Straty z nedobytných pohľadávok sa zvyšujú

7.10.2013

BRATISLAVA 7. októbra (WBN/PR) – • Prieskum takmer v 10000 podnikoch po celej Európe ukazuje významné rozdiely v tom, ako boli jednotlivé priemyselné odvetvia zasiahnuté nedobytnými pohľadávkami a oneskorenými platbami. Uvádza sa to v Bielej knihe európskeho platobného indexu v priemysle za rok 2013.
• Celkovo sa muselo v dôsledku oneskorených platieb alebo neuhradenia pohľadávok odpísať 350 miliárd eur, t.j. 3,0 percentá zo všetkých obchodných transakcií uskutočnených v danom roku.
• Medzi najviac postihnutými sektormi sú stavebníctvo, odvetvie zdravotníctva, odborné služby a oblasť médií, kde sa straty z nedobytných pohľadávok naďalej zvyšujú.
• Najstrmší nárast strát z nedobytných pohľadávok v porovnaní s rokom 2012 je vidieť v sektore médií a v sektore podnikových služieb, a to až o 25 %, resp. 19 %.

Európske podniky boli nútené odpísať rekordnú sumu 350 miliárd EUR alebo inak 3,0 percentá zo všetkých transakcií uskutočnených v roku 2012 v dôsledku omeškania, alebo neuhrádzania platieb. Sú to peniaze, ktoré by mohli byť použité na investovanie do inovácií, vytváranie pracovných miest a rozširovania podnikov. Biela kniha európskeho platobného indexu v priemysle za rok 2013 tiež ukazuje, že táto záťaž nie je v rôznych odvetviach rozložená rovnomerne – odborné služby (napríklad účtovníkov, výpočtárov poistenia, architektov, náborových pracovníkov) sú najťažšie postihnutými. Úroveň strát z nedobytných pohľadávok u nich dosahuje až 4,5 percenta.

„Omeškané alebo neuhradené platby dosiahli také hrozivé rozmery, že to predstavuje hlavnú prekážku pre trvalo udržateľné oživenie hospodárstva v Európe. Kvôli stratám z výrazne omeškaných platieb a neochote bánk poskytovať pôžičky, mnoho menších firiem má veľmi úzky priestor na konsolidáciu svojich financií, keďže ich likvidita sa zmenšuje s nebývalou rýchlosťou,“ hovorí Lars Wollung, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Intrum Justitia.

Podľa tohtoročného prieskumu európskeho platobného indexu museli v odvetviach stavebníctva, médií a vzdelávania odpísať pohľadávky v oveľa väčšom rozsahu, zatiaľ čo v sektore služieb inžinierskych sietí, dopravy a vo výrobnom sektore sú na tom lepšie ako je priemer. Vlani vykázalo zdravotníctvo najstrmší nárast pohľadávok, ktoré museli odpísať až na úroveň 3,5 percenta s trendom 7-percentného nárastu, ktorý však pokračuje s určitými náznakmi zlepšenia v dlhodobom horizonte.

“I keď úroveň nedobytných pohľadávok v zdravotníctve v tomto roku pokračovala v raste, tempo je nižšie a stretávame sa s tým, že odvetvie ako celok čaká menej dní na odovzdanie pohľadávok, ktoré sa stali splatnými profesionálnemu partnerovi. Väčší podiel respondentov využíva profesionálnych partnerov na riešenie problémov s meškajúcimi platbami. Sú to povzbudivé príznaky,“ uvádza Lars Wollung, CEO a prezident spoločnosti Intrum Justitia.

Najvyšší nárast strát z nedobytných pohľadávok je vidieť v mediálnom sektore, kde sa muselo odpísať 3,5 percenta všetkých transakcií ako straty z nedobytných pohľadávok, čo je nárast o 25 percent. Mediálny sektor nevykazuje žiadne ďalšie pozitívne čísla. 63 percent respondentov uvádza stratu príjmov z dôvodu omeškania platieb a 58 percent uviedlo, že mali problémy s likviditou. Až 54 percent respondentov predpokladá u svojich dlžníkov počas nasledujúcich 12 mesiacov platobné riziká. Celkovo sa vyhliadky tohto sektora na nadchádzajúce obdobie javia ako neradostné.

„Hoci sa vykreslený obraz v našej správe môže zdať znepokojujúci, existujú opatrenia, pomocou ktorých sa môžu spoločnosti chrániť. Existuje množstvo opatrení, pomocou ktorých je možné dosiahnuť zlepšenie výsledkov. Môžeme vidieť, že podniky, ktoré poznajú svojich zákazníkov a uplatňujú efektívne pravidlá úverovania, dokážu dostať zaplatené skôr a musia odpisovať menšie percento z predaja,“ poznamenáva Lars Wollung.

Úplné znenie Bielej knihy európskeho platobného indexu v priemysle za rok 2013 nájdete na webovej stránke www.intrum.sk

Ako môžete podporiť napredovanie svojej spoločnosti?
Lars Wollung, generálny riaditeľ spoločnosti Intrum Justitia, radí:

1. Pre riadenie rizík a rastu spoločnosti si vytvorte, neustále zdokonaľujte a realizujete vyvážené a solídne pravidlá úverovania.
2. Merajte a sledujte kapitál použitý v procese riadenia rizík, aby ste znížili náklady na kapitál.
3. Uistite sa, že poznáte zákazníka, s ktorým uzatvárate obchody.
4. Pripravte si jasnú zmluvu so svojím zákazníkom, v ktorej budú uvedené všetky podmienky vášho podnikania.
5. Integrujte odbytové, marketingové a finančné oddelenie a zabezpečte efektívny proces fakturovania, aby ste sa vyhli platobnej neschopnosti.
6. Zaveďte pravidelnú kontrolu adresy zákazníka.
7. Monitorujte informácie z hospodárstva a priemyslu, ako aj solventnosť hlavných zákazníkov.
8. Znížte úbytok svojich zákazníkov a upevnite vzťahy so zákazníkmi prispôsobením vášho úverového procesu platobnej disciplíne zákazníka a jeho platobnej schopnosti.
9. Zaveďte systém rýchlych upomienok a prípadne účtujte úroky z omeškania.
10. Vyvažujte štruktúru svojich zákazníkov s ohľadom na riziká a potenciál rastu.
11. Vždy podnikajte okamžité opatrenia na zabezpečenie úhrady pohľadávok.

Podrobnejšie informácie získate na webovej stránke Intrum.com

Informácia o Intrum Justitia
Spoločnosť Intrum Justitia je v Európe vedúcim zoskupením zaoberajúcim sa službami správy úverov (CMS) a ponúka služby zamerané na merateľné zlepšenie tokov hotovosti a ziskovosti z dlhodobého hľadiska u svojich klientov, vrátane odkúpenia pohľadávok. Spoločnosť Intrum Justitia, ktorá bola založená v roku 1923 má asi 3 500 zamestnancov v 20 krajinách. Spoločnosť Intrum Justitia AB je od roku 2002 kótovaná na burze NASDAQ OMX v Štokholme. Ďalšie informácie získate na www.intrum.com

Informácia o Bielej knihe európskeho platobného indexu v priemysle za rok 2013
Prieskum bol vykonaný súčasne v 29 krajinách Európy v predchádzajúcom období roku 2013. Prieskum sa vykonával písomne a zúčastnilo sa ho takmer 10000 spoločností.

Dotazník bol preložený do príslušných národných jazykov. Dotazníky boli odosielané a vracané decentralizovane, prostredníctvom národných pobočiek spoločnosti v príslušných krajinách avšak analýza bola vykonávaná centrálne v súlade s vopred stanovenými pravidlami. Všetky informácie boli overované a do hodnotenia neboli zahrnuté neisté informácie. Okrem toho sa pri hodnotení nebrali do úvahy všetky anonymne predložené dotazníky.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.