Stavať sa bude kvalitnejšie, zákon podnietil spadnutý most

6.11.2012

BRATISLAVA 6. novembra (WEBNOVINY) – Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) očakáva, že pripravovaný nový stavebný zákon a novela zákona o verejnom obstarávaní pomôžu tomu, aby sa znížil počet padajúcich stavieb na Slovensku.

Za potrebné považuje zabezpečiť a zvýšiť kvalitu v procese výstavby, pričom súčasnú situáciu je podľa nej možné zmeniť správnym nastavením právnych predpisov a kritérií verejného obstarávania. Komora tak v stanovisku pre agentúru SITA reagovala na nedávnu tragédiu pri výstavbe mosta na diaľnici D1 Jánovce – Jablonov pri Levoči, kde zlyhala dočasná podporná konštrukcia pri betónovaní mostu.

Keďže stavebné diela majú životnosť presahujúcu niekoľko generácií, podľa uvedenej stavovskej organizácie regulácia cien pri plánovaní a zhotovovaní stavebných konštrukcií nemôže byť riadená len pravidlami voľného trhu.

„Je dôležité, aby pri rozhodovaní vo fázach plánovania, kontroly, realizácie a údržby stavieb nebola jediným kritériom najnižšia cenová ponuka, ale ekonomicky najvýhodnejšia ponuka s primeranou cenou a zodpovednosťou za dosiahnutie kvalitného stavebného diela,“ tvrdí predseda SKSI Vladimír Benko.

Opravy cenu stavby podstatne navýšia

V mnohých prípadoch sa podľa neho nielen na Slovensku stáva, že už po veľmi krátkom čase životnosti stavieb sú nutné ich zosilnenia a úpravy. A nakoniec je ich cena podstatne vyššia, ako sa očakávalo, a aká by bola pri kvalitnom a cenovo primeranom plánovaní od začiatku.

Do nového stavebného zákona, ktorý pripravuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, chce komora, aj v spolupráci s ostatnými profesijnými organizáciami, presadiť, aby bola projektová dokumentácia vo všetkých fázach, od územného konania až po kolaudáciu stavby, pripravovaná odborníkmi – autorizovanými osobami.

Kontrola by mala sledovať celý priebeh stavby

Pre vybrané konštrukcie by mala byť zavedená účinná a nezávislá kontrola vo všetkých stupňoch prípravy a realizácie stavby, vrátane inštitútu stavebného dozoru. Ten by podľa komory vykonával kontrolnú funkciu v zastúpení štátu s kompetenciami až po zastavenie stavby v prípade pochybností o spoľahlivosti voči zlyhaniu.

„Týmto spôsobom by sa podstatnou mierou zredukovali možné zlyhania konštrukcií a zabezpečilo zvýšenie ochrany životov a zdravia našich obyvateľov,“ dodala Slovenská komora stavebných inžinierov. Slovenská stavebná inšpekcia sa nepodieľa na kontrole ani vyšetrovaní nehody pri stavbe mosta na diaľnici Jánovce – Jablonov.

„Slovenská stavebná inšpekcia vykonáva hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách povoľovaných všeobecnými stavebnými úradmi. Teda nie je oprávnená vykonávať hlavný štátny stavebný dohľad na stavbách, ktorých povoľovanie je v pôsobnosti špeciálnych stavebných úradov, vojenských a iných stavebných úradov,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ Slovenskej stavebnej inšpekcie Rudolf Kovačka.

Špeciálne stavebné úrady povoľujú stavby v územných obvodoch, stavby letísk a leteckých pozemných zariadení, dráh a na dráhe, pozemných komunikácií, vodné stavby, ako aj stavby podliehajúce integrovanému povoľovaniu, stavby na povrchu bezprostredne slúžiace prevádzke banských diel a banských stavieb pod povrchom a stavby skladov výbušnín.

Vojenské a iné stavebné úrady povoľujú stavby pre obranu štátu mimo územia vojenských obvodov a pre bezpečnosť štátu, stavby zboru väzenskej a justičnej stráže, uránového priemyslu a jadrových zariadení.