Úrad pre dohľad vybral na pokutách takmer dva milióny eur

1.5.2012

BRATISLAVA 1. mája (WEBNOVINY) – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) udelil v uplynulom roku pokuty 21-tisíc poistencom a platiteľom poistného v celkovej výške 1,9 mil. eur.

Zároveň úrad s 81 dlžníkmi uzavrel dohodu o splátkach v celkovej sume 28 640 eur. Spolu ÚDZS v roku 2011 uložil pokuty vo výške 2,045 mil. eur, úhrady z nich predstavovali 706 tisíc eur.

Vyplýva to zo správy o činnosti ÚDZS, ktorú vzala na vedomie vláda. Výsledkom ročného zúčtovania poistného plateného štátom bol nedoplatok Ministerstva zdravotníctva SR voči zdravotným poisťovniam v celkovej sume 9,73 mil. eur.

Kontrola poisťovní

Zaplatený preddavok za poistencov štátu ministerstvom zdravotníctva za všetky zdravotné poisťovne predstavoval celkovú sumu 1 282 803 160 eur.

Vyčíslenie poistného plateného štátom, ktoré malo byť zaplatené za všetky zdravotné poisťovne, predstavovalo celkovú sumu 1 292 536 328 eur.

Voči zdravotným poisťovniam úrad zahájil 588 dohľadov, z toho 577 dohľadov realizoval dohľadom na diaľku a 11 dohľadov vykonal na mieste. Spolu 524 (89,12 %) dohľadov bolo vykonaných na základe došlých podaní a 64 (10,88 %) dohľadov bolo realizovaných z iniciatívy úradu.

Na základe záverov dohľadu úrad uložil Všeobecnej zdravotnej poisťovni pokutu vo výške 10 000 eur a poisťovni Dôvera pokutu vo výške 8000 eur, rozhodnutia nenadobudli právoplatnosť.

Nespokojnosť pacientov

V roku 2011 úrad prijal 1 391 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a 260 podaní bolo prenesených z roku 2010. Z celkového počtu 1 651 riešených podaní úrad ukončil 1 427 ( t. j. 86,4 %) a 224 (t. j. 13,6 %) stále rieši.

Prevládali najmä nespokojnosť s postupom pri liečbe, v rámci ktorej evidoval úrad 1 269 (76,9 %) podaní, neetický prístup zdravotníckeho pracovníka k pacientovi (45, teda 2,7 %), nesprávna diagnóza (29, teda 1,8 % ), poplatky (26, teda 1,6 %) a nedostatky v organizácii práce (21, teda 1,3 %).

Z počtu 1 424 ukončených podnetov, ktoré riešil úrad v rámci správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonu dohľadu bolo 282 opodstatnených a 679 neopodstatnených. Celkovo 236 podnetov úrad odstúpil na ďalšie konanie mimo svoje kompetencie, 59 podnetov odložil a 168 podnetov vybavil listom pisateľovi s vysvetlením.