Stavba kompletného obchvatu Galanty ide do finále

GALANTA 30. apríla (WBN/PR) – Stavba očakávaného obchvatu Galanty sa dostáva do konečnej fázy. Tretiu etapu projektu financovaného v rámci Operačného programu Doprava dnes slávnostne odštartoval poklepaním základného kameňa štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček spolu s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest Romanom Žemberom a primátorom Galanty Ladislavom Maťašovským.

„Ministerstvo dopravy vynaloží maximálne úsilie, aby tak, ako sa v roku 2015 mesto Galanta dočká kompletného cestného obchvatu, boli spustené do prevádzky podobné projekty aj v ďalších regiónoch Slovenska,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Viktor Stromček.

Denne prejde centrom Galanty približne od 16 do 18-tisíc vozidiel. Výstavba južného mestského obchvatu, ktorý je súčasťou cesty I/75, zabezpečí plynulosť cestnej premávky a minimalizuje negatívne vplyvy dopravy na život obyvateľov mesta. Zároveň sa vytvoria predpoklady pre ďalší priaznivý hospodársky rozvoj priľahlého územia, keďže súčasťou projektu je aj mimoúrovňové napojenie priemyselného parku Samsung na novovybudovanú cestu.

Všetky tri etapy galantského obchvatu sú financované z fondov EÚ. Druhá a tretia etapa sú súčasťou projektov Operačného programu Doprava 2007-2013 (prioritná os 5.2, cesty I. triedy). Prijímateľom pomoci z OPD je Slovenská správa ciest, zhotoviteľom stavby tretej etapy obchvatu je firma Strabag.

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov, či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.

Prioritné osi OPD:
PO1 – Železničná infraštruktúra
PO2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T)
PO3-Infraštruktúra intermodálnej prepravy
PO4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov
PO5- Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
PO6- Železničná verejná osobná doprava
PO7- Technická pomoc

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...