Tretia etapa cesty I/50 vo Zvolene má byť hotová koncom roka

BRATISLAVA 9. augusta (WBN/PR) – Postupná prestavba prieťahu cesty I/50 cez Zvolen skvalitní a zrýchli dopravu v tomto okresnom meste na južnom ťahu z Nitry do Košíc. Umožní to tretia etapa rekonštrukcie komunikácie na úseku Zvolen, Pustý hrad – Neresnica.

V rámci nej bude vybudovaná mimoúrovňová križovatka ciest I/50 a I/66 na mieste doterajšej úrovňovej križovatky. Cesta č. 50 bude zrekonštruovaná ako smerovo rozdelená v dĺžke 440 metrov a cesta č. 66 bude zrekonštruovaná úplne na 678-metrovom úseku. Po dokončení investície sa zvýšia kvalitatívne parametre, rýchlosť, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.

Cesta I/50 je jednou z najdôležitejších dopravných tepien v smere západ – východ, od hranice Slovenska s Českou republikou po hranicu s Ukrajinou. Zároveň je zaradená do medzinárodnej cestnej siete ako E 571.

Projekt I/50 Zvolen, Pustý hrad – Neresnica, III. etapa je financovaný na 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a zvyšok zo štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Doprava (OPD) 2007 – 2013. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je riadiacim orgánom OPD, Slovenská správa ciest ako investor je prijímateľom finančnej pomoci.

Tretia etapa stavby začala koncom roku 2011 a ukončenie je plánované v závere tohto roku. „Realizovaných je 67,5 % prác. Projekt prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie, podmienok ochrany života a zdravia obyvateľov, ochrany životného prostredia a vyváženému rozvoju regiónu,“ informovala Slovenská správa ciest.

Zhotoviteľom stavebných prác za zmluvnú cenu, vrátane dodatkov, 6,8 milióna eur bez DPH je Združenie I/50 Zvolen, Pustý hrad – Neresnica, III. etapa. Vedúcim členom združenia je spoločnosť Stavby mostov Slovakia, a.s. Banská Bystrica a členom firma SMP CZ, a.s. Praha.

FOTOGALÉRIA: Rekonštrukcia cesty I/50 vo Zvolene

Dôvodom realizácie projektu je to, že doterajšia úrovňová križovatka ciest I/50 a I/66 podľa Slovenskej správy ciest už nevyhovovala kapacitne ani kvalitatívne. Svetelne riadená križovatka prekážala v plynulosti dopravy na tomto úseku. Cesta je v súčasnosti nadmerne zaťažená narastajúcou dopravou, najmä ťažkými nákladnými automobilmi.

Priepustnosť úrovňovej križovatky bola podľa cestárov prekonaná o 18 percent už pri celoštátnom sčítaní dopravy v roku 2005. Vtedy prešlo križovatkou denne 31 536 vozidiel a ich počet by sa mal do roku 2015 zvýšiť približne o tretinu. Zároveň bol na križovatke prekonaný celoštátny ročný priemer počtu dopravných nehôd na jeden kilometer.

Keďže cesta z pohľadu kvalitatívnych parametrov už nespĺňala základné požiadavky pre plynulú a bezpečnú premávku, mala zníženú spôsobilosť prevádzky s priečnymi aj pozdĺžnymi priečnymi deformáciami, preto bola nevyhnutná rekonštrukcia celej komunikácie.

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty, ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.

Prioritné osi OPD:
PO1 – Železničná infraštruktúra
PO2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T)
PO3 – Infraštruktúra intermodálnej prepravy
PO4 – Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov
PO5 – Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
PO6 – Železničná verejná osobná doprava
PO7 – Technická pomoc

Investícia do Vašej budúcnosti
Projekt technickej pomoci OPD „Poskytovanie služieb informačnej kampane Operačného programu Doprava 2007-2013“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...