií pri poklese o 2,8 mil. eur.

Príjmy z rozpočtu EÚ zaznamenali medziročný pokles o 552 mil. eur, resp. o 36,5 %). Tento výpadok bol podľa rezortu financií čiastočne kompenzovaný medziročným nárastom ostatných príjmov štátneho rozpočtu o 129,1 mil. eur, resp. o 23,9 %.

Pokles príjmov z dividend

V rámci medziročného porovnania zaznamenali pokles aj príjmy z dividend, a to o 288,8 mil. eur, čo však podľa ministerstva neznamená nebezpečenstvo nenaplnenia týchto príjmov v priebehu roka. „Vzhľadom na bežnú prax minulých rokov je časovo primeraným obdobím (vzhľadom na obdobie uskutočnenia valných zhromaždení v jednotlivých spoločnostiach) na výplatu dividend zo spoločností s majetkovou účasťou štátu, resp. FNM SR II. polrok,“ uviedol rezort financií.

Podľa schváleného rozpočtu by štát mal v tomto roku hospodáriť s rozpočtovanými výdavkami na úrovni 17,002 mld. eur a celkové príjmy sa rozpočtujú na 13,916 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu by mal dosiahnuť 3,085 mld. eur.