Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou mení taktiku

21.8.2012

BRATISLAVA 21. augusta (WEBNOVINY) – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) predstavil v rámci návrhu svojho rozpočtu stratégiu nového vedenia na najbližšie roky.

Úrad na čele s Monikou Pažinkovou, ktorá zastáva post predsedníčky od 1. augusta si stanovilo dva zásadné ciele, a to kvalitatívne zvýšiť odbornú úroveň činnosti úradu, čím chce dosiahnuť vyšší stupeň dôveryhodnosti, ako aj zaviesť systémové zmeny vo verejnom zdravotnom poistení v prospech poistencov.

Naplnenie tejto stratégie v budúcom roku, ako aj v rokoch nasledujúcich si bude vyžadovať investíciu do informačného systému, ktorý podľa ÚDZS nepokrýva svojou funkčnosťou všetky potreby úradu.

Naplnenie cieľov si vyžiada aj kvalitné vedenie registrov, implementáciu DRG systému, realizáciu projektu EESSI (elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení) či zvýšenie dohľadov vo všetkých oblastiach.

Zavedú aj funkciu arbitra

ÚDZS ďalej plánuje zavedenie novej funkcie úradu v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti, a to úloha arbitra v zmluvných vzťahoch medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami.

Podľa Milana Michaliča z ÚDZS ide o návrh, na ktorom sa ešte len začína pracovať. „Pri súčasnom znení legislatívy má úrad obmedzené kompetencie, kedy nemôže priamo vstupovať do zmluvných vzťahov, ktoré sa riadia Obchodným zákonníkom,“ povedal Michalič.

Nový návrh by tak mal legislatívne vymedziť, aké kompetencie bude mať úrad pri riešení napríklad opakujúcich sa sporov, ktoré vznikajú pri uzatváraní či predlžovaní zmlúv medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

„Úrad má na základe vyžiadania množstvo podkladov od zdravotných poisťovní a z nich robí analýzy zmluvných vzťahov a cien, ktoré možno zobjektivizovať a využiť pri riešení vzniknutých sporov,“ uviedol Michalič.

Efektívnosť nemožno odhadnúť

Ako pokračoval, nakoľko ide o čerstvý návrh, akú finančnú efektívnosť prinesie, zatiaľ nemožno odhadnúť.
Dnes má ÚDZS na základe zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou len kompetenciu sledovať, či boli naplnené kritériá zmluvných vzťahov.

Vyriešiť by sa mali aj nevhodné priestorové umiestnenia súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk (SLaPA) a zefektívniť ich lokalizácia. Zároveň by sa mali aj štandardizovať postupy týchto pracovísk pri realizácii výkonov.

Úrad si stanovil za cieľ aj zlepšenie podmienok pre rozvoj medicínskych odborov patologickej anatómie a súdneho lekárstva.

„Zdroje uvedené v rozpočte úradu, budú okrem štandardného zabezpečenia prevádzky využívané na plnenie týchto úloh, ktorých cieľom je dosiahnutie horeuvedenej stratégie. Zároveň úrad pristúpi k racionalizácii nákladov v niektorých oblastiach,“ konštatuje sa v predkladacej správe.

Úrad dostane viac peňazí

Rozpočet ÚDZS počíta v budúcom roku s príjmami vo výške 35,8 mil. eur, čo oproti roku 2012 predstavuje viac o 3,5 mil. eur. Na navýšení sa bude podieľať príspevok zdravotných poisťovní, ktorý je oproti rozpočtu na rok 2012 o 920 tisíc eur vyšší.

Príjmy ovplyvní aj transfer z ministerstva zdravotníctva na spolufinancovanie niektorých projektov. Výdavky úradu by mali v budúcom roku dosiahnuť výšku 17, 9 mil. eur.

„Zostatok prostriedkov k 31. 12. 2012 vo výške 17 829 245 eur predstavuje očakávaný príspevok zdravotných poisťovní na činnosť úradu na rok 2013 vo výške 15 309 054 eur, ktorý bude v súlade s platným zákonom zaplatený v roku 2012 a 2 520 191 eur predpokladaný zostatok vlastných zdrojov,“ uvádza návrh rozpočtu.