Home

Nachádzate sa tu

Poistenie účtovníctva

Profesia účtovníčky alebo účtovníka, daňového poradcu alebo audítora alebo účtovníka - zamestnanca je spojená s rizikami, ktoré je možné efektívne poistiť. 

Ste účtovník - účtovníčka alebo daňový poradca, či audítor? Poraďte sa s nami

na infolinke 0948 117 707 
alebo nám napíšte e-mail na adresu online@poistenie.sk.


Obsah stránky:

Poistenie zodpovednosti účtovníka - zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
Poistenie profesnej zodpovednosti účtovníka - živnostníka a daňového poradcu
Poistenie profesnej zodpovednosti právnickej osoby - účtovníctvo, audítori
Poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
Poistenie motorových vozidiel

Poistenie zodpovednosti účtovníka - zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

 • Poistenie kryje škodu spôsobenú zamestnávateľovi do výšky 4 mesačných hrubých platov podľa zákonníka práce; 
 • Pripoistenie škôd na motorovom vozidle zamestnávateľa;
 • Porovnajte si ponuky viacerých poisťovní online za niekoľko sekúnd!
 • Poistite sa online za 5 minút!

Poistenie profesnej zodpovednosti účtovníka - živnostníka alebo daňového poradcu

 • Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie účtovníka - fyzickej osoby alebo daňového poradcu;
 • Poistenie kryje aj čisté finančné škody spôsobené pri práci účtovníka(čky) – pokuty a penále pre chybné zaúčtovanie, oneskorené doručenie dokladov na daňový úrad, regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne;
 • Pripoistenie straty prevzatých dokumentov;
 • Retroaktívny dátum poistného krytia k začiatku poistenia;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a získate najlepšiu ponuku na trhu!
 • Pripravíme vám poistnú zmluvu do 48 hodín.

Poistenie profesnej zodpovednosti právnickej osoby - účtovníctvo, audítori

 • Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu účtovníckej alebo audítorskej spoločnosti - právnickej osoby; 
 • Poistenie kryje škody spôsobené pri poskytovaní účtovného poradenstva, vedenia účtovníctva, vykonávanie účtovného auditu – pokuty a penále pre chybné zaúčtovanie, oneskorené doručenie dokladov na daňový úrad, regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne;
 • Pripoistenie straty prevzatých dokumentov;
 • Retroaktívny dátum poistného krytia k začiatku poistenia;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a získate najlepšiu ponuku na trhu!
 • Pripravíme vám poistnú zmluvu do 48 hodín.

Poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám

 • Kancelársku a výpočtovú techniku je možné poistiť proti všetkým nebezpečenstvám - poistenie elektroniky;
 • Krytie proti rozbitiu, prepätiu, živelným udalostiam a krádeži;
 • Poistenie sa vzťahuje aj na neodborný zásah alebo nešikovnosť obsluhy;
 • Poistené môžu byť aj prenosné zariadenia, a to aj počas prepravy;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a my vám spracujeme ponuku do 2 pracovných dní.

Poistenie majetku - hnuteľných vecí a budovy

 • Poisťuje sa hnuteľný majetok - zariadenie kancelárie, ako aj budovy a stavby;
 • Poistné krytie proti klasickým majetkovým rizikám - požiar, živelné pohromy a krádež;
 • Poistenie na novú hodnotu - plnenie vždy v nových cenách;
 • Vyplňte dotazník a my vám predložíme poistné riešenie.

Poistenie motorových vozidiel