SPP-distribúcia so stabilnými finančnými výsledkami

23.4.2012

BRATISLAVA 23. apríla (WBN/PR) – Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., v uplynulom roku pokračovala v optimalizácii svojej prevádzky a procesov údržby, čo spolu s aktivitami zameranými na posilňovanie zákazníckej orientácie prispelo k stabilným ekonomickým výsledkom. Aj napriek celkovej zložitej ekonomickej situácii SPP – distribúcia dosiahla v roku 2011 čistý zisk po zdanení vo výške 112 mil. EUR. Hlavným zdrojom výnosov boli tradične tržby za poskytnutie distribučnej kapacity. Celkový objem distribuovaného plynu v roku 2011 dosiahol 5,33 mld. m3. Finančné výsledky dnes potvrdilo Valné zhromaždenie spoločnosti.

Medzi priority spoločnosti v roku 2011 patrili posilňovanie zákazníckej orientácie, udržanie vysokého štandardu bezpečnosti siete a zvyšovanie efektivity a výkonnosti. „Môžeme konštatovať, že aj napriek tomu, že aj naša spoločnosť pociťuje nepriaznivý dopad ekonomickej krízy na objemy distribuovaného plynu, dosiahla SPP – distribúcia v roku 2011 stabilné ekonomické výsledky. To sa nám podarilo najmä zlepšením výkonnosti a efektivity interných procesov. Naším strategickým záväzkom naďalej zostáva zaistenie bezpečnosti distribúcie a konkurencieschopnosti služieb, ktoré poskytujeme všetkým zákazníkom pripojeným k našej distribučnej sieti,“ zhodnotil uplynulé obdobie Jean-Pierre Béringuier, predseda predstavenstva spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

SPP – distribúcia aj v minulom roku jasne dokázala, že je schopná dlhodobo garantovať bezpečnú a spoľahlivú distribúciu plynu pre svojich zákazníkov aj na dynamicky sa vyvíjajúcom trhu, čo je jedným z predpokladov ďalšieho rozvoja objemov distribuovaného plynu. Bohumil Kratochvíl, generálny riaditeľ SPP – distribúcia, a.s., v tejto súvislosti zdôraznil: „Naše interné štruktúry a procesy priebežne prispôsobujeme potrebám našich partnerov, pričom máme neustále na pamäti našu kľúčovú prioritu – bezpečnosť siete a spoľahlivosť distribúcie plynu. Preto sme investovali najmä do rekonštrukcie plynovodov, ktoré sa blížia ku koncu svojej životnosti a zároveň sme prijímali opatrenia na elimináciu poškodzovania plynárenských zariadení tretími stranami.“

Trh a zákazníci
Uplynulý rok priniesol výrazný nárast počtu aktívnych obchodníkov s plynom. Ku koncu roka 2011 pôsobilo aktívne v distribučnej sieti spoločnosti už 14 obchodníkov s plynom. Vďaka dôslednému monitorovaniu štandardov kvality a prísnemu dodržiavaniu nediskriminačného princípu a transparentnosti SPP – distribúcia, a. s., nezaznamenala žiadnu sťažnosť od obchodníkov s plynom. Za mimoriadne významný úspech považuje SPP – distribúcia, a.s., fakt, že v roku 2011 pripojila k svojej sieti už 1,5-miliónteho zákazníka. 1. júla 2011 spoločnosť pristúpila k úplnej liberalizácii procesu pripájania k distribučnej plynárenskej sieti. Noví zákazníci si tak sami koordinujú celý proces výstavby svojej plynovej prípojky a prispôsobujú jej časový harmonogram svojim špecifickým potrebám.

Investície, bezpečnosť, kvalita
Celkové prostriedky investované do distribučnej plynárenskej siete v roku 2011 dosiahli úroveň vyše 70,2 mil. EUR. Hlavným cieľom spoločnosti je stále garantovať vysokú bezpečnosť siete a spoľahlivosť distribúcie zemného plynu, preto podstatná časť investícií smerovala najmä do obnovy siete. Distribučná sieť v dĺžke približne 33 000 km kladie vysoké nároky na kvalitu riadenia, kontrolu, údržbu a rekonštrukciu a práve týmto aktivitám venuje SPP – distribúcia, a.s., mimoriadnu pozornosť.

Dôkazom správnosti smerovania spoločnosti je tiež získanie ocenenia v prestížnej súťaži Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu, ktorá vychádza z Európskej ceny za kvalitu. Vyhlasovateľom súťaže, ktorá je postavená na princípoch modelu výnimočnosti European Foundation for Quality Management Excellence Model, je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Účasť spoločnosti v súťaži bola podmienená analýzou systémov riadenia kvality a výsledok je potvrdením toho, že procesy sú nastavené tak, aby podporovali krátkodobé a tiež dlhodobé potreby spoločnosti, jej zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov.

Efektivita
Spoločnosť spustila trojročný Program výkonnosti na obdobie 2011 až 2013, ktorý je postavený na piatich kľúčových oblastiach: optimalizácia údržbových činností, zlepšenie plánovania a realizácie investičných projektov, zvyšovanie kvality vzťahov so zákazníkmi, zvyšovanie kontroly nad stratami zemného plynu v sieti a kontinuálna optimalizácia kľúčových procesov distribúcie, ako aj organizačnej štruktúry.

V roku 2011 SPP – distribúcia, a.s., uskutočnila úplný outsourcing výkonu odpočtov, zlúčila sekciu Slovenského plynárenského dispečingu a sekciu riadenia aktív s cieľom centralizovať zodpovednosť za strategický manažment a prevádzku siete.

Porovnanie štruktúry zisku po zdanení (v mil. EUR)

20112010Výnosy z predaja služieb371,86387,54Prevádzkové náklady-238,40-251,29Prevádzkový zisk133,46136,25 Zisk/strata z finančnej činnosti -0,67 -0,56 Zisk pred zdanením 132,79 135,69 Daň z príjmu -20,37 -28,66Zisk po zdanení112,43107,03

SPP – distribúcia, a.s. (www.spp-distribucia.sk) začala činnosť 1. júla 2006 po právnom odčlenení všetkých činností súvisiacich s distribúciou zemného plynu a distribúciou aktív ako 100 % dcérska spoločnosť SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.). SPP – distribúcia, a.s. zaisťuje prevádzku a údržbu takmer 33 000 km plynárenskej distribučnej siete. V súčasnosti je z celkového počtu obcí na Slovensku plynofikovaných 2 234 (t.j. 77 % z celkového množstva), v ktorých žije až 94 % všetkých obyvateľov Slovenska. Spoločnosť zabezpečuje distribúciu zemného plynu pre vyše 1,5 milióna zákazníkov na Slovensku.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.