Solídny štart BASF do nového roka

2.5.2012

BRATISLAVA 2. mája (WBN/PR) – Obrat prvého kvartálu 2012 prekonal veľmi dobré výsledky vlaňajška o 6% a vyšplhal sa na 20,6 mld. eur. Výsledky podnikovej činnosti (EBIT) pred zvláštnymi vplyvmi podľa očakávania ľahko poklesli – v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 7% (2,5 mld. eur). „Rastúce ceny surovín sme nemohli plne premietnuť do všetkých oblastí, čo zaťažilo naše marže. Napriek tomu sme dosiahli značný nárast v segmentoch Poľnohospodárske riešenia a Ropa a zemný plyn,“ oznámil Dr Kurt Bock, predseda predstavenstva BASF.

EBIT vzrástol v porovnaní s porovnateľným obdobím minulého roka o 22% na 3,1 mld. eur. Zvláštne položky v EBIT tvorili predovšetkým výdavky na likvidáciu obchodu s hnojivami (645 mil. eur). EBITDA sa zvýšil o 525 mil. na 3,9 mld. eur. Finančné výsledky sú o 73 mil. nižšie (903 mil. eur) než boli v rovnakom období minulého roka.

Výsledky daňových príjmov klesli v prvom kvartáli 2012 o 333 mil. na 3 mld. eur. Daňová kvóta leží s 39,6% vysoko nad hodnotou prvého kvartálu roku 2011. Dôvody pre tento vzostup spočívajú v prevažne nezdanených výnosoch z predaja podielu K + S Aktiengesellschaft v minulom roku, rovnako ako z vyššieho príspevku segmentu Ropy a zemný plyn v roku 2012.

Čistý príjem klesol o 687 mil. na 1,7 mld. eur. Zisk z akcie činí v 1. kvartáli tohto roku 1,88 eur – v porovnateľnom období minulého roka to bolo 2,62 eur. Zisk z každej akcie očistený o zvláštne položky a odpisy nehmotného majetku je na úrovni 1,57 eur (minuloročný 1. kvartál: 1,94 eur). Na konci 1. kvartálu boli akcie BASF obchodované za 65,59 eur, čo predstavuje nárast kurzu o 21,7% v porovnaní s cenou uzatvárajúcou rok 2011.

Predstavenstvo sa na svojom zasadaní rozhodlo vyplatiť dividendu za každú akciu za minulý obchodný rok vo výške 2,50 eur. „Zostávame verní našej náročnej dividendovej politike, t.j. dividendy každý rok zvyšovať, alebo ich aspoň ponechať na hladine predchádzajúceho roka,“ dodal Dr. Kurt Bock.

Dr. Kurt Bock sa na tlačovej konferencii zároveň poďakoval Dr Stefanovi Marcinowskému, ktorý po úspešných pätnástich rokoch opúšťa kreslo v predsedníctve spoločnosti. Marcinowski začal pracovať v BASF už pred 33 rokmi ako chemik v hlavnom laboratóriu. Jeho kariéra následne pokračovala medzi inými i vedením odboru styku s verejnosťou alebo trojročným pobytom v Brazílii. Jeho miesto v predsedníctve zaujal Wayne T. Smith.

Výhľad na celý rok 2012
Po slabšom 4. kvartáli roku 2011 obchod BASF teraz ožíva. Spoločnosť počíta s pokračovaním celosvetového rastu v ďalšom priebehu roka 2012. Neistoty na finančných trhoch však naďalej stlmujú rastové výhľady. Pozitívne impulzy pre chemický priemysel prichádzajú predovšetkým z rozvíjajúcich sa krajín. Rámcové podmienky v hospodárstve pre rok 2012 zostávajú nezmenené:

– rast HDP: 2,7 %
– rast priemyslovej produkcie: 4,1 %
– rast chemickej produkcie: 4,1 %
– výmenný kurz americký dolár / euro: priemerne 1,30 amerického doláru za euro
– cena ropy: 110 amerických dolárov za barel v ročnom priemere

„Usilujeme sa o to, aby sme v obrate a výsledku podnikovej činnosti prekonali hodnoty roku 2011. Naša prognóza je podporená predovšetkým obnovením ťažby ropy v Líbyi, rovnako ako narastajúcimi obchodmi s chemikáliami. No v prvej polovici roka 2012 ešte zrejme nedosiahneme výborné výsledky rovnakého obdobia vlaňajška,“ uviedol Bock. Druhá polovica roka 2012 má ale podľa očakávaní prevýšiť výsledky konca roka 2011.

Rast obratu v takmer všetkých segmentoch
K nárastu obratov v segmente Chemikálie prispeli menové efekty. Odbyt poklesol v dôsledku uskutočnenej optimalizácie v 3. kvartáli 2011. V segmente Plasty došlo k miernemu poklesu obratu. Znovu tu ale pozitívne prispeli menové efekty a taktiež vyššie ceny, i keď bol odbyt slabší. Nižšie výsledky boli spôsobené nižšími maržami. Obrat segmentu Výkonných produktov sa udržal na veľmi dobrých hodnotách 1. kvartálu roku 2011. Dopyt sa mierne znížil. I tu svoju pozitívnu úlohu zohrali menové efekty. V segmente Funkčných riešení obrat jemne vzrástol v dôsledku zvyšujúceho sa dopytu automobilového a stavebného priemyslu (rozhodujúcu úlohu zohrali predovšetkým katalyzátory). Pre segment Poľnohospodárske riešenia bol 1. kvartál veľmi úspešný. Rast obratu zapríčinil predovšetkým rast odbytu a predajných cien. Rastúca produkcia ropy stojí za dobrými výsledkami v segmente Ropa a zemný plyn, ktoré prekonali hodnoty porovnateľného obdobia minulého roku. Ostatné segmenty sa vyznačovali skôr poklesom obratu.

V Európe vzrástol obrat vďaka vyšším cenám a objemom o 12 % v porovnaní s 1. kvartálom roka 2011. Podstatný je nárast obratu v segmente Ropa a zemný plyn, pričom rovnaký trend môžeme pozorovať v segmente Poľnohospodárske riešenia. EBIT pred zvláštnymi položkami vzrástol o 32 mil. na 1,9 mld. eur. Dôvodom nárastu sú zlepšené výsledky segmentu Ropa a zemný plyn oproti 1. kvartálu roku 2011.

Obrat v Severnej Amerike klesol v americkom dolári o 4 % a v eurách sa pohyboval na úrovni hodnôt 1. kvartálu 2011. Obrat v regióne Ázia – Pacifik klesol v lokálnej mene o 8 % a v eurách o 3 %. Poznateľne k tomu prispeli nižšie predajné ceny najmä v segmente Chemikálie a aktivity v oblasti styrénov v rámci joint venture Styrolution. V Južnej Amerike, Afrike a na Blízkom Východe vzrástol obrat v lokálnej mene i v eurách (v eurách o 4 %). Úspešný bol najmä obchod s rastlinnými ochrannými prostriedkami. Taktiež segment Ropa a zemný plyn zaznamenal pozitívne čísla vďaka vyšším predajným cenám.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť BASF vyvíja nové technológie s potenciálom hľadania odpovedí na globálne problémy, ako sú zmeny klímy, potreba vyššej energetickej efektívnosti a vyššej mobility. BASF ku koncu roka 2011 zamestnávala 111 000 ľudí a v roku 2011 vykázala tržby vo výške 73,5 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2011 mala spoločnosť BASF na Slovensku 182 zamestnancov a v roku 2011 dosiahla obrat vo výške 112 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.