Solídny prvý kvartál roku 2013 pre BASF

BRATISLAVA 30. apríla (WBN/PR) – Chemickej spoločnosti BASF vzrástol v 1. kvartáli 2013 obrat i EBIT pred započítaním zvláštnych položiek. Minuloročné údaje obratu za rovnaké obdobie boli prekročené o päť percent. Odbyt rástol najmä vďaka vyššiemu dopytu po ochranných prostriedkoch na rastliny a zvyšujúcim sa množstvám v segmente Ropa & Zemný plyn. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek dosiahol v 1. kvartáli tohto roka 2,2 mld. eur (nárast o 10%).

„Tento rok pre nás začal solídne. Najmä obchod s ochrannými prostriedkami na rastliny bol znovu rentabilný,“ povedal Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva spoločnosti BASF SE, počas valného zhromaždenia v Kongresovom centre Rosengarten v Mannheime. Významnou mierou k zlepšeniu výsledkov prispel nárast marží v segmente Chemikálie.

EBIT sa v porovnaní s kvartálom rovnakého obdobia minulého roka znížil o 429 mil. na cirka 2,2 mld. eur. Podstatným faktorom pre tento vývoj bol špeciálny výnos 645 mil. eur z odpredaja obchodu s hnojivami v prvom kvartáli minulého roka. EBITDA preto poklesol o 450 mil. eur na 2,9 mld. eur. Finančný výsledok je mínus 126 mil. eur v porovnaní s mínus 158 mil. eur v minuloročnom prvom kvartáli.

Zisk pred zdanením a menšinovými podielmi poklesol o 397 mil. eur v porovnaní s 1Q 2012 a dosiahol 2 mld. eur. Čistý zisk klesol o 257 mil. na 1,4 mld. eur. Zisk na jednu akcii činil 1,57 eur (porovnateľné obdobie 2012: 1,85 eur). Zisk na jednu akcii po očistení o zvláštne vplyvy a odpisy nehmotných aktív vzrástol v porovnaní s minuloročným 1. kvartálom o 0,13 eur na 1,67 eur.

Cashflow z podnikovej činnosti vzrástol v 1. kvartáli 2013 porovnateľne s 1. kvartálom 2012, a to o 502 mil. na viac ako 2 mld. eur. Čistý dlh na konci prvých troch mesiacov tohto roka poklesol na 10,9 mld. eur, pričom čistý dlh k 31. decembru 2012 tvoril 11,2 mld. eur.

Predstavenstvo a dozorná rada navrhli valnému zhromaždeniu zvýšiť dividendu pre obchodný rok 2012 a to o 0,10 eur na 2,60 eur za jednu akciu. To sa rovná výplate takmer 2,4 mld. eur na dividendách. BASF patrí k akciovému indexu DivDAX, ktorý obsahuje pätnásť podnikov s najväčšími výnosmi na indexe DAX 30 (na konci roku 2012 bol výnos jednej akcie BASF 3,7%). „Naďalej chceme plniť našu dividendovú politiku, čo znamená zvyšovanie dividendy rok čo rok, alebo aspoň jej udržanie na hodnotách predchádzajúceho roka,“ poznamenal Bock.

Potvrdený výhľad na rok 2013
Očakávania spoločnosti vo vzťahu ku medzinárodným ekonomickým podmienkam zostávajú bez zmien:
– rast HDP: +2,4%
– rast priemyselnej produkcie: +3,4%
– rast chemickej produkcie: +3,6%
– priemerný výmenný kurz 1,30 amerických dolárov za euro
– priemerná cena barelu ropy: 110 amerických dolárov

Bock povedal: „Počítame len s miernym rastom svetového hospodárstva v roku 2013. Produkcia chemického priemyslu bude rásť, pretože porastie ekonomika rozvíjajúcich sa krajín. Nepredpokladáme ale žiadny rovnomerný vývoj. Podmienky zostávajú veľmi nestále.“ Svetové hospodárstvo bude ohrozovať tak prehlbovanie dlhovej krízy v eurozóne a v USA, ako aj menší dopyt v Ázii.

„Na našom výhľade pre tento rok sa avšak nič nemení: naďalej sa usilujeme o prekonanie hodnôt obratu a EBITu pred započítaním zvláštnych položiek roku 2012,“ dodal Bock.

Obchodný vývoj v jednotlivých segmentoch v 1. kvartáli 2013
Nižší odbyt spôsobil nižší obrat v segmente Chemikálie. Hlavným dôvodom boli odstávky zariadení v oblasti Petrochemikálie. V oblastiach Monoméry a Intermediates navzdory celkovému poklesu odbyt vďaka vyššiemu dopytu vzrástol. Vyššie marže spôsobili poznateľne vyšší zisk oproti minulému roku.

V segmente Výkonných produktov obrat poklesol. Dôvod je najmä v nižšej predajnej cene a negatívnych menových vplyvoch. Zisk v porovnaní s minulým rokom taktiež zaostával, a to predovšetkým následkom nižších marží.

Porovnateľné hodnoty s minuloročným 1. kvartálom vo výške obratu si udržal segment Funkčné materiály & riešenia. Vyšší odbyt kompenzoval negatívne menové vplyvy. Zisk v rámci segmentu poklesol na základe chudobnejšieho príspevku v oblasti katalyzátorov.

Markantne vzrástol obrat v segmente Poľnohospodárske riešenia. Dôvodom bol dobrý začiatok sezóny v Európe a Severnej Amerike. Okrem zvýšeného objemu predaja, rast tržieb bol tiež posilnený vyššími cenami a aj akvizíciou Becker Underwood. To sa odrazilo vo zvýšenom zisku.

I napriek nižším cenám ropy obrat v segmente Ropa & Zemný plyn významne vzrástol. Dôvodom je vyššia produkcia. Zisk v tomto segmente sa nachádzal tesne pod hodnotami 1. kvartálu roku 2012.

Obrat v segmente Ostatné prevýšil hodnoty minuloročného 1. kvartálu. Zlepšil sa taktiež EBIT pred započítaním zvláštnych položiek.

Obchodný vývoj v regiónoch v 1. kvartáli 2013
V Európe bol zaznamenaný nárast obratu (podmienený rastom odbytu) o 8%. Poznateľný nárast bol v segmente Ropa & Zemný plyn. Pozitívny vývoj bol taktiež i v segmente Poľnohospodárske riešenia, ako aj v oblasti Katalyzátory. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek dosiahol 1,6 mld. eur (nárast o 114 mil. eur), vďaka úspešnému obchodu s pesticídmi a nižšou záťažou v segmente Ostatné.

Región Severná Amerika zaznamenala pokles obratu o 2% tak v eurách, ako aj v amerických dolároch. V segmente Chemikálie sa jednalo o pokles najmä z dôvodu nižších objemov, zároveň k tomu prispeli odstávky zariadení v oblasti Petrochemikálie. Opačný vývoj možno sledovať v segmente Poľnohospodárske riešenia (tak v obrate, ako aj v odbyte). Zisk je vyšší oproti 1. kvartálu 2012 o 88 mil. eur (celkom: 454 mil. eur) predovšetkým vďaka segmentom: Chemikálie a Poľnohospodárske riešenia.

V regióne Ázia – Pacifik bol zaznamenaný nárast obratu v lokálnej mene o 6% (v eurách o 4%). Odbyt vo všetkých segmentoch bol vyšší než v porovnateľnom období minulého roka. Na rast obratu pôsobili negatívne menové efekty a ľahký pokles predajných cien. Zisk je vykázaný vo výške 245 mil. eur (nárast o 43 mil. eur).

V Južnej Amerike, Afrike a na Blízkom východe bol nárast obratu v lokálnej mene o 2% (v eurách pokles o 6%). Vyššie predajné ceny kompenzovali len čiastočne negatívne menové efekty a nižší odbyt. Zisk bol na úrovni 38 mil. eur, čo predstavuje pokles o 41 mil. oproti porovnateľnému obdobiu 2012. Hlavný dôvod je nižší príspevok segmentov Poľnohospodárske riešenia a Výkonné produkty.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť BASF vyvíja nové technológie s potenciálom hľadania odpovedí na globálne problémy, ako sú zmeny klímy, potreba vyššej energetickej efektívnosti a vyššej mobility. BASF ku koncu roka 2012 zamestnávala 113 000 ľudí a v roku 2012 vykázala tržby vo výške 78,7 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2012 mala spoločnosť BASF na Slovensku 194 zamestnancov a v roku 2012 dosiahla obrat vo výške 104 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...