Smernica o uchovávaní údajov podľa Villalóna porušuje práva

12.12.2013

BRATISLAVA 12. decembra (WEBNOVINY) – Smernica o uchovávaní údajov je podľa generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ Pedra Cruza Villalóna nezlučiteľná s Chartou základných práv.

Predstavuje totiž zásah do súkromného života, a to tým, že poskytovateľom telekomunikačných alebo elektronických komunikačných služieb stanovuje povinnosť zhromažďovať a uchovávať prevádzkové údaje a údaje o polohe. Nejde pritom o obsah, ktorý je v nich. Informovala o tom Tlačová a informačná sekcia Súdneho dvora EÚ.

Prehľad o správaní osoby

Podľa požiadavky zakotvenej v Charte základných práv Európskej únie, akékoľvek obmedzenie základného práva občanov musí upravovať zákon. Villalón zdôrazňuje, že použitie týchto údajov by mohlo viesť k vytvoreniu dôkladného prehľadu o správaní osoby, ako aj vytvorení obrazu identity.

Okrem toho tiež existuje zvýšené riziko, že sa uchované informácie zneužijú na protiprávne účely. Údaje totiž neuchovávajú verejné orgány, ani nie sú pod ich kontrolou, ale uchovávajú ich samotní poskytovatelia služieb elektronických komunikácií.

Údaje v kyberpriestore

Navyše smernica nestanovuje, že by údaje museli byť uložené na území členského štátu, a teda sa môžu nachádzať na bližšie neurčených miestach kybernetického priestoru.

Villalón tiež dospel k záveru, že smernica je nezlučiteľná so zásadou proporcionality, pretože ukladá členským štátom povinnosť uchovávať údaje najviac dva roky, pričom táto lehota nemôže byť kratšia ako šesť mesiacov. Generálny advokát však nenašiel v rôznych stanoviskách, ktoré boli predložené Súdnemu dvoru, žiadne odôvodnenie na to, aby táto lehota nemohla byť kratšia ako jeden rok.