Štát pridá aj duchovným, ich platy sa zvýšia

8.12.2013

BRATISLAVA 8. decembra (WEBNOVINY) – Stupnica základných platov duchovných cirkví a náboženských spoločností sa od 1. januára 2014 zvýši o jednotnú sumu 16 eur.

Vyplýva to z návrhu na zmenu nariadenia vlády SR o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností. Do pripomienkového konania ho predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR.

Z materiálu vyplýva, že stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny a dĺžky výkonu duchovenskej činnosti sa bude začínať na 267,33 eurách a končiť sa na 678,64 eurách.

Platy stúpnu na základe Kolektívnej zmluvy

Ako sa uvádza v predkladacej správe návrhu, predkladá sa na základe zákona o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom. Ten určuje, že základný plat duchovných sa v príslušnom roku zvýši o rovnaké percento alebo o rovnakú pevnú sumu a v rovnakom termíne, ako sa zvýši základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Aktuálna úprava vyplýva z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní na rok 2014. Kolektívnu zmluvu podpísali jej zmluvné strany 25. novembra.

Podľa nej sa od 1. januára 2014 základná stupnica platových taríf, osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov a osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov zvýšia o pevnú sumu 16 eur.

V nadväznosti na to sa rovnakým spôsobom a v rovnakom termíne zvyšujú základné platy duchovných tých cirkví, ktoré žiadajú príspevok zo štátneho rozpočtu.

Materiál je v skrátenom pripomienkovom konaní do pondelka 9. decembra. Dôvodom skráteného konania je časová nadväznosť na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na rok 2014 vo verejnej službe.

Príspevok od štátu nedostávajú štyri cirkvi

Štát poskytuje cirkvám a náboženským spoločnostiam v súčasnosti len finančné prostriedky na platy duchovných a prevádzkových zamestnancov riadiacich orgánov cirkví, na príslušné odvody do poistných fondov za zamestnávateľa a čiastočne na prevádzku ústredí, píše sa to vo všeobecnej časti dôvodovej správy návrhu.

Predkladateľ návrhu, MK SR pripomína, že nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu na platy duchovných a prevádzku ústredia si neuplatňujú z prevažne vieroučných dôvodov štyri subjekty. Ide o: Náboženskú spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike, Kresťanské zbory na Slovensku, Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike a Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike.

Cirkev adventistov siedmeho dňa – Slovenské združenie a Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike žiadajú štát o príspevok len na chod cirkevného ústredia.

Ministerstvo kultúry dodáva, že výšku platu duchovných cirkví a náboženských spoločností určuje nariadenie vlády o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností pričom duchovnému patrí základný plat podľa stupnice, ktorá je súčasťou tohto nariadenia.

„Na ocenenie vysokej kvality výkonu môže príslušná cirkev zvýšiť príslušný tarifný plat duchovného až o 30 percent. Duchovnému ďalej patrí hodnostný prídavok určený rozpätím v závislosti od skupiny funkcie, ktorú vykonáva v rámci duchovenskej činnosti,“ píše sa vo všeobecnej časti dôvodovej správy k návrhu.