Súdny dvor EÚ rozhodol v prípade sporu o mýtny tender

29.3.2012

BRATISLAVA 29. marca (WEBNOVINY) – Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu vo štvrtok rozhodol o žiadosti Najvyššieho súdu SR.

Ten sa pýtal na výklad práva únie v prípade sporu vylúčených uchádzačov z mýtneho tendra, pretože má pochybnosti o rozhodnutiach Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), a.s. NDS, ako verejný obstarávateľ užšej súťaže na elektronický výber mýta, podľa výroku európskeho súdu musela vo verejnej súťaži požiadať uchádzača o vysvetlenie, pokiaľ sa cena uvedená v ponuke javila ako neobvykle nízka.

Nebola však povinná požadovať vysvetlenia v prípade, ak je ponuka nepresná alebo nie je v súlade s technickými špecifikáciami v súťažných podkladoch.

Verdikt potvrdil argumenty štátu

NDS začala mýtny tender v septembri 2007. „Zoskupenie podnikov SAG ELV a Slovakpass spolu s ostatnými uchádzačmi predložili ponuky do tejto verejnej súťaže. NDS ich následne požiadala o vysvetlenie k technickým otázkam ich ponúk a o vysvetlenie neobvykle nízkej ceny, ktorú uchádzači uviedli,“ uvádza sa v správe, ktorú Súdny dvor EÚ poskytol agentúre SITA. Napriek tomu, že obe združenia odpovedali na tieto otázky, NDS ich z verejného obstarávania vylúčila.

Vyradení uchádzači s námietkami proti vylúčeniu z mýtneho tendra neuspeli na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO) ani so žalobami na Krajskom súde v Bratislave proti rozhodnutiam úradu. Spory sa tak dostali až na Najvyšší súd SR, ktorý sa pred rozhodnutím obrátil na Súdny dvor EÚ.

Najvyšší súd vyslovil pochybnosti, či sú rozhodnutia NDS v súlade so zásadami práva únie o zákaze diskriminácie a transparentnosti vo verejnom obstarávaní. Najvyšší súd sa domnieva, že NDS vylúčila spomínané združenia z tendra bez toho, aby ich vopred požiadala o vysvetlenie týkajúce sa údajného porušenia technických špecifikácií v súťažných podkladoch a aby dostatočne jasne vyzvala uchádzačov, nech sa vyjadria k pochybnostiam okolo neobvykle nízkej ceny.

„Súdny dvor podal v tomto rozsudku výklad práva EÚ na základe otázok Najvyššieho súdu SR. Nebolo jeho úlohou posudzovať skutkové okolnosti prípadu pred Najvyšším súdom SR,“ uviedol v stanovisku pre agentúru SITA hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.

Verdikt podľa neho v relevantných častiach v zásade potvrdil argumentáciu štátu, ktorú prezentovala zástupkyňa SR pred súdmi EÚ Beatrix Ricziová.

O tom, či žiadosť o vysvetlenie neobvykle nízkej ceny spĺňala potrebné požiadavky, musí rozhodnúť Najvyšší súd SR. Súdny dvor uviedol, že európska smernica vyžaduje od verejného obstarávateľa, aby preveril základné charakteristické parametre ponúk, ktoré uvádzajú neobvykle nízke ceny, a ukladá mu na tento účel povinnosť požiadať uchádzačov, aby poskytli potrebné odôvodnenia na preukázanie toho, že tieto ponuky sú seriózne.

„Smernica teda bráni stanovisku verejného obstarávateľa, ktorý tvrdí, že nemusí žiadať, aby uchádzač vysvetlil neobvykle nízku cenu,“ informoval ďalej Súdny dvor. Verejný obstarávateľ musí teda jasne formulovať svoju žiadosť o vysvetlenie. Iba vnútroštátny súd však môže preveriť, či bola táto podmienka splnená.

Ponuky neboli jasné

Smernica podľa Súdneho dvora neukladá obstarávateľovi povinnosť žiadať uchádzačov v prípade užšej súťaže, aby objasnili svoje ponuky vzhľadom na technické špecifikácie v súťažných podkladoch pred tým, ako ponuky odmietne z dôvodu, že sú nepresné alebo nie sú v súlade s týmito špecifikáciami. Uchádzači pritom podľa súdu musia tiež dbať o to, aby ich ponuky boli vypracované dostatočne jasne.

„V súčasnosti je na ÚVO a NDS, aby ďalej hájili svoju pozíciu pred Najvyšším súdom SR v súlade s týmto rozsudkom. Zároveň je na ministerstve dopravy, aby ďalej komunikovalo s Európskou komisiou s ohľadom na konanie proti SR,“ uzavrel Bubla.

Najnižšiu cenu v tendri na mýto zo štyroch účastníkov predložil Slovakpass, a to 19,006 mld. Sk vrátane dane z pridanej hodnoty. Navrhnutá cena mala pritom 60-percentnú váhu medzi troma kritériami na vyhodnotenie ponuky. Predpokladaná hodnota mýtneho systému bola 20 mld. Sk. ToSy.sk navrhlo za mýtny systém 19,620 mld. Sk a Kapsch 22,575 mld. Sk.

Týchto troch uchádzačov NDS vyradila pre nesplnenie podmienok účasti. Najdrahšiu cenu navrhla skupina SanToll – Ibertax, a to 25,670 mld. Sk, a keďže ako jediná zostala v súťaži, získala kontrakt. Obe firmy neskôr založili spoločnosť SkyToll, a.s., ktorá v januári 2009 uzavrela s NDS zmluvu o vybudovaní a prevádzke elektronického výberu mýta na Slovensku. Mýtny systém začal fungovať v roku 2010.