Slovensko musí v októbri dať do eurovalu vyše 260 miliónov

3.10.2012

BRATISLAVA 3. októbra (WEBNOVINY) – Vláda by mala v stredu rokovať o návrhu na použitie štátnych finančných aktív na splatenie majetkovej účasti Slovenska v Európskom mechanizme pre stabilitu (ESM).

Ide o sumu 659,2 mil. eur zo štátnych finančných aktív na nadobudnutie majetkovej účasti štátu na základnom imaní EMS vo forme splatených akcií.

„Slovenská republika bude musieť do 15 dní od nadobudnutia účinnosti vykonávacieho zákona k Zmluve, ktorou sa zriaďuje ESM, teda do 12. októbra 2012, uhradiť prvé dve splátky v sume 263,68 mil. eur,“ uvádza sa v materiáli.

Počas rokov 2013 a 2014 bude musieť Slovenská republika uhradiť aj ďalšie tri splátky upísaného základného imania v celkovej výške 395,52 mil. eur.

Súčasťou stredajšieho rokovania vlády má byť aj informácia k legislatívnym návrhom Európskej komisie, ktorých cieľom je vytvoriť jednotný mechanizmus dohľadu v rámci EÚ.

Ten by mal byť prvým pilierom na vytvorenie bankovej únie. „Návrh EK na vytvorenie jednotného mechanizmu dohľadu predstavuje pre SR určité riziká tak pre finančnú stabilitu, ako aj fiškálne riziká. Je nevyhnutné, aby akékoľvek presuny kompetencií z národných úrovní na európsku úroveň boli sprevádzané aj ekvivalentným presunom zodpovedností,“ upozorňuje rezort financií.

Prehľad ekonomických bodov rokovania kabinetu

Správa o priebehu a výsledkoch 2. mimoriadneho zasadnutia zmluvných strán v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti konaného v dňoch 27. – 31. augusta 2012 vo Viedni
Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR

Návrh na prístup Slovenskej republiky k Dohovoru o Európskom lesníckom inštitúte
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
Predkladá: ministerka zdravotníctva

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2003 Z. z. – nové znenie
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Návrh na schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení základného imania Európskej investičnej banky a prehľad využívania všetkých nástrojov Európskej investičnej banky v podmienkach Slovenskej republiky v programovom období 2007 – 2013 a identifikovanie možnosti ich využitia vrátane projektových dlhopisov na infraštrukturálne projekty v Slovenskej republike v programovom období 2014 – 2020
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

Návrh na použitie štátnych finančných aktív na splatenie majetkovej účasti Slovenskej republiky v Európskom mechanizme pre stabilitu
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

Návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej únie
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za I. polrok 2012
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Správa o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2012
Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska

Správa o hospodárení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za I. polrok 2012
Predkladá: predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Informácia k legislatívnym návrhom EK, ktorých cieľom je vytvoriť jednotný mechanizmus dohľadu v rámci EÚ, ktorý by mal byť prvým pilierom na vytvorenie bankovej únie
Predkladá: podpredseda vlády a minister financií

Správa o implementácii a čerpaní Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 k 30. júnu 2012
Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.