Slovensko môže prísť o obchod s emisiami, neplní si záväzky

13.6.2012

BRATISLAVA 13. júna (WEBNOVINY) – Slovensku by mohlo hroziť dočasné pozastavenie oprávnenia obchodovať s emisiami AAU.

Upozornilo na to ministerstvo životného prostredia v správe o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy.

Stať by sa to mohlo v dôsledku pripomienok, ktoré mal medzinárodný revízny tím Komisie OSN.

Ten vlani kontroloval náš národný systém inventarizácie emisií skleníkových plynov. Tím konštatoval, že požadované povinnosti SR formálne splnila, ale náš systém je zraniteľný a poddimenzovaný z hľadiska expertov a finančných zdrojov, ktoré sú na jeho fungovanie vyčlenené.

V júli sa rozhodne

V júli sa začne oficiálny proces ďalšieho posudzovania Slovenska. Ak skončí negatívne, hrozia Slovensku spomínané dôsledky.

Po tomto rozhodnutí by mala krajina možnosť znovu požiadať o znovunadobudnutie oprávnenosti len na základe vypracovaného a schváleného plánu opatrení, ktorých plnenie sa kontroluje formou nezávislého revízneho procesu zo strany sekretariátu dohovoru.

Rezort životného prostredia sa v takom prípade musí pripraviť na odborne, administratívne a finančne náročný proces, ktorý môže trvať v priemere 11 a viac mesiacov a pri príprave a realizácii konkrétnych opatrení si bude vyžadovať aj aktívnu účasť iných relevantných rezortov.

Napríklad, už v roku 2011 sa začala spolupráca s ministerstvami pôdohospodárstva a dopravy s cieľom zefektívniť systémy na stanovenie emisií v sektore LULUCF a doprava.

Podiel emisií v doprave rastie

Na Slovensku sa zvyšuje podiel emisií v doprave na celkovej tvorbe emisných plynov. Celková produkcia emisií pritom klesla od roku 1990 do roku 2010 o 35,9 percenta.

V rovnakom období však rástol podiel dopravy na ich celkovej tvorbe až na 11,5 percenta. Uvádza sa to v správe o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy, ktorú dnes prerokovala vláda.

Podiel emisií v celom energetickom sektore vrátane dopravy na celkových emisiách skleníkových plynov v roku 2010 (z ktorého sú zaznamenané údaje) predstavoval 70 percent. Emisie z dopravy tvorili 21 percent sektora energetiky.

Ďalšou problematickou oblasťou, kde sa nedarí nárast emisií skleníkových plynov účinne regulovať, je spaľovanie fosílnych palív v domácnostiach, tzv. lokálnych kúreniskách. Druhým najvýznamnejším producentom, ktorý sa podieľa na tvorme emisií u nás, je sektor priemyselné procesy – tvorí 18,5 percenta emisií.

V klíme má Slovensko dobré výsledky

V tomto prípade pochádzajú najmä z technologických procesov pri spracovaní minerálnych materiálov, v chemickom priemysle a pri výrobe ocele a železa. Znižovanie emisií z technologických procesov je finančne náročné a do veľkej miery limitované samotnou technológiou, takže tvorba emisií je priamo závislá od objemu výroby.

„Priestor na znižovanie emisií je preto treba hľadať najmä v energetickej časti výroby,“ napísali autori správy.

Poľnohospodárstvo v roku 2010 vyprodukovalo 6,7 percenta z celkového množstva emisií, odpady päť percent a rozpúšťadlá jedno percento.

Slovensko však má v oblasti ochrany klímy dobré výsledky. Podľa hodnotenia v správe Európskeho centra pre znečisťovanie ovzdušia a zmierňovanie zmeny klímy dosiahlo v období rokov 2003 až 2008 vôbec najvyšší pokles v uhlíkovej náročnosti spomedzi 27 krajín EÚ.

Aj v nasledujúcich rokoch by sme si mali udržať pomalší rast emisií v porovnaní s dynamikou rastu HDP, očakávaná intenzita poklesu uhlíkovej náročnosti však bude nižšia.