SPP-distribúcia so stabilnými finančnými výsledkami

23.4.2012

BRATISLAVA 23. apríla (WBN/PR) – Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., v uplynulom roku pokračovala v optimalizácii svojej prevádzky a procesov údržby, čo spolu s aktivitami zameranými na posilňovanie zákazníckej orientácie prispelo k stabilným ekonomickým výsledkom. Aj napriek celkovej zložitej ekonomickej situácii SPP – distribúcia dosiahla v roku 2011 čistý zisk po zdanení vo výške 112 mil. EUR. Hlavným zdrojom výnosov boli tradične tržby za poskytnutie distribučnej kapacity. Celkový objem distribuovaného plynu v roku 2011 dosiahol 5,33 mld. m3. Finančné výsledky dnes potvrdilo Valné zhromaždenie spoločnosti.

Medzi priority spoločnosti v roku 2011 patrili posilňovanie zákazníckej orientácie, udržanie vysokého štandardu bezpečnosti siete a zvyšovanie efektivity a výkonnosti. „Môžeme konštatovať, že aj napriek tomu, že aj naša spoločnosť pociťuje nepriaznivý dopad ekonomickej krízy na objemy distribuovaného plynu, dosiahla SPP – distribúcia v roku 2011 stabilné ekonomické výsledky. To sa nám podarilo najmä zlepšením výkonnosti a efektivity interných procesov. Naším strategickým záväzkom naďalej zostáva zaistenie bezpečnosti distribúcie a konkurencieschopnosti služieb, ktoré poskytujeme všetkým zákazníkom pripojeným k našej distribučnej sieti,“ zhodnotil uplynulé obdobie Jean-Pierre Béringuier, predseda predstavenstva spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

SPP – distribúcia aj v minulom roku jasne dokázala, že je schopná dlhodobo garantovať bezpečnú a spoľahlivú distribúciu plynu pre svojich zákazníkov aj na dynamicky sa vyvíjajúcom trhu, čo je jedným z predpokladov ďalšieho rozvoja objemov distribuovaného plynu. Bohumil Kratochvíl, generálny riaditeľ SPP – distribúcia, a.s., v tejto súvislosti zdôraznil: „Naše interné štruktúry a procesy priebežne prispôsobujeme potrebám našich partnerov, pričom máme neustále na pamäti našu kľúčovú prioritu – bezpečnosť siete a spoľahlivosť distribúcie plynu. Preto sme investovali najmä do rekonštrukcie plynovodov, ktoré sa blížia ku koncu svojej životnosti a zároveň sme prijímali opatrenia na elimináciu poškodzovania plynárenských zariadení tretími stranami.“

Trh a zákazníci
Uplynulý rok priniesol výrazný nárast počtu aktívnych obchodníkov s plynom. Ku koncu roka 2011 pôsobilo aktívne v distribučnej sieti spoločnosti už 14 obchodníkov s plynom. Vďaka dôslednému monitorovaniu štandardov kvality a prísnemu dodržiavaniu nediskriminačného princípu a transparentnosti SPP – distribúcia, a. s., nezaznamenala žiadnu sťažnosť od obchodníkov s plynom. Za mimoriadne významný úspech považuje SPP – distribúcia, a.s., fakt, že v roku 2011 pripojila k svojej sieti už 1,5-miliónteho zákazníka. 1. júla 2011 spoločnosť pristúpila k úplnej liberalizácii procesu pripájania k distribučnej plynárenskej sieti. Noví zákazníci si tak sami koordinujú celý proces výstavby svojej plynovej prípojky a prispôsobujú jej časový harmonogram svojim špecifickým potrebám.

Investície, bezpečnosť, kvalita
Celkové prostriedky investované do distribučnej plynárenskej siete v roku 2011 dosiahli úroveň vyše 70,2 mil. EUR. Hlavným cieľom spoločnosti je stále garantovať vysokú bezpečnosť siete a spoľahlivosť distribúcie zemného plynu, preto podstatná časť investícií smerovala najmä do obnovy siete. Distribučná sieť v dĺžke približne 33 000 km kladie vysoké nároky na kvalitu riadenia, kontrolu, údržbu a rekonštrukciu a práve týmto aktivitám venuje SPP – distribúcia, a.s., mimoriadnu pozornosť.

Dôkazom správnosti smerovania spoločnosti je tiež získanie ocenenia v prestížnej súťaži Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu, ktorá vychádza z Európskej ceny za kvalitu. Vyhlasovateľom súťaže, ktorá je postavená na princípoch modelu výnimočnosti European Foundation for Quality Management Excellence Model, je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Účasť spoločnosti v súťaži bola podmienená analýzou systémov riadenia kvality a výsledok je potvrdením toho, že procesy sú nastavené tak, aby podporovali krátkodobé a tiež dlhodobé potreby spoločnosti, jej zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov.

Efektivita
Spoločnosť spustila trojročný Program výkonnosti na obdobie 2011 až 2013, ktorý je postavený na piatich kľúčových oblastiach: optimalizácia údržbových činností, zlepšenie plánovania a realizácie investičných projektov, zvyšovanie kvality vzťahov so zákazníkmi, zvyšovanie kontroly nad stratami zemného plynu v sieti a kontinuálna optimalizácia kľúčových procesov distribúcie, ako aj organizačnej štruktúry.

V roku 2011 SPP – distribúcia, a.s., uskutočnila úplný outsourcing výkonu odpočtov, zlúčila sekciu Slovenského plynárenského dispečingu a sekciu riadenia aktív s cieľom centralizovať zodpovednosť za strategický manažment a prevádzku siete.

Porovnanie štruktúry zisku po zdanení (v mil. EUR)

20112010Výnosy z predaja služieb371,86387,54Prevádzkové náklady-238,40-251,29Prevádzkový zisk133,46136,25 Zisk/strata z finančnej činnosti -0,67 -0,56 Zisk pred zdanením 132,79 135,69 Daň z príjmu -20,37 -28,66Zisk po zdanení112,43107,03

SPP – distribúcia, a.s. (www.spp-distribucia.sk) začala činnosť 1. júla 2006 po právnom odčlenení všetkých činností súvisiacich s distribúciou zemného plynu a distribúciou aktív ako 100 % dcérska spoločnosť SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.). SPP – distribúcia, a.s. zaisťuje prevádzku a údržbu takmer 33 000 km plynárenskej distribučnej siete. V súčasnosti je z celkového počtu obcí na Slovensku plynofikovaných 2 234 (t.j. 77 % z celkového množstva), v ktorých žije až 94 % všetkých obyvateľov Slovenska. Spoločnosť zabezpečuje distribúciu zemného plynu pre vyše 1,5 milióna zákazníkov na Slovensku.